Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. СТРАТЕГІЯ ПРОДУКТУ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

2. СТРАТЕГІЯ ПРОДУКТУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Формування загальних вимог до товару на основі вивчення міжна-родних ринків, зарубіжних споживачів, конкурентних товарів та їх

виробників

Формування концепції товару згідно з виборами його споживачів, техніко-економічними, дизайновими та іншими якостями

Аналіз споживчих якостей товару

Аналіз цінових

показників з ура-

хуванням митних і

нетарифних

факторів

Аналіз техніко-

економічних пара-

метрів потенційного

експортного

виробництва

 

Аналіз товару і конкурентних ви-робів на відповід-

них зарубіжних ринках

Аналіз стандартиза-ційно-нормативних параметрів з урахуванням міжнародного фактора

Визначення фази

життєвого циклу

товару і його

перспектив

Розрахунок інтегрального показника ефективності виходу на зовнішній ринок з товаром

Схема оцінки перспектив виходу товарів на зовнішнійринок

 

Механізм прийняття потенційним експортером рішення про вихід на зовнішній ринок

Рино

Продукт

Існуючі

Існуючі

Обробкаринку

Посилення заходів марке-

тингу на існуючих ринках

для існуючих продуктів 3

метою стабілізації або

розширення обсягу ринку:

збільшення споживання

(зниження ціни, збільшен-

ня обсягу упаковки, зни-

ження якості); залучення

покупців конкуруючих

продуктів; активізація

латентної потреби (рекла-

ма, пропозиція проб, зни-

ження цін)     1

Розвиток продукту І

Нові

Вихід на нові ринки з існую-чими продуктами: збут на нових ринках (інтернаціона-лізація, глобалізація); роз-ширення функцій продукту; нові сфери застосування існуючого продукту; присто-сування існуючого продукту до вимог певних сегментів (сегментування ринку)

^Диверсифікація

Нові

Продаж нових продуктів на існуючих ринках: впро-вадження дійсно нових товарів, квазі-нових, но-вих лише для підприємст-ва

Продаж нових продуктів на нових ринках (різні технології), що пов'язані з діяльністю на стагнуючих ринках, необхідні-стю зниження ризику, фінан-совими вигодами, страхування постачання чи збуту. Існує три форми диверсифі-кації: горизонтальна (авто-мобілі-мотоцикли); вертика-льна (бавовна-сорочки); ла-теральна (устаткування для переробки пластмас, скла з теплозахисним покриттям)

Матриця "Продукт-ринок" I. Ансоффа

Конкурентоспроможність товару - це його здатність оптима-льно задовольняти покупця при найменших витратах.

Головними складової конкурентоспроможності товару є його споживчі властивості і ціна.

Конкурентну перевагу можна визначити і дослідити лише в по-рівнянні з іншими товарами або фірмами.

Винятком є товари, які немають аналогів наринку. Уцьому ви-падку конкурентну перевагу можна назвати абсолютною.

Відносність конкурентних переваг проявляється ще й у тому, що вони проявляються на одних ринках і можуть не мати їх на інших і, крім того товар, що терпить комерційний провал, що витісняється з ринку, може через певний час мати успіх внаслідок стрибка інфляції, виходу з ринку новного конкурента, зміни курсу валют або успішного проведення рекламної компанії.

Для підвищення конкурентоспроможності товару необхідно забезпечити можливість кількісно ії вимірювати, завдяки чому мож-на буде управляти її рівнем. Така інформація, зібрана у вигляді сис-теми економічних показників, є важливим етапом процесу поліп-шення конкурентоспроможності. Аналіз кількісних показників дає можливість судити про рівень конкурентоспроможності на поточний період, про міру необхідності її підвищення, оцінити ефективність заходів, які були прийняті на початковому етапі.

Якщо товар, реалізований фірмою, конкурентоспроможний, то забезпечується досягнення головної мети фірми - одержання прибутку, достатнього для вижтання в умовах ринкових відносин.

Сукупність засобів впливу на споживачів за допомогою товару (послуги) називають товарною (продуктовою) політи-кою підприємства.

Складові товарної політики

1)         визначення оптимального асортименту товарів (послуг) та його постійне поновлення;

2)         якість продукції;

3)         дизайн;

4)         упаковка;

5)         товарна марка;

6)         відповідність критеріям споживачів.

Визначення оптимальної номенклатури передбачає вклю-ченняувиробничу програму підприємства товарів, виробнщтво і збут яких орієнтовані на ринкові потреби, позитивно вплива-ють на розвиток підприємства, приносить прибуток, сприя-ють досягненню інших цілей.

Товари, що входять до оптимальної

            продуктової номенклатури 

</ ті, які мають попит та успішно реалізуються на ринку

•          ті, які потребують модифікування відповідно до вимог споживачів або для запровадження на новому ринку

•          ті, які потрібно зняти з виробництва через невідповід-ність вимогам покупців         

^ нові вироби, виробництво яких належить освоїти

Сукупність товарної політики полягає у визначенні і під-тримці оптимальної структури товарів, що реалізуються, з урахуванням поточних і довготривалих цілей підприємства.

Стратегічний підхід до вирішення

            завдань товарної політики  

1)         залучення і збереження тих споживачів у вибраних ринко-

вих сегментах, які забезпечують стабільний стан на ринку в

поточний момент і в перспективі 

2)         оцінювання можливих варіантів максимiзацiї загального

прибутку       

Стратегічні постулати товарної політики

1. Одним центральних завдань товарної політики є збе-реження та розвиток підприємства як соціально-економічної системи.

2. Зміна товарної номенклатури повинна бути спланована

як частина маркетингової програми. Кінцевою метою таких змін

має бути збільшення прибутків фірми       

3. Затримка з вилученням із продажу застарілих товарів

може призвести до зменшення прибутку внаслідок нагрома-

дження в капіталах збуту застарілих товарів; реалізація нової

продукції не завжди приводить до успіху, особливо коли не вра-

ховані специфічні вимоги ринку    

4. Найбільш важливими чинниками, які визначають пози-

ції товару, є ціна, якість та дизайн продукції, імідж компанії та

товару, організація післяпродажного обслуговування    

5. За принципом Каретто, 80 % загального обсягу прода-жу припадає на 20 % продукції, тому потрібно постійно ревізу-вати номенклатуру продукції підприємства, вилучаючи з неї ви-роби, які не мають попиту

I

Дослідження потенційних товарних ринків, на які по-винно орієнтуватись підприємство

 

Прогноз отримання замов-лень для державних потреб

Вибір переважаючих рин-ків ініціативних товарів

 

II

ї

Формування базового товарного асортименту підпри-ємства

 

III

IV

V

Визначення потенційних економічних характеристик

продукції, що входить до базового товарного асортиме-

нту продукції

ї

Визначення рейтингу продукції, що входить до базово-го товарного асортименту підприємства

J.

Формування та відбір переважаючих варіантів товарно-го асортименту

Порядок формування товарного асортименту фірми