Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ СТРАТЕГІЮ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

1. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОНОМІЧНУ СТРАТЕГІЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Економічна стратегія:

а) опрацьовує правила та прийоми, що забезпечують еко-номiчно ефективне досягнення стратегiчних цiлей;

б) розробляє правила та прийоми досягнення стратегiчних цiлей, якi грунтуються на стимулюваннi зацiкавленостi усiх уча-сникiв розробки та реалiзацiї стратегiї.

Три питання економічної стратегії фірми

1

3

Що і в якій кількості виробляти?

Як та якими засобами виробляти?

Для кого і коли виробляти?

Сутність економічної стратегії

1

3

 

які

Вибір таких способів виявлення стратегічних цілей,

призводять до скорочення трансакційних витрат          

Вибір таких цілей, досягнення яких вимагає найменших

сумарних виробничих та трансакційних витрат 

Вибір цілей, досягнення яких забезпечує найбільший при-ріст рівня конкурентного статусу за рахунок сукупного впливу потенціалу фірми і детермінантів “національного ромбу”

Складові економічної стратегії фірми

Реалізуються в зовнішній сфері фірми

1

Реалізуються у внутрішній сфері фірми

 

Товарна стратегія фірми

Стратегія ціноутворення —

| Стратегія зниження виробничих витрат

 

Стратегія взаємодії

фірми з ринками виробничих ресурсів

Стратегія поведінки

фірми на ринках грошей

та цінних паперів

Стратегіяінвестиційної діяльності фірми

Стратегіястимулювання персоналу фірми

Стратегія зниження тра-нсакційних витрат

Стратегія зовнішньоеко-

номічноїдіяльності

фірми

Стратегія запобігання неплатоспроможності (банкрутству) фірми

Складові економічної стратегії фірми

Сім правил та прийомів опрацювання економічної стратегії фірми

межами, і виявлення переважної місії фірми        

2. Дослідження ринків потенційних товарів і послуг, що відпо-відають місії фірми, та вибір таких стратегічних зон господа-

їгаїжмг"^^ ™ИВ1 забезпечити

3. Формування товарного асортименту фірми, який задоволь-

няє актуальні потреби потенційних покупців і систематичне

отримання на цій основі прибутку, що жає можливість реалізу-

вати розширене відтворення         

ня цих ресурсів        

фірми

^ві=^^ СТ1ЙК0Г0 СТа-

7. Раннє розпізнавання кризових тенденцій як у масштабах національної та світової економіки, так і в середині фірми для запобігання банкрутству

Чотири етапи формування економічної стратегії фірми

1. Аналіз нестабільності зовнішнього середовища фірми та ви-бір такого виду стратегічного управління, що найбільш прида-тне для прогнозованого рівня нестабільності в перспективі

безпечить ії конкурентну перевагу

користання сприятливих умов, що формують детермінанти

"національного ромба"        

4. Опрацювання та реалізація стратегічної програми технічного

™^^y=*=-c=s =иву,кориЧотири відмінності економічної стратегії від поточного управління фірмою

1.         Процес опрацювання економічної стратегії не завершується якоюсь негайною дією - він завершується встановленням зага-льних напрямів, просування, за якими забезпечить зміцнення конкурентного статусу фірми 

2.         Використання узагальненої, неповної та неточної інформації щодо можливих альтернативних стратегій і як наслідок - зрос-тання невизначеності зовнішнього середовища, цілей, дій кон-курентів тощо 

3.         Суттєве посилення зворотного зв'язку при опрацюванні еко-номічної стратегії через циклічність процесу опрацювання еко-номічної стратегії з постійним коригуванням початкових цілей у міру уточнення інформації щодо чинників, які визначають кон-курентний статус фірми         

4.         На рівні стратегічного планування складно визначити плану-вання показників корисності тих чи інших стратегічних рішень, тобто визначити їхню прагматичну цінність у якихось одиницях виміру. Тому доводиться використовувати показники витрат у грошовому виразі та бальну систему оцінок      

Аналіз використання потенціалу підприємства повинен охопити такі сфери діяльності підприємства:

1)         організацію управління

2)         маркетинг, дослідження і розробки 3)технологію

 

4)         персонал

5)         фінанси

6)         організаційну культуру та імідж.

Управління стратегічним набором набором СЗГ

Т

Визначення СЗГ, у яких ПС має можливості діяльності

т

Визначення перспектив ПС у кожній СЗГ

I

I

Визначення КСФ

Визначення привабли-вості СЗГ

Збалансу-вання СЗГ за фазами життєвого циклу

Визначення роду взає-моді'і СЗГ (гнучкість, синергізм)

Аналіз факторів потен-ційно'і стратегічної уразливості набору СЗГ та прийняття заходів щодо їі скорочення

I

Визначення короткотермінових та довгострокових орієн-тирів розвитку СЗГ та їх пріоритетів

Комплексне оцінювання відповідності набору СЗГ прийнятим орієнтирам та пріоритетам

Вибір переважного набору СЗГ та СЗГ, від яких слід відмовитись

Прогноз ресурсів, необхідних для досягнення мети ПС у

вибраному наборі СЗГ та їх розподіл між СЗГ

V

Прийняття рішення про зміни набору СЗГ

Управління стратегічним набором СЗГ