Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

О.М. Скібіцький

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

©

Киів – 2УДК 658.011.1(075.8) ББК 65.29я73 С 42

Затверджено

на засіданні науково-методично-редакційної ради

Інституту економіки та менеджменту НАУ

Рецензенти:

Виноградський М.Д. – доктор економічних наук, професор; Онищенко В.П. – доктор економічних наук, професор; Жаворонкова Г.В. – доктор економічних наук, професор.

Скібіцький О.М.

С 42 Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр на-вчальної літератури, 2006. – 312 с.

ISBN 966-364-299-8

У навчальному посібнику у виглядi схем, графiкiв, таблиць поданi матерiали для закрiплення знань, отриманих у процесi слухання лекцiй з курсу «Стратегiчний менеджмент». Висвітлюються питання сучасної теорії та практики стратегiчного управлiння на пiдприємствах виробни-чої сфери, торгiвлi, зовнiшньоекономiчної дiяльностi та сфери послуг.

З метою здійснення модульного контролю та оцінювання знань сту-дентів у посібнику додаються відповідні тести.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів з економі-ко-підприємницьких спеціальностей, викладачів та менеджерів.

ISBN 966-364-299-8 © Скібіцький О.М., 2006.

© Центр навчальної літератури, 2006.