Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖШСТЬ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ФІРМИ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖШСТЬ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ФІРМИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характеризується задоволення ним конкретної боротьби порів-няно з аналогічними об'єктами, гцо оперують на даному ринку; вона визначає здатність витримувати конкуренцію у порівняно з аналогічними об'єктами на даномуринку.

Конкурентні переваги - це концентрований прояв переваг над конкурентами в економічній, технологічній та організацій-ній сферах діяльності підприємства, яку можна вирахувати з до-помогою економічних показників (додатковий прибуток, вища рентабельність, ринкова частка, об'єми продаж).

Конкурентні переваги відображають не потенційні можливос-ті підприємства, а реальні переваги в очах покупців, тому вони є головною метою і основним результатом господарської діяльно-сті. Чим вища інтенсивність конкуренції, тим більше значення набуває пошук унікальної конкурентної переваги.

Конкурентна перевага - це ті характеристики, властивості то-вару або марки, які створюють для фірми певні переваги над своїми безпосередніми перевагами. Ці характеристики можуть належати до самоїпродущіїабо до додаткових послуг, до форм тробнщтва, збуту або продаж, специфічних для фірми або продукції.

(Ж.Ж. Ламбен)

Конкурентна перевага є «зовнішньою», якщо вона базується на відмінних якостях товару, що утворюють цінність для спо-живача або за рахунок зниження витрат, або за рахунок підви-щення ефективності.

Стратегія зовнішньої конкурентної переваги - це стратегія диференціації, що спирається на маркетингове «ноу-хау» фір-ми, її переваги у вивченні попиту споживачів.

Конкурентна перевага є «внутрішньою», якщо вона базується на перевагах фірми в частині витрат виробництва та обігу, ме-неджменті, нижчій собівартості порівняно з конкурентами; тоб-то це наслідок вищої продуктивності.

Стратегія, гцо базується на внутрішній конкурентній пере-

вазі, це стратегія домінування за витратами, гцо ґрунтується на організаційному і виробничому ноу-хау фірми.

Детермінанти конкурентних переваг (за М. Портером)

Стрижнем економічної політики держави має бути теорія конкурентної стратегії

Співпраця з фірмами своєї країни гарантує більш стійку

перевагу, ніж робота з іноземними постачальниками    

Глобальна (міжнародна) стратегія фірми - обов’язкова

умова успіху в конкуренції, оскільки на міжнародному ри-

нку конкурують фірми, а не країни

Рушійною силою конкуренції є стимул до нововведень (ін-

новацій)        

Обличчя країни визначається часткою в світовому господарст-

ві, наявністю конкурентних переваг у конкретних галузях і зда-

тність їх зміцнення, спроможністто знаходити адекватні рішен-

ня на соціальні, технологічні та інші зміни (збурення)    

Конкурентні переваги

1. Нижча собівартість продукції

2. Висока міра диференціації продукції - представлення широкої га-

ми товарів у відповідності до паіреб кожного з елементів; оптимальна

сегментація ринку і правильно знайдений цільовий сегмент   

З.Втіленнянововведень

4. Швидкість реагування на зміни на ринку

5. Вищий рівень продуктивності праці

6. Кваліфікація виробничого персоналу

7. Якість і технічний рівень виробів

8. Управлінська майстерність, стратегічне мислення на різних

рівнях управління    

Конкурентоспроможність - це властивість об'єкта, що характеризує міру задоволення конкретної потреби порівняно з кращими аналогічними об'єктами, представленими на даному ринку; це можливість витримувати суперництво з іншими в умовах конкретного ринку.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ

Покачники зовнішнього формування

Покаїішкн якості

Екоіюмічні показники

 

Довгострокові I

Тенденції Розвнтку скономікн

Тенденцін роз-витку рннку

Короткострокові

I

Коливання кончонктурн

Раптова поява чи

вихід і риньу

конкурснта

Стандартизовані

Визначаюіься ДІЮЧНМН стан-дярпіми, мор-

мами, рексшен-даціями

Рсгламеитоваііі

Визначаютьсн технічнііми

регламенчаміі і постановами

Одночасові

Витрвти на

иридбання продукції

X

Оплачена вартість

ПоточиІ

ВиіріШІ на ексішу-

атацію (сяожнван-

няНіродукції

Витрати наобсіу-і ітмиііня, ПОСЛуГН

 

"ГЄІІДСІІЦІЇ роз-витку науково-

ТЄХНІЧІІОГО

прогресу

Стііїкі зрушен-

ня в структурі

спожнваиня

Іише

Зміиа моди

Іншс

I Іріі шачсння

Ергономічмі

Патенто-правові

Безпеки

Витрати на

транспор-

тування

Податки, митиі збори

Витрати на

монтаж,

після про-

дажие об-

слутову-

ПЛІІІЮ ІНШЄ

Витрати иа рсмон і

Витрати ла запчастннн

Внтратн на пальне. емергію

Витрати на амортизацію

Витрати на утилізацію виробу

Іпше

Класьіфьікацшйна схема показникшв, якьі розкривають конкурентоспроможнмсть продукту

 

П'ять сил, що вюначають конкуренцію в галузі

Виявити конкурентну перевагу іноді буває легше, ніж утримати їх.

Три чинники утримання конкурентної переваги

(за М. Портером)

1

3

Перший чинник визначається джерелом переваги. Існує ці-ла ієрархія конкурентної переваги з огляду на їх можли-вість утримати. Переваги низького рангу легко можуть отримати і конкуренти (дешева робоча сила, сировина). Пе-реваги вищого порядку (патентована технологія, диферен-ціація на основі унікальних товарів та послуг, репутація фірми, зв’язки з клієнтурою) можна утримувати тривалий час, але це пов’язано зі значними інвестиціями та ризиком

Визначається кількістю наявних у фірмі реальних джерел конкурентної переваги перед конкурентами

Постійна модернізація виробництва і торговельного проце-

су       

96

 

/

Стратегія фірм, їх структура та суперництво         ч

s                      ік                     >*

Параметри чинників виробництвата інфраструктури                             Параметри попиту

на продукцію

фірм країни

 

                                  

 

*ч                    т                      /

X         Спорідненіфірмитаті, що підтримують галузі        /

Детермінанти конкурентної переваги («національний ромб»)

«Національний ромб» - це система, компоненти якої взаємно підсшюються, кожна детермінанта впливає на всі ін-ші. Конкурентна перевага на основі тільки однієї-двох детермі-нант можлива тільки в галузях із сильною залежністю від при-родних ресурсів, або в галузях, де слабко використовуються складні технології. Перевага на одній з детермінант не є осно-вою для переваги на галузі.

Класифікаці конкурентних переваг (КП) за ї'х джерелами

I. КП на економічних чинниках     

1.         Загальноекономічний стан ринків, на яких діють підприємства, що відбивається у високій середньогалузевій нормі прибутку, неве-ликих термінах окупності капіталовкладень, сприятливій динаміці цін, високому рівні доходів на душу населення, відсутності непла-тежів та інфляційних процесів  

2.         Стимулююча політика уряду - в галузі інвестування, кредиту-вання, податкових ставок на даному ринку

3.         Об'єктивні чинники стимулювання попиту - висока або зрос-таюча ємність ринку, невисока чутливість покупця до зміни цін, слабка циклічність і сезонність попиту, відсутність замінників

4.         Ефект масштабу

5.         Ефект досвіду - пов'язаний зі зменшенням витрат на одиницю продукції внаслідок більшої продуктивності праці, оптимального використання обладнання, оптимізації методів і видів роботи

6.         Економічний потенціалі підприємства - можливість пошуку та оптимального використання джерел фінансування, можливість використання власних і запозичених засобів

7.         Нормативно-правові фактори: ці конкурентні переваги існу-ють завдяки законам, постановам особливих "привілеям" та іншим рішенням органів влади         

Наприклад дозвіл на рівні роботи лише одному підприємству,

створення зон з особливим економічним режимом, податкові піль-

ги, безперешкодне ввезення та вивіз товарів за межі певної терито-

рії та виключні права на інтелектуальну власність          

            II. Конкурентні переваги структурного характеру           

Вони досягаються шляхом високого рівня інтеграції процесу

виробництва та реалізації продукції.         

III.       Конкурентні переваги, спричинені адміністратив-

ними заходами         

Вони пов'язані з кількістю обмежень діяльності виробів зок-

рема, видача патентів і ліцензій квотування, ускладнення порядку

реєстрації, надання приміщень або землі  

IV.       Конкурентні переваги, зумовлені розвитком інфра-

структури ринку       

Вони виникають в наслідок різного рівня розвитку транспо-

рту і зв'язку, організованості і відкритості ринків праці та капіталу,

розвитком дистриб'юторської мережі, служб з надання інформа-

ційних, консалтингових, лізингових та інших ділових послуг і роз-

виток міжфірмової кооперації.