Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. ПОНЯТТЯ I ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

1. ПОНЯТТЯ I ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

магниевый скраб beletage

Конкуренція - це супернщтво між людьми, підприємствами, організаціями, територіями, які зацікавлені в досягненні однієї цілі.

Конкуренція була і залишається формою взаємного супер-ництва, тут перемагає найрозумніший. Існують дві основні групи методів конкуренції: цінові і нецінові. Цінова конкуренція являє со-бою суперництво підприємців за витяг додаткових прибутків на ос-нові зменшення витрат від реалізації товарів, зниження цін на товари без зміни асортименту та якості. Нецінова конкуренція включає: зміну властивостей товарів; додання продукції зовсім нових якостей; удосконалення послуг, що супроводжують товар (демонстрація, установка, гарантійний ремонт). В умовах сучасної конкуренції спо-стерігається перевага нецінових методів над ціновими.

Конкуренція має в собі одночасно як позитивні, так і нега-тивні моменти.

Позитивні моменти конкуренції

1.         Конкурещія сприяє розвитку науково-технологічного прогре-су, постійно примушує товаровиробника застосовувати новітні технології, раціонально використовувати ресурси, тим самим вона сприяє вимиванню економічно неефективних структур, неякісних товарів, застарілої технології, тобто сприяє природ-ному відбору          

2.         Конкурещія чутливо реагує на зміни в попиті, тягне за собою зниження витрат виробництва і обігу, внаслідок чого знижують-ся ціни, що вигідно всім, у т.ч. і малозабезпеченим верствам на-селення          ^__

3.         Конкуренція вирівнює норму прибутковості і рівень заробіт-ної плати в усіх галузях національної економіки      

Негативні наслідки конкурещії органічно притаманні ри-нковому механізму і виникають внаслідок стихії та анархії, що закономірно створюються структурою приватної власності, a також внаслідок неповного володіння інформацією

Негативні моменти конкуренції

1. Нестабільність бізнесу створює умови для безробіття, інфля-

ції та банкрутства окремих підприємців   

2. Конкурещія призводить до збільшення диференціації дохо-

дів в суспільстві і створює умови для несправедливого розпо-

ділу. Намагання внести справедливість у такий розподіл зни-

жує ефективність роботи ринкового механізму   

3. Наслідком ринкової конкуренції є перевиробництво товарів і

недозавантаження виробничих потужностей у період економі-

чних криз перевиробництва.         

Об’єктом конкурентної боротьби є ціна з її базисом - ви-тратами виробництва і обігу, якість і дизайн. Суб’єктами конкуренції є:

1)продавцііпокупці;

2)самі виробники;

3) самі покупці.

У загальному розумінні конкурентом фірми є будь-який суб'єкт наринку, діяльність якого може зменшити прибуток фірми від реалізації її продукту або взагалі позбавити такого прибутку.

Конкуренція - найефективніші методи взаємної коорди-нації індивідуальних дій суб'єктів підприємництва без централі-зованого втручання в їх діяльність.

Конкуренція в економіці - це суперництво економічних су-б'єктів за кращу реалізацію своїх економічних інтересів.

Яка ємність ринку?

Які можливості сукупного ринку?

 

► КОНКУРЕНТИ

РИНОК

Якарізни-ця?

Вигоди, що пе-редбачаються -*-

ФІРМА 4-

Чи достатньо ефектив-ні дії фірми?

•► Передбачені конкурентами

Доход та структура

Доход та структура

витратфірми  витрат конкурентів

Схема трикутника конкуренції

Наприкінці XX ст. основне значення набули такі чинники неціно-вої конкуренції, як енерго- і ресурсозбереження, відсутність або не-значне забруднення навколишнього середовища, зарахування старого товару в якості першого внеску за новий товар, реклама, високий рі-вень супутніх послуг.

Методи недобросовісної нецінової конкуренції: промисловий шпіонаж; переманювання спеціалістів; підробка товарів або товар-них марок.

Види конкуренції

1.         Фунщіональна - виникає внаслідок того, що одну й ту саму потребу можна задовольнити по-різному, тобто за рахунок ши-роти і глибини асортименту однієї групи товарів

2.         Видова - випуск аналогічних товарів різними фірмами, або однією фірмою, але різного оформлення (тут важливим є образ фірми - торгова марка, знак)       

3.         Предметна - між аналогічними товарами різних фірм    

4.         Цінова - найпростіший вид, коли ринок захоплюється зни-женням ціни товару      

5.         Прихована цінова - коли продукція вищої якості продається за ціною продукції конкуруючої фірми. Сюди ж відносяться зниження ціни споживання - збільшення економічності, довго-вічності, витрат експлуатаци, розширення комплекс1 .послуг

6.         Недобросовісна (незаконна) - антиреюіама товарів конкурентів, імітація товарів відомих престижних фірм, таємна картельна угода для встановлення прихованої монополії           

Типи конкуренції

і

Чиста конкурещгя - виникає, коли численні продавці та

покупці займаються купівлею-продажем одного товару,

коли немає продуктової диференщащї, жоден з операторів

ринку сам не може впливати на ринкові ціни     

3

 

1)         абсолютна (досконала) мобільність ресурсів на вхід у риноктавихідзнього;

2)         володіння досконалим знанням ринку як покупцями, так і продавцями (вся інформація про ринок доступна для всіх

_у_повному обсязі)

Ефективна (реальна) конкуренцгя - виникає, коли покупці і продавці оперують незалежно, навіть якщо ринок не є чис-то або досконало конкурентним. Щоб бути ефективною, конкурентна система має бути відкритою і вільною, а її учасники порівнюваними

Монополгстична конкуренцгя виникає, тоді коли на ринку

1. Чиста конкуренція - являє собою ринкову ситуацію, коли чис-ленні, незалежно діючі виробники продають стандартизовану продук-цію і жоден з них не в змозі контролювати ринок та ціну.

Основні характеристики чистої конкуренції

•          Численність учасників обміну (продавців і покупців)     

•          Стандартизована продукція (прості товари - пшениця, кукуру-дза, цукор, акції компаній)  

•          Вільний доступ до ринку нових товарів і можливість вільного виходу

Обмеження чистої конкуренції

•          Технологічні 

•          Ресурсні        

•          Фінансові      

•          Законодавчі обмеження:

•          Наявність повної інформації в учасників обміну. (Так покупці мають мати інформацію про наявних продавців, їх ціни. Еко-номічні суб'єкти повинні володіти приблизно однаковим обся-гом інформації)    

2. Монополістична конкуренція - це така ринкова ситуація, коли численні продавці продають подібні товари і намагаються надати їх реальні або умовні унікальні якості.

Основні характеристики монополістичної конкуренції

•          Порівняно велика кількість невеликих виробництв       

•          Продаж схожої, але неідентичної продукції         

•          Наявність в одного виробника дуже обмеженого контролю над ринковою ціною спричинено, тим, що виробників дуже багато, a значить частка на ринку виготовленого товару порівняно невелика, a попит на цей товар достатньо еластичний

•          Різні угоди між конкурентами з обмеження конкуренції 

•          Існує можливість порівняно легкого вступу до галузі нових ви-робників       

3. Олігополія - це домінування на ринку декількох фірм, що вироб-ляють ідентичні або подібні товари.

Основні характеристики олігопольної конкуренції

•          Незначна кількість конкурентів, кожний з яких володіє достатньо великою часткою ринку якогось товару або послуги

•          Пропозиція стандартизованих або диференційованих товарів: сталь, алюміній, цемент - стандартизовані товари; автомобілі, комп'юте-ри, холодильники - диференційовані; важкість входу до галузі нових підприємств  

•          Великий стартовий капітал

•          Технологічні складності      

•          Малий доступ до важливих сировинних ресурсів

•          Великі можливості "ветеранів"       

•          Наявність стимулів до злиття, зговорів, спрямованих на зниження або знищення конкуренції       

4. Чиста монополія - це така ринкова ситуація, за якою існує тільки один продавець товару, в якого немає близьких замінників.

Характеристика чистої монополії

•          Єдиний продавець  

•          Відсутність товарної диференціації;           

•          Продавець здійснює практично повний контроль над цінами;

•          Дуже важкі умови входження до галузі нових підприємців. (Вхід заблокований фінансовими, технологічними, ресурсними та правовими умовами)  

Монополізм - це стан економіки, заякого можуть окремі суб'єкти господарювання нав'язувати власні інтереси суспільс-тву та іншим господарюючим суб'єктам та ігнорувати про-блеми останніх.

Монополізм в економіці може набуватись природним шляхом, коли внаслідок конкурентної боротьби виявляються найбільш потужні, економічно ефективні і рентабельні підприє-мницькі структури, що поступово починають тиснути на інші підприємницькі суб'єкти і суспільство.

Монополізм в економіці може досягатися штучно, шля-хом надання органами влади і управління виключних прав на виробництво і реалізацію продукції за монопольною ціною будь-якому господарюючому суб'єкту.

Монополія - це абсолютне переважання в економіці од-ноосібного виробника або покупця продукції. Таке переважання забезпечує фірмі-монополісту виключне право розпоряджатися ресурсами, можливість тиску на конкурентів, споживачів і су-спільство в цілому, можливість отримати надприбутки іуста-лені прибутки взагалі.

Олігополія - це ситуація, коли кількість конкурентів не-велика або декілька фірм домінують наринку, створюючи силь-ну взаємозалежність, якщо маневри будь-якого конкурента від-чують інші фірми.

Ринкова сила оцінюється здатністю фірми примусити ринок прийняти ціну вигцу, ніж у пріоритетних конкурентів.

Закон конкуренції - закон, згідно з яким у світі відбува-ється об'єктивний процес підвищення якості продукції та пос-луг, зниження їх питомої (відносної) ціни, «вимивання» з ринку неякісної та надто дорогої продукції.