Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. КОНТРОЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

5. КОНТРОЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Предмет контролю реалізації стратегії фірми за підсистемами системи менеджменту

№ з/п  Шдсистема

системи

менеджменту Предмет контролю

1          Наукове обгру-нтування сис-теми 1.1.      Наявність і достовірність прогнозу

циклів відтворення і прибутковості

товарів (послуг)

1.2.      Застосування наукових підходів і

принципів менеджменту

2          Цільова підси-стема 2.1.      Ринкова стратегія фірми

2.2.      Дерево цілей фірми на перспекти-

ву

2.3.      Нормативи конкурентоспромож-

ності товарів на конкретних ринках

2.4.      Показники якості та ресурсоємно-

сті товарів фірми та конкурентів на

поточний момент і на перспективу

2.5.      Показники організаційно-

технічного рівня виробництва фірми

та конкурентів на поточний момент і

на перспективу

2.6.      Економічна ефективність системи

управління фірмою

3          Функціональна підсистема  3.1.      Обгрунтованість складу функцій

управління

3.2.      Наявність нормативно-методичних

документів, що регламентують поря-

док опрацювання та реалізації страте-

гії фірми

Продовження табл.

№ з/п  Шдсистема

системи

менеджменту Предмет контролю

4          Забезпечуюча підсистема    4.1.      Обгрунтованість нормативів ви-

трат ресурсів на конкретних товарах

(послугах) та стадія їх життєвого цик-

лу. Джерела надходження ресурсів

4.2.      Наявність і дієвість організаційно-

технологічних проектів реалізації ці-

лей системи менеджменту, механізму

її функціонування

5          Зовнішнє сере-довище         5.1.      Параметри макросередовища

5.2.      Параметри розвитку інфраструк-

тури регіону життєвості фірми

5.3.      Параметри мікросередовища фір-

ми

6          Керуюча під-система           6.1. Обгрунтованість існуючої органі-

заційної та виробничої структури фір-

ми

6.1. Структура, кваліфікація та забез-

печеність кадрами

6.1. Соціально-психологічні методи

підвищення ефективності управління

6.1. Методи оптимізаціїуправлінських

рішень

 

ЕТАП 2: Порівняння фактичних парамегрів зі стандартами

Нічого не робити

ЕТАП 1: Визначення стандартів

Цілевиявлення і

сіратегічне пла-

нування

Встановлошя меж припусти-мих вІдхилень

Прагматичне оцінювання інформації

ЕТАП 3: АналІз і регулювання

Так

—►

Чи досягнуто цілей?

Мі

 

Так

Визначення крите-ріїв ефективності, резул ьтати в ност і

Порівняння результатівзі

стандартами (нормативами)

Доведеиня показ-

ників (критеріїв,

норматквів) до

співробітників

Чи реаліс-

тичпі стандартні

норми?

ІІі

Гіерегляд

стандартів

(іюрмаі ивів)

Встановлення

причин відхи-

лешш

Усунення від-хилемия (регу-люючий вплив)

Модель npouecv контролю виконання стратегії

Контрольні питання

1.         Дайте визначення поняття "стратегічне планування".

2.         Назвіть основну відмінність стратегічного планування від довгострокового планування.

3.         3 яких розділів складається стратегічний план підприємства?

4.         Які основні завдання вирішуються в процесі стратегічного планування?

5.         Як сприймається місія у широкому розумінні?

6.         Як сприймається місія у вузькому розумінні?

7.         Назвіть складники місії підприємства.

8.         Яку роль відіграє місія в системі стратегічного менеджменту?

9.         У чому різниця між місією та кредо підприємства?

10.       Дайте визначення стратегічним цілям підприємства.

11.       Назвіть сфери встановлення стратегічних цілей на підприєм-стві.

12.       Назвіть чинники, які впливають на вибір певного підходу до організації стратегічного планування на підприємстві.

13.       Які фактори аналізуються в процесі дослідження зовнішньо-го середовища підприємства?

14.       У розрізі яких сфер діяльності підприємства здійснюється аналіз його потенціалу?

15.       Визначте понятгя "сильних" та "слабких" сторін підприємства.

16.       Що становить результат аналізу зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства ?

17.       Опишіть зміст матриці SWOT.

18.       Дайте визначення поняття "конкурентні переваги" підпри-ємства.

19.       3 яких етапів складається процес визначення конкурентних переваг?

20.       Опишіть методику складання "Профілю полярностей".

21.       Які базові стратегічні підходи (матриці) використовуються в процесі генерування стратегічних альтернатив розвитку під-приємства?

22.       Охарактеризуйте матрицю Мак-Кінзі. Які стратегічні рішен-ня передбачаються цією матрицею?