Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4. ОПРАЦЮВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

4. ОПРАЦЮВАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

1. Резюме

• Повідомлення про наміри: короткий огляд бізнес-проекту, його ключових і важливих аспектів

2. Галузь, фірма та її продукція (послуги)

• Поточна ситуація і тенденції розвитку галузі • Опис про-дукту • Стратегія фірми • Права власності

3. Дослідження ринку

• Характеристика ринку продукту • Цільовий ринок бізнесу • Місцезнаходження фірми • Оцінювання впливу чинників

4. Маркетинг-план

Стратегія маркетингу • Очікувані обсяги продажу

 

Типові

розділи

БП

S

5. Маркетинг-план

• Основні виробничі операції • Машини та устаткування • Приміщення • Сиро-вина, матеріали, комплектувальні вироби

6. Організаційний план

•          Форма організації бізнесу • Потребав персоналі • Власник бізнесу, менеджери

•          Організація управління • Кадроваполі-тика

7. Оцінка ризиків

Типи можливих ризиків • Способи реагування на запзози для бізнесу

8. Фінансовий план

•          Прибуток і збитки • План руху готівки

•          Фінансові кое*іпіенти

Плановий баланс

1

Дослідження галузі фірми та її продукції

Яка динаміка обсягу продажу в даній галузі останнім ча-сом?

Які перспективи розвитку даної гадузі?

 

3

5

7

9

Скільки нових фірм виникло в галузі останнім часом?

Які нові продукти освоєні в галузі останнім часом?

Чим є Ваш продукт (послуга)? Його функціональне призна-чення

У чому полягає унікальність Вашого продукту?

Чи захищена Ваша продукція патентами, товарним знаком?

Чи маєте Ви комерційні секрети, ноу-хау?           

Які існують можливості зростання Вашого бізнесу?

Як планується реалізувати такі можливості?

Дослідження ринкз

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15     Хто є потенційним споживачем вашої продукції?

 

            Як можна класифікувати ваших потенційних споживачів?

 

            Для якої групи споживачів ваша продукція найпридатніша?

 

            Де знаходяться ваші потенційні споживачі?

 

            Де розташована ваша фірма (ваш бізнес)?

 

            Чому обрано саме це розміщення?

 

            Приміщення власні чи орендовані?

 

            Хто є вашими основними конкурентами?

 

            У чому полягає їх сила та слабкість?

 

            Які ваші порівняльні конкурентні переваги?

 

            Напрями поліпшення вашого майбутнього конкурентного

 

            Який загальний обсяг вашого цільового ринку?

 

            Який потенційний обсяг вашої роздрібної пропозиції?

 

            На яку кількість клієнтів ви розраховуєте?

 

            Скільки вашої продукції потрібно споживачам і чи зможуть вони ії придбати?

1

3

5

7

11

Маркетинг-план

Ha які властивості (переваги) продукції вашого бізнесу

(якість, ціна, обслуговування, постачання, гарантії, післяп-

родажний сервіс тощо) ви робите ставку?           

Яку стратегію ви будете використовувати при визначенні

цін на свою продукцію?      

Як ваша цінова стратегія співвідноситься зі стратегією ці-ноутворення основних конкурентів?

Які тенденції цінових змін склалися на аналогічну продук-

цію? 3 чим це пов'язано?    

Як ви збираєтесь продавати свою продукцію - через власну

мережу, торгових агентів, посередників, оптові фірми тощо?

Чому обрано саме ці канали розподілу? Яка їх вартість?

Які засоби реклами передбачається застосовувати і чому?

Яка буде вартість організації рекламної компанії?

Яка буде організована служба сервісу та Гї вартість?

Які спеціальні та додаткові послуги ви пропонуєте?

Чи вважаєте Ви сервісне обслуговування (гарантійне та

післяпродажне) як окрему частину вашого бізнесу?       

 

1

Виробничий план

Де буде вироблятись (реалізуватись) продукція - на діючо-

 

2

Яка послідовність виконання виробничих (торговельних) та

допоміжних операцій, тобто технологія? 

Яке обладнання для цього потрібне і де його придбати чи

 

4

Яка вартість придбання / оренди обладнання та суми амор-

 

5

7

9

11

^,=н^=Ц"^"оа^УРС'В> НЄОбХ'Д1" "

^/^Z^^ZZM^S^ZZS^^

Чи передбачено виробничу кооперацію з іншими фірмами? 3 ким саме та на яких умовах?

Які необхідні запаси ресурсів? Чи необхідні особливі умови їх зберігання?

Які є потреби Вашого бізнесу у виробничих та невиробни-чих приміщеннях?

На яких стадіях виробничого процесу і якими методами

буде проводитись контроль якості?          

Як буде забезпечена безпека вашої діяльності?

Організаційний план

1

3

5 6

7 8

11 12   Яку юридичну фірму організації бізнесу обрано і чому?

 

            Якщо це товариство, то хто є партнерами і які умови уста-новчого договору?

 

            Якщо це корпорація, то хто є основним акціонером? Яка їхня частка статутного капіталу.

 

            Скільки акцій і якого типу (з правом чи без права голосу) емітовано? Скільки планується емітувати ще?

 

            Хто є членами ради директорів? Іхнє досьє.

 

            Які кадрові потреби вашого бізнесу?

 

            Керівний склад фірми. Досьє на них.

 

            Хто і як розподіляє обов’язки між членами керівництва фі-рми?

 

            Які умови і форми оплати праці керівного складу?

 

            Залучення до роботи консультантів ззовні.

 

            Організаційна структура (схема) управління фірмою.

1

3

5

Оцінювання ризиків

3 якими типами ризиків пов’язаний ваш бізнес? Які ризики найбільш критичні у вашому бізнесі?

Які типи ризиків найбільш вірогідні?

Які джерела ризиків та причини їх виникнення?

Коли найбільш імовірне настання несприятливих подій?

Які плануються заходи профілактики та усунення несприя-

тливих подій (обставин)?   

Засоби мінімізації втрат від несприятливих подій.

Як ви збираєтеся страхувати свій бізнес? Скільки на це пот-рібно коштів?

Фінансовий план

A.        Загальний

обсяг продажу

Б. Вартість

проданих това-

рів

B.        Валовий

прибуток(А -

Б)

Г. Операційні

витрати

Д. Операційний

прибуток (В -

Г)

Е. Відсотки за

кредит

Є. Чистий при-

буток до опо-

даткування

(Д-Е)

Ж. Податок на

прибуток

I. Чистий при-

буток(Є-Ж)    A.        Наявні кошти на

початок періоду

Б. Грошові надхо-дження, в тому числі: виручка від продажу, суди та кредити, над-ходження за минулі продажі

B.        Грошові виплати,

в тому числі: закупка

товарів, зарплата,

нарахуваннятапода-

тки на зарплату, рен-

тніплатежі,комуна-

льніпослуги, рекла-

ма, страхові внески

тощо

Г. Чистий потік го-тівки (Б - В) Д. Наявні кошти на кінець періоду      А. Активи

Поточні активи: готівка,цінніпапери, дебіторськазаборго-ваність, матеріальні запаси, попередньо оплачені витрати, інші поточні активи

Постійні активи: земля, споруди, об-ладнання,накопиче-на амортизація, не-матеріальні активи Б. Пасиви

Поточні пасиви: кредиторська та по-даткова заборгова-ність, нарахування для виплати заробіт-ної плати, інші паси-ви Довгострокові паси-

ви: векселідо"7плати, кредити під заставу майна, інші довго-строковіпасиви В.Зобов'язанняпе-ред власниками Звичайні та привіле-йовані акції, нероз-поділений прибуток