Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3. ВИБІР I ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

3. ВИБІР I ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

1

3

Три завдання виконання стратегії фірми

Встановлення пріоритетності серед адміністративних за-вдань з метою їх відповідності обраній стратегії

та

Встановлення відповідності між обраною стратегією внутрішньоорганізаційними процесами з метою орієнту-вання фiрми на здійснення цієї стратегії

Вибір і приведення у відповідність до прийнятої стратегії

стилю лідерства і підходів до управління фірмою           

До кола завдань перспективного планування входять роз-робка стратегічної орієнтації підприємства, визначення стра-тегічного потещіалу для забезпечення довгострокових конку-рентних переваг на підставі аналізу ринку та виявлення внут-рішньофірмових ресурсів.

гтт

Етапи опрацювання стратегії діяльності

            фірми на споживчому ринку          

^™:=-г„ггм=вф„?г1о"уван"я ф|рми

 

2

fry

1.1. Дослідження ринку діяльності фірми та виявлення тен-

Ь2Н^цшГваРнняИвТирУобниЧо-Техн1Чних можливостей фірми, ії конкурентоспроможності, можливості використання внут-

1™НА^Рл7зЄзоТніТшньЄогУо сертдовища функціонування фірми

конкурентів, їх позиції на ринку)   

Визначення цілей та ключових проблем розвитку фірми

2.1.      Формування узагальнюючих якісних цілей діяльності фірми

2.2.      Дезагрегація, взаємне узгодження, конкуренція і кількі-сне визначення цілей

Опрацювання альтернативних варіантів розвитку підп-

3.1. Перевірка відповідності встановлених цілей наявним

, ШЕШШВ— -           ■

4 Оцінювання та вибір стратегії розвитку

4.1.      Перевірка реальності та здійсненності встановлених ці-лей та опрацьованих результатів їх досягнення.

4.2.      Визначення відповідності ресурсів і потенціалу для реа-лізації стратегії          

5 | Складання програми дій та контроль й реалізації

5.1.      Координація заходів для реалізації обраної стратегії

5.2.      Конкретизація заходів на всіх рівнях управління

5.3.      Визначення послідовності реалізації конкретних заходів (тактичне планування)

 

Система планування                                               Система         аналізу

                                                          

            Прогнозування                    

                                   Стратегічний аналіз

            —^-   

                                               1                                

 

           

           

           

           

                        Перспектив-ний аналіз                   

           

 

                                              

           

           

           

                        *

 

                        Стратегічне пла-нування               

           

           

           

                        SWOT-аналіз |

 

           

           

           

           

                        1                     

           

 

           

           

                                                           4

 

           

           

           

           

                        Підсумковий 1 аналіз

 

                                              

                                              

 

                        Поточне плану-вання          -4       

                        Ретроспек-

тивний ана-

ліз                              

 

           

           

           

           

           

           

           

                        +

           

                                              

           

                        Ситуаційний аналіз

                                  

           

           

           

           

           

 

                       

           

           

                                                          

 

Система планування та аналізу на підприємстві

Основні постулати стратегічного аналіз\

1.B результаті стратегічного аналізу складається комплексний прогноз розвитку підприємства, який є основою стратегічного

2ЛАн™ною основою прогнозування і стратегічного плану-вання є перспективний аналіз. На відміну від ретроспективного аналізу, який припускає аналіз тільки внутрішнього середовища, перспективний передбачає комплексний і всебічний аналіз не

тільки підприємства, а й його зовнішнього оточення     

3. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства в процесі стратегічного планування є аналітичною підставою пра-вильності визначення місії, стратегічних цілей та стратегічних

™РезультаТи SWOT-анаяізу е основою для формування страте-успіху

Порівняльна характеристика SWOT-аналізу і стратегічного аналізу

Аспекти         SWOT-аналіз Стратегічний аналіз

Ціль     • Оцінювання поточного ста-ну підприємства і зовнішнього середовища з метою виявлення конкурентних переваг та мож-ливості розвитку  • Оцінювання перс-пективного стану по-тенціалу підприємст-ва і ринкових сегмен-тів з метою виявлення стратегічної позиції та відповідного вико-ристання ресурсів для найкращого освоєння перспективних сег-ментів

Предмет аналізу        •          Внутрішнє середовище під-

приємства

•          Зовнішні умови (чинники

макросередовища і безпосере-

днього оточення)      •          Ресурси і компе-

тенції підприємства

•          Характеристики

привабливості ринко-

вих сегментів

Основа           • Для формування набору аль-тернативних стратегій     • Длявиборуна-пряму майбутніх ін-вестицій підприємст-ва

Продовження табл.

Аспекти         SWOT-аналіз Стратегічний аналіз

Резуль-тати    •          Сильні,слабкі сторони,

КФУ

•          Можливості і загрози

•          Ринкова позиція, конкурен-

тоспроможність, конкурентна

позиція           •          Стратегічний по-

тенціал, стратегічні

чинники успіху

•          Стратегічна пози-

ція

•          Привабливість ри-

нкових сегментів

Інстру-менти •          PEST-

аналіз

•          Метод

експертних

оцінок

•          Конкуре-

нтний аналіз

•          Метод

порівняння

•          «Дерево

цілей»

•          Модель

PIMS   •          Статистич-

ний і дескрип-

тив-ний аналіз

•          Контент-

аналіз

•          Матриця

БКГ

•          Матриця

Мак-Кинзи

•          МодельПо-

ртеру   •          Статистичний ана-

ліз

•          Екстраполяція

•          КонцепціяСЗХ

•          Експертні оцінки

•          Матриця Мак-

Кинзи

•          Моделювання

Періо-дичність прове-дення           • У міру необхідності:

-          виявлення відхилень у реа-

лізації стратегій у процесі кон-

тролю;

-          протягом періоду реалізації

стратегії          •          Зміна вищого ке-

рівництва підприємс-

тва

•          Виникнення сер-

йозної стратегічної

проблеми у підпри-

ємства

70

 

Аналіз внутрішнього середовища   Аналіз зовнішнього оточення

Ідентифікація

стратегічного

потенціалу     Оцінювання

привабливості

сегментів ринку

                                              

                        Оцінювання стратегічної                

                        позиції                       

Структурно-логічна схема стратегічного аналізу

Профіль середовища

Виявлення важливої стратегічної проблеми

Матриця SWOT

 

                       

            Ідентифікація

стратегічного

потенціалу    

            ♦         

            Оцінювання

привабливості

ринку 

            ♦         

            Оцінювання

стратегічної

позиції           

                       

Алгоритм стратегічного аналізу

Результати і рекомендовані інструменти стратегічного аналіз

Етапи  Рекомендовані

аналітичні

інструменти   Результати

Ідентифікація стратегічного потенціалу     •          Методпорі-

внянь

•          Дескрипти-

вний аналіз    •          Визначення портфеля

стратегічних ресурсів

•          Визначення потенціалу

стратегічного успіху

Оцінювання

привабливості

ринку  •          Експертні

оцінки

•          Концепція

сзг

•          Екстраполя-

ція

•          Моделю-

вання  •          Вибір перспективних

ринків

•          Складання прогнозів ро-

звитку привабливих ринків

•          Визначення можливих

змін середовища, які впли-

вають на розвиток підпри-

ємства

Оцінювання стратегічної позиції    •          Статистич-

ний аналіз

•          Матриця

Мак-Кінзі       •          Рішення про викорис-

тання ресурсів підприємства

на привабливих ринках у

перспективі

•          Основа для переформу-

лювання стратегій

                        • Відповідність можливос-тей підприємства його кон-курентному середовищу

П'ять послідовних етапів діяльності вищого керівництва фі-рми на стадії реалізації стратегії

1.         Поглиблене вивчення стану середовища, цілей і опрацьова-

них альтернативних стратегій

1.1.      Остаточне усвідомлення сутності визначених цілей,

розроблених стратегій, їх коректності і відповідності одне

одному, а також стану середовища (на цій стадії можливі

коригування)

1.2.      Ширше доведення ідей стратегії і змісту цілей до спів-

робітників фірми з метою залучення до їх реалізації

2.         Прийняття рішень щодо ефективного використання наявних ресурсів та їх розподілу

3.         Прийняття рішень щодо організаційної структури управлін-ня (за необхідності - внесення змін)

4.         Проведення необхідних змін

 

4.1.      Складання сценарію можливого опору змінам

4.2.      Проведення заходів щодо ослаблення опору змінам

4.3.      Усунення або зменшення до мінімуму реального опору

4.4.      Закріплення проведених змін

5.         Перегляд плану реалізації стратегії (за необхідності)

Принципи, дотримання яких обумовлюють ефективність стратегічного аналізу

1.         Комплексність і системність стратегічного аналізу         

2.         Наступність результатів ретроспективного аналізу та SWOT-аналізу  

3.         Використання достовірної й об'єктивної інформації в аналіти-чній роботі     

4.         Обґрунтованість вибору набору аналітичного інструментарію

Стратегічний аналіз як вид аналітичної роботи є окре-мим елементом системи стратегічного управління, який вико-ристовується в якості основи при прогнозуванні позиції підпри-ємства на привабливих ринках.

Два основних правила успішної реалізації стратегії

            (за Алекзандром)     

1.         Цілі, стратегії і плани мають бути детально доведені до спів-робітників, з тим щоб вони не тільки усвідомили, що робить фі-рма, а й самі були б втягнуті неформально в процес виконання стратегії, в тому числі в опрацювання у співробітників зо-бов'язань перед фірмою щодо реадізації стратегії 

2.         Керівництво повинно не тільки своєчасно забезпечувати над-ходження всіх необхідних для реалізації стратегії ресурсів, а й мати план реалізації у вигляді цільових установок і фінансувати досягнення кожної цілі           

Основні сфери проведення стратегічних змін:

1 - організаційна структура; 2 - організаційна культура.

Визначення стратегії та кількі-сно вимірюваних цілей

Оцінювання результатів, ви-значення недоліків та забез-печення зворотного зв'язку

Оцінювання, в разі необхід-ності, зміна організаційної

структури

 

±

Виховання та навчання керів-

ників відповідно до успішнос-

тей і систем роботи організа-

ції

Формування системи заохо-

чення, яка забезпечує необ-

хідну поведінку

±

Створення інформаційних систем оцінювання стратегії

Розподіл ресурсів для відді-лів та підрозділів

Визначення ключових управ-лінських завдань

Постановка завдань для від-

ділів та підрозділів, у разі

необхідності - внесення змін

до структури

 

Визначення критеріїв

та методів виміру результатів діяльності

Делегування повноважень та

визначення методів коорди-

нації. Визначення політики -

оріентирадій

Уточнення цілей окремих керівників

Процес реалізації стратегії за допомогою організаційної структури

Чинники, що визначають склад стратегічного план;

1. Мета розро-

бки стратегіч-

ного плану     2. Аудиторія,

якій адресова-

но план          3. Обсяги біз-

несу та фінан-

сові потреби  4. Сфера май-

бутнього біз-

несу

І.І.Отримання фінансування 1.2. Моделю-вання управ-ління бізнесом 1.3.3'ясування всіх аспектів бізнесу

1.4.      Контактиз

партнерами по

бізнесу

1.5.      Розвиток

управлінських

якостей підп-

риємця           2.1.Потенційні інвестори:

2.1.1.   Банки

2.1.2.   Венчурні

компанії

2.1.3.

Індивідуальні інвестори 2.1.4.Фонди підтримки під-приємництва

2.2.      Сам підп-

риємець

2.3.      Майбутні

наймані робіт-

ники   З.І.Великий

3.2.      Середній

3.3.      Малий            4.1.Виробниц-тво

4.2.      Надання

послуг

4.3.      Роздрібна

торгівля

4.4.      Оптова

торгівля

4.5.      Будівницт-

во

4.6.Посередниц ькадіяльність 4.7. НДДКР

Ці чинники безпосередньо впливають на зміст

стратегічного плану в частині розробки продукт;

            Зміст стратегічного плану   

Характер продукту:

І.Простий-складний

2.Принципово нетрадиційний

З.Призначений для споживання / виробництва.