Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

2. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ОЦІНКА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

I           Чинник          I           Оцінка впливу чинника

Ризик 

Величина фінансових коштів          2.1. Величина наявних фінансових

2.2.РШредбачуваний обсяг фшан-сових коштів, що необхідні для ре-алізації стратегії

Зовнішні чинники     3.1. Найбільш значущі чинники зо-внішнього середовища для підпри-3м1.тва

^СГос™^ФіРМИВЩ

Трудові ресурси        4.1. Рівень компет,нтності і квалі-

Ставлення персоналу до можливих змін  5.1.Можлива реакції персоналу на

майбутнізміни

5.1.Ступінь готовності персоналу

до ризику та інновацій

Ставлення власників           6.1. Ступінь готовності до ризику, ™ПГмГГХЗМ1НУ™°-

Чинники часу            7.1. Передбачуваний (прогнозний)

тегії     яльності підприємства

Аналіз зовнішнього середовища (макросередовища, мікросередовища)

Можливості

Загрози зовнішнього середо-вища

Аналіз внутрішнього середовища

Сильні сторони підприємства Слабкі сторони підприємства

 

Розробка матриці SWOT                 - Інформація для виявлення стратегічних проблем і стратегі-чних альтернатив розвитку під-приємства

                       

 

і           '                       -          Оцінювання відносної важли-

вості чинників середовища

-          Оцінювання впливу середови-

ща на підприємство

-          Ранжування стратегічних про-

блем

Складання профілю середовища               

 

                       

 

            '                      

 

           

                       

Визначення місії і стратегічних цілей                     -Уточненнямісії

- Розробка (корегування) систе-

ми стратегічних цілей

 

                       

 

            '                      

ч         

                        -Позиціянаринку

-          Оцінювання конкурентної по-

зиції

-          Оцінювання привабливості

ринку (сегменту)

-          Конкурентні переваги

-Визначення набору альтернати-

вних стоатегій

Виявлення позицій і генерація

альтернативних стратегій

конкурентних переваг

підприємства           

 

                       

 

            '                      

 

ч         

                       

Вибір глобальної                   - Аналіз впливових чинників при виборі стратегії

 

                       

 

                                  

 

Схема процесу вибору глобальної стратегп підприємства

Глобальна стратегія

Стратегія зростання

Стратегія

обмеженого

зростання

Стратегія скорочення

Стратегія поєд-нання альтерна-тивних стратегій

 

X

Стратегія ліквідації

Стратегія інте-граційного зростання

1

Стратегія ско-рочення

 

Стратегія

інтенсивного

зростання

Стратегія

інтеграційного

зростання

Стратегія диве-

рсифікованого

зростання

 

Альтернативи глобальних стратегій підприємства

Віце-президент з виробництва

 

            1 1       1 1

            Констру-ювання про-

дукту   Вироб-ництво           Бухгал-

терський

облік   Обслуговуван-ня споживачів         Праця і зарплата

           

           

           

           

           

                                   1         

 

            1          1 1 1

Контроль якості        Технологія виробництва      Плануван-ня витрат Оброблен-

ня замов-

лень    Складське

господар-

ство

Загальна функціональна структура виробничого менеджменту

Напрямки підприємницької стратегії фірми

 

Шдрозділи менеджменту     Напрями стратегії     Основні завдання стратегії

Стратегічне планування      Стратегія в

галузі дос-

ліджень і

розвитку         Довиробничі:

-          виробничий інжиніринг;

-          НДДКР, дослідне виробницт-

во;

-          розміщення виробничих запа-

сів і організація постачання;

-          виробниче планування, про-

гноз.

Виробничий менеджмент   Оперативна стратегія           Попиту, графіки виробнщтва:

-          штатний розклад, визначення

чисельностіірівнякваліфікації

персоналу;

-          виробниче навчання

Менеджмент персоналу      Стратегія людських стосунків         Упроцесі виробнщтва:

-          виробниче управління, визна-

чення послідовності робіт, кори-

гування виробничих графіків;

-          контроль і управління якістю;

-          перестановки персоналу і пе-

реміщення обладнання

-          планування використання ко-

роткострокових фінансових ресу-

рсів;

-          планування використання дов-

гострокових фінансових ресурсів;

Продовження табл.

Шдрозділи менеджменту     Напрями стратегії     Основні завдання стратегії

Маркетинг

Фінансовий менеджмент    Маркетин-

гова стратегія

Фінансова стратегія  -          оцінювання власних можливос-

тей

фірми, її потенціалу, іміджу, сис-теми сервісу;

-          фор^ування маркетингових

цілей на найближче і віддалене

майбутнє;

-          доведення продукту до спожи-

вача і максимально можливий ко-

нтроль над збутом;

-          розробка методів активного

впливу на ринок, на споживачів,

стимулювання збуту;

-          координація всієї маркетинго-

воїдіяльності;

-          вивчення оточення і опрацю-

вання заходів щодо послаб-

лення заходів його негатив-

ного впливу;

-          комплексне дослідження рин-

ку, поведінка споживачів, ступені

насиченості товарами, позицій

конкурентів

-          створення продукту (асорти-

менту), що відповідає попиту

споживачів;

-          аналіз можливого ризику;

-          управління активами фірми;

-          управління пасивами (забор-

гованість, майно, що залишилося

післязадоволенняпретензій

кредиторів)

 

Дослідження ринку

Розширення збуту

Реклама

 

Розширення ринку

Управління на місцях

Загальна структура маркетинг-менеджменту фірми

 

Загальна структура фінансового менеджменту фірми

1. Визначення загального періоду формування стратегії

2. Дослідження чинників зовнішнього середовища фiрми

3. Оцінювання сильних і слабких сторін діяльності підприємст-

I

4. Вибір визначеної стратегії моделі розвитку підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу

5. Формування системи стратегічних цілей з урахуванням ви-значеної моделі розвитку

6. Конкретизація показників стратегії за періодами її реалізації

7. Формування політики за окремими найбільш важливими на-прямками діяльності

8.Розробка найефективніших шляхів реалізації стратегічних цілей та політики підприємства

 

Забезпечення

найефективніших

організаційних

умов діяльності

Забезпечення

найефективніших

організаційних

умов діяльності

Забезпечення

найефективніших

напрямів економічної

діяльності

9. Оцінювання розробленої стратегії діяльності підприємства

~1        „          I           „I         „I

Внутрішня

збалансова-

ність стра-

тегії

Допусти-мість рівня

ризику, пов’язаного з реалізаці-єю стратегії

Резуль-татив-ність

стратегії

Узгодже-

ність із

зовнішнім

середови-щем

Реалізованість

стратегії з

урахуванням

ресурсного

потенціалу

Схема формування стратегії підприємства

Правила вибору стратегічного рішення

Перспективи прибутку        Приріст видачі капіталовкладень    Рішення відносно

                        Позиції на ринку       Капіталовкладень

Позитивний  Позитивний  Покращити / зберегти          вкладати засоби

Позитивний  Нульовий       Зберегти / розширити          Реінвестувати при-буток

Позитивний  Негативний   Пустити на самоплив          Отримати макси-мальну користь

Нульовий       Негативний   Виходити повільно   Ліквідувати активи

Негативний   Негативний   Виходити швидко     Лiквiдуватися з ринку