Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1. ПОНЯТТЯ I ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

1. ПОНЯТТЯ I ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Зміст планування як функції управління фірмою полягає у визначенні основних напрямів та пропорцій розвитку бізнесу з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення та попи-туринку.

Стратегічні плани від інших планів та програм відрізня-ються:

•          комплексним характером;

•          практичною спрямованістю;

•          орієнтацією на використання переваг фірми.

Стратегія формується в рамках стратегічного планування,

що є основним ядром стратегічного управління підприємством. Під стратегічним плануванням розуміють управлінський процес розробки стратегій, гцо сприяють виживанню підприємства. Стратегічний план повинен обгрунтовуватися значними дослі-дженнями і фактичними даними й охоплювати горизонт плану-вання від 3 до 10 років. Стратегічне планування складається з таких етапів:

1.         Визначення завдання або місії підприємства, що являє со-

бою чітко сформульовану причину існування підприємства.

До основних факторів, що визначають вибір місії підприємс-тва, належать: історія підприємства і його культура, що включає інтереси та ціннісні установки власників і системи менеджмен-ту; структура підприємства; якість керівництва.

2.         Формулювання цілей підприємства, що являють собою

конкретні вираження його завдань.

До основних чинників, що визначають вибір цілей підприєм-ства, належать: стримуючі чинники і можливості середовища; потенціал зовнішнього середовища; внутрішні ресурси підпри-ємства і вимоги акціонерів; загальна культура підприємства. Для цілей повинні виконуватися такі загальносистемні вимоги: до-сяжність, конкретність і вимірність, сумісність, орієнтація в часі.

3.         Аналіз стану ринкового середовища. У рамках цього етапу

виявляється ринок обслуговування і оцінюється його привабли-

вість; характеризуються сформовані ринково-виробничі відно-

сини.

До основних досліджуваних характеристик сегментів ринку належать: показники конкуренції (майбутні цілі конкурентів, оцінка поточної стратегії конкурентів, аналіз можливостей кон-курентів, сильні і слабкі сторони конкурентів); характеристики середовища; техніко-економічні показники; ринкові характе-ристики (стан ринку, його основні тенденції й основні характе-ристики споживачів).

Дані, отримані в результаті аналізу ринкового середовища, дають можливість оцінити привабливість ринку і закласти осно-ву розробки стратегії розвитку підприємства.

4.         Виявлення й оцінка чинників мікросередовища і макросе-

редовища, що впливають на стратегію підприємства.

Визначення факторів грунтується на виявленні безлічі груп відносин як усередині підприємства, так і зовнішніх - з постача-льниками, конкурентами, посередниками і фінансовими органі-заціями, а також державними установами і засобами масової ін-формації.

5.         Формується стратегія розвитку портфеля проектів.

Вибір стратегії визначається такими чинниками: місія і цілі підприємства; внутрішня культура підприємства; чинники зов-ніш