Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1. ПОНЯТТЯ I ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ : Стратегічний менеджмент : Бібліотека для студентів

1. ПОНЯТТЯ I ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 

Загрузка...

Зміст планування як функції управління фірмою полягає у визначенні основних напрямів та пропорцій розвитку бізнесу з урахуванням матеріальних джерел його забезпечення та попи-туринку.

Стратегічні плани від інших планів та програм відрізня-ються:

•          комплексним характером;

•          практичною спрямованістю;

•          орієнтацією на використання переваг фірми.

Стратегія формується в рамках стратегічного планування,

що є основним ядром стратегічного управління підприємством. Під стратегічним плануванням розуміють управлінський процес розробки стратегій, гцо сприяють виживанню підприємства. Стратегічний план повинен обгрунтовуватися значними дослі-дженнями і фактичними даними й охоплювати горизонт плану-вання від 3 до 10 років. Стратегічне планування складається з таких етапів:

1.         Визначення завдання або місії підприємства, що являє со-

бою чітко сформульовану причину існування підприємства.

До основних факторів, що визначають вибір місії підприємс-тва, належать: історія підприємства і його культура, що включає інтереси та ціннісні установки власників і системи менеджмен-ту; структура підприємства; якість керівництва.

2.         Формулювання цілей підприємства, що являють собою

конкретні вираження його завдань.

До основних чинників, що визначають вибір цілей підприєм-ства, належать: стримуючі чинники і можливості середовища; потенціал зовнішнього середовища; внутрішні ресурси підпри-ємства і вимоги акціонерів; загальна культура підприємства. Для цілей повинні виконуватися такі загальносистемні вимоги: до-сяжність, конкретність і вимірність, сумісність, орієнтація в часі.

3.         Аналіз стану ринкового середовища. У рамках цього етапу

виявляється ринок обслуговування і оцінюється його привабли-

вість; характеризуються сформовані ринково-виробничі відно-

сини.

До основних досліджуваних характеристик сегментів ринку належать: показники конкуренції (майбутні цілі конкурентів, оцінка поточної стратегії конкурентів, аналіз можливостей кон-курентів, сильні і слабкі сторони конкурентів); характеристики середовища; техніко-економічні показники; ринкові характе-ристики (стан ринку, його основні тенденції й основні характе-ристики споживачів).

Дані, отримані в результаті аналізу ринкового середовища, дають можливість оцінити привабливість ринку і закласти осно-ву розробки стратегії розвитку підприємства.

4.         Виявлення й оцінка чинників мікросередовища і макросе-

редовища, що впливають на стратегію підприємства.

Визначення факторів грунтується на виявленні безлічі груп відносин як усередині підприємства, так і зовнішніх - з постача-льниками, конкурентами, посередниками і фінансовими органі-заціями, а також державними установами і засобами масової ін-формації.

5.         Формується стратегія розвитку портфеля проектів.

Вибір стратегії визначається такими чинниками: місія і цілі підприємства; внутрішня культура підприємства; чинники зов-нішнього середовища; характеристики стратегій, що раніше ви-користовувалися; поведінка акціонерів (для корпорацій); прийн-ятні рівні ризику; загальна концепція підприємства; тимчасові обмеження на процедури прийняття стратегічних рішень.

6.         Здійснюються зміни стратегічного характеру в регульова-

них чинниках, що є детермінантами загальної стратегії розвитку

підприємства. Найчастіше використовуються такі детермінанти

в процедурах стратегічного управління є: широта охоплення

ринку; сегментація ринку; номенклатура продукції; методи реа-

лізації продукції; якість продукції; ціни і рівні продаж проду-

кції; продуктивність; ефективність діяльності підприємства.

можлиеість естапоелюеати цілі розеитку, поріепюеати гх з наявними можливостями (потенціалом) тдприємства та приводити їх у відповідність шляхом розробки та реалізації

Стратегічне планування - сукупність дій і рішень керів-ництва, гцо мають привести до розробки специфічних страте-гій, призначених для допомоги фірмі в досягненні своїх цілей.

Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає приймати управлінські рішення. Його завдання - за-безпечити нововведення і зміни в організації

(77. Лоранж).

Основні види управлінської діяльності при стратегічному плануванні (за Лоранжем)

 

1

3          Розподіл ресурсів      2 4       Адаптація до зовнішнього середовища

 

            Внутрішня координація       

            Організаційне стратегічне передбачення

Вплив стратегії (що?) і дій (як?) на успішність функці-онування фірми (за Б. Тремором та Дж. Цимерманом)

 

Дії        Визначена стратегія  Невизначена стратегія

Ефективні       Визначена стратегія і ефективні дії при-вели до успіху в минулому і забез-печать успіх у май-бутньому        Невизначена стратегія, але ефективні дії привели до успіху в минулому, але успіх у майбутньому ви-кликає сумнів

Неефективні   Визначена страте-гія, але неефективні дії подекуди спра-цьовували в мину-лому, можна очіку-вати посилення конкуренції            Невизначена стратегія та неефективні дії призвели до поразок у минулому, і такий самий результат слід очікувати в майбут-ньому

Місія фірми

Цілі

фірми

Оцінка і аналіз зовнішнього середовища

Дослідження

сильних і слабких

сторін фірми

 

Оцінкаре-зультатів реалізації

Реалізація стратегії і контроль

Вибір стратегії

Аналіз страте-гічних альтер-натив

Процес опрацювання стратегії фірми

 

            ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Керівництво Конкуренти

і 1       

Суспільство^ ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ        Власники фірми

 

                                   Стратегічне планування     

 

           

                       

           

 

           

                                              

 

           

           

            Ціль -^           

           

 

           

           

           

            Критерії, стандарти 

 

           

           

            +         

           

 

           

           

                       

           

 

           

                        * оавдан-                              

 

           

           

            +         

           

            <         

 

           

           

                       

           

           

 

           

                        —w Плани    

           

           

 

           

           

            +         

           

           

 

           

            —►    Загальні спря-мування                    

           

 

           

           

           

                                  

 

           

            \           +                    

 

            \           Принципи і правила                       

 

                                              

 

                       

Процеси стратегічного планування

 

                                  

            Цілеутворення          

            Вибір місії

           

                       

 

1—► 

                        т

           

                        Визначення цілей

 

           

                       

 

                       

           

 

           

                        1

            SWOT-аналіз             Аналіз зовнішнього сере-довища

 

           

                       

 

           

                        ^

           

                        Аналіз сильних та слаб-ких сторін підприємства

           

                       

 

                       

            (SWOT)

 

Процес безпосередньої розробки стратегії                        і          

 

                        Аналіз стратегічних аль-тернатив

 

                       

 

                        w

 

                        Вибір стратегій

 

                       

 

                        1

 

                        Реалізація стратегії

 

                       

 

                        і           '

 

                        Контроль і оцінювання

 

                        стратегії         

Схема процесу стратегічного планування за М. Месконом

Визначення завдань фірми

                        +                    

Створення стратегічних господарських підрозділів

Встановлення цілей маркетингу, виробництва і збуту

            Ситуаційний аналіз 

Опрацювання стратегії маркетингу, виробництва і збуту

            Реалізація стратегії   

Відстеження результатів реалізації стратегії

Етапи та підсистеми стратегічного планування

Аналіз ринку підприємства і втілення тенденцій його розвитку

Оцінювання виробничо-технічних можливостей підприємства, пошук внутрішніх резервів ресурсного потенціалу

ї

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ

            План товарообігу      —►    План по сировині     —►    Виробни-чий план   —►    План no ■ праці 1

            і                                   \                                              1         

            Рекламний бюджет              Ціновапо-літика        -\\        План руху запа-

сів та готової

продукції       

                        *          ІҐ                                \ \\       

           

 

                        Пландоходів                          Iі +      

 

                                                                       План витрат  *—1

 

                        Фінансовий план      «-►     План капіталовкладень                   

           

 

           

           

           

           

                                              

 

                                   і                       t                                 

 

                        План отримання

цільової суми

прибутку                   

 

                       

                       

                                                                                                                     

53

 

            1. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

            -          Становище в якому знаходиться фірма

-          Прогноз того, що очікує фірму при існуючому ста-

ні справ

-          Вплив тиску зовнішнього середовища

           

 

            і          

            2. СТРАТЕГІЧНИЙ СИНТЕЗ

 

            -          Висування цілей для впровадження ситуації

-Оцінкацілей

-          Прийняття рішень (ієрархія задач стратегічного

планування)

            v

            3. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

            -          Висування стратегій діяльності для досягнення ці-

пей

-          Вибір кращої стратегії

-Рішення щодо розробки тактики

            і           '

            4. ТАКТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

 

            -          Визначення тактичних дій

-          Розробка оперативного плану

-          Реалізація оперативного плану

            1          '

            5. СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

 

            - Збір даних про результати діяльності

            -          Оцінка даних щодо прос

-          Рішення щодо проведені      ування до головних цілей ш ситуаційного аналізу

Схема замкнутого циклу стратегічного планування

Завдання • Проблеми • Рішення • Інформаційні аспекти

 

СЕРЕДОВИШЕ:

Політичне

Соціальне

Технічне

Інструменти

Методи

Критерії прийняття рішень

Методології ~ Інструменти, методи

Структура витрат

Інформація про

витрати

Інструменти, методи

Структурадоходів" ДаНіпродоходи~ Моделідоходів

ЗМІНИ:

У планах

Організаційні

У програмах

ЗМІНИ:

У продукції

У цінах

У просуванні

У реалізації

ПИТАННЯ: ~

Хто, що, коли, де, як, навіщо?

Використання інформаційної системи в стратегічному плануванні

Система критеріїв за основними напрямками діяльності

фірми для визначення параметрів стратегічного

планування господарської діяльності

1          Виробнича діяльність          

1.1.Обсягвиробництва

1.2.      Обсяг реалізації послуг

1.3.      Виробнича потужність підприємства

1.4.      Стан торговельної мережі (розміщення, доступність)

1.5.      Загальні витрати обігу

1.6.      Матеріальне і товарне забезпечення:

1.6.1.   Обсяг надходження сировини, комплектуючих,

матеріалів, енергоносіїв, товарів

1.6.2.   Обсяг товарних запасів

1.6.3.   їх відповідність нормативам

1.6.4.   Ритмічність поставки

1.7.      Організація торговельних процесів і обслуговування

споживачів   

2          Фінансова діяльність

2.1.      Обсяг і структура статутного фонду

2.2.      Інтенсивність інвестицій

2.3.      Фінансовий стан і платоспроможність фірми

2.4.      Обіговий капітал і його використання

2.5.      Структура і напрями використання фінансових ресурсів фірми

3          Кадрова робота

3.1.Забезпеченість робочою силою (укомплектування шта-тів та їх відповідність потребам)

3.2.      Продуктивність і ефективність праці

3.3.      Рівень заробітної праці та соціальних виплат Стабільність складу колективу (плинність кадрів та її при-чини)

4          Торговельно-економічна діяльність          

4.1.      Асортиментна політика

4.2.      Цінова політика 4.3.Рекламнадіяльність

4.4.      Організація господарських зв’язків (постачальники/

споживачі), їх стабільність та ефективність

4.5.      Характер комерційних угод та їх ефективність

4.6.      Політичне формування торговельних націнок

4.7.      Конкурентоспроможність продукції, що реалізується

5          Організаційна та управлінська діяльність

5.1.Системапланування

5.2.      Оперативне управління

5.3.      Професійний рівень керівників та фахівців

5.4.      Раціональність органiзацiйної структури управління

5.5.      Інформаційне забезпечення і технологія управління

Стратегія являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений для забезпечення здійснення місії фірми і досягнення її цілей

Прищипова відмінність стратегічного планування від традщійного полягає в тому, що значення основних показників діяльності визначається не шляхом екстраполяції їх досягнутих параметрів, а на основі встановлених якісних цілей.

Більшість стратегій можна згрупувати за типами основних стратегій:

• Стратегією контролю над витратами . Стратегієюдиференціації . Стратегіею фокусування