Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЦІЛІ РОЗВИТКУ : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

ЦІЛІ РОЗВИТКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

ЇЇ ІЇ      ІЇ

Програма Програма Програма запобі-       Проект створен-

підвищення підвищення гання кризі та     ня цеху паку-

продуктив- конкуренто- підвищення фі-   вання готової

ності спроможності нансової устале-        продукції

(на 7,5 років) (на 6 років) ності       (на 3 роки)

(на 8 років)

L_Jf

Стратегічний план підприємства

            2^       

 

Поточний план підприємства (1 рік) (бюджет)

тг~г

Оперативний план

 

с

 

"J4 процес досягнення цілей:

 

-► процес формування планів

 

Рис. 10.8. Принципова схема взаємозв'язку цілей розвитку та системи планів

 

Довгострокові прогнози

 

Короткострокові прогнози

 

Цілі

I

"Стратегічний набір"

 

Стратегія Стратегічні плани

 

Тактика Поточні плани

 

Нові продукти Нові заводи Нове обладнання

 

- Виробнича програма Ь - Бюджет

- Поточні та оперативні пла-ни (наприклад, план ремонту обладнання тощо)

 

Довгострокові                       Короткострокові

інвестиції       інвестиції

Рис. 10.9. Зміст та зв'язок стратегічних і поточних планів підприємства Поточні плани складаються з метою конкретизації, доповнення та

коригування стратегічних планів з урахуванням конкретної ситуації, що склалася на початок планового періоду. Цей тип планів передбачає визначення проміжних цілей та завдань, а також заходів щодо їхнього досягнення, тобто є інструментом реалізації стратегічних настанов. Поточні плани підкріплюються оперативно-тактичними планами, календарними планами на півріччя, квартал, місяць та бюджетами, без яких неможливий розвиток підприємства.

У календарних планах детально розраховуються цілі та завдання, поставлені у стратегічному плані. Календарні плани, наприклад, виробництва складаються на основні відомостей про наявність замовлень, забезпеченість їх матеріальними ресурсами, ступінь завантаження виробничих потужностей і їхнього використання з урахуванням обумовлених термінів виконання кожного замовлення. У календарних планах виробництва передбачаються витрати на реконструкцію наявних потужностей, заміну устаткування, виконання окремих робіт по спорудженню нових підприємств, тобто між календарними планами виробництва та планами науково-технічного та організаційного розвитку існує тісний зв'язок.

Квартальні й місячні плани визначають межі виконання виробничої програми по кількісних і якісних показниках кожним підрозділом підприємства.

Оперативні плани реалізуються через систему бюджетів, які складаються на підприємстві на різних рівнях терміном на один рік по кожному окремому підрозділу, а потім вже об'єднуються в єдиний бюджет або фінансовий план підприємства.

У загальному вигляді процес бюджетування складається з таких етапів:

-          загальні цілі (в тому числі обсяги продажу);

-          підготовка відділами та підрозділами оперативних кошторисів;

-          аналіз, перевірка кошторисів, розподіл ресурсів, опрацювання пропозицій у відділах;

-          підготовка загальних бюджетів з постатейним урахуванням ресурсів і використанням фондів.

Варіанти розвитку на ринку та розподілу ресурсів між окремими напрямками діяльності підприємства відображаються в системі альтернативних планів. Альтернативні плани - це заздалегідь спрогнозовані й кількісно визначені варіанти розвитку подій і розроблені для кожного з варіантів системи заходів, які має

здійснити підприємство, щоб досягти своїх цілей у випадках, коли діючі плани виконати неможливо (в разі кризи тощо) або вони втратили свою актуальність.

Альтернативні плани існують на кожному з рівнів: стратегічному, тактичному, поточному та операційному. Ознакою цих планів є те, що вони намагаються дати відповідь на запитання: "Що буде якщо

Процес розробки альтернативного плану містить такі етапи:

-          розробка методики формування альтернативних планів;

-          ідентифікація можливих подій, що впливатимуть на зміст і часові характеристики плану;

-          розрахунки техніко-економічних показників, які б характеризували параметри можливих подій для кожного з випадків, і які мають високу ймовірність;

-          оцінка результатів, отриманих після закінчення плану або перехід до альтернативного плану;

-          моніторинг ситуації, контролінг діючих планів та, в разі потреби, введення альтернативного плану.

Систему планів підприємства доповнюють одноразові, постійно діючі та організаційні плани, технологічні схеми прийняття рішень.

Одноразові плани розробляються для здійснення певного заходу, дії або пункту (розділу) основного плану.

Постійно діючі плани розробляються для таких типів діяльності, які повторюються за певні відрізки часу.

Технологічні схеми прийняття та узгодження рішень - це постійно діючі стандартні плани, згідно з якими визначаються основні вимоги, етапи та процедури прийняття і виконання типових рішень для існуючої організації.

Організаційні плани є постійно діючими, вони розробляються для забезпечення виконання основних планів. В організаційних планах описано правила та процедури виконання окремих видів діяльності, що існують в організації, вони тісно пов'язані з іншими організаційними документами (наприклад, посадовими інструкціями тощо). Через організаційні плани забезпечується залучення співвиконавців до реалізації стратегічних планів.

Послідовність розробки деяких видів робіт стратегічного плану підприємства в загальному вигляді представлено в табл. 10.2 [72].

Таблиця 10.2 Послідовність розробки стратегічного плану підприємства

 

Термін надання інформації  Зміст інформації, яка надається       Виконаеець, що надає інформацію

Січень - березень      Прогнози та сценарії розвитку зовнішніх і внутрішніх умов (на основі SWOT-аналізу)            Відділ стратегічного аналізу

Травень - червень     Показники зовнішніх і внутрішніх економічних умов функціонування підприємства  Відділ стратегічного планування

Червень - липень      Прогноз продажу по кожній товарній групі          Відділ маркетингу

Липень - серпень     Кошториси витрат на модернізацію (технічне переозброєння, реконструкцію діючого виробництва або купівлю нового виробництва) Технічний відділ спільно з бухгалтерією

Серпень - вересень  Аналіз джерел фінансування та прогноз інвестицій; розробка прогнозного бюджету            Фінансовий відділ

Жовтень - листопад Зведені розрахунки стратегічного плану із зауваженнями всіх учасників: розробка поточних планів на наступний рік Відділ стратегічного планування

Листопад - грудень  Затвердження стратегічних і поточних планів; розробка організаційних планів (планів-графіків)          Вищі органи управління підприємства разом з відділом стратегічного планування та виконавцями

Зміст планів інтерпретується в системах відповідних абсолютних і відносних показників, розрахунки яких дають змогу приймати рішення щодо вибору того чи іншого варіанта розвитку підприємства. Для кожного з планів (розділів стратегічного плану) характерні специфічні показники.

Основні показники деяких окремих планів стратегічного плану такі:

-          план маркетингу - обсяги і приріст продажу, частка ринку та її зміни, витрати й ефективність роботи служби маркетингу, ціни та їхня динаміка тощо;

-          план з виробництва - обсяг продукції у натуральних показниках: собівартість, рівень витрат на виробництво, ефективність виробництва, рівень використання потужностей, рівень якості (в тому числі сертифікації), техніко-організаційний рівень виробництва тощо;

-          фінансовий план - прибутковість, рентабельність, авансовий

капітал в обороті, структура капіталу, коефіцієнти ліквідності,

фінансової усталеності тощо;

-          план по персоналу - чисельність, структура, плинність кадрів, рівень і динаміка платні, рівень кваліфікації тощо;

-          план по НДДКР - науково-технічний рівень розробок, витрати, дослідження та розробки, патентна "чистота" розробок, рівень науково-технічного потенціалу тощо.

Досягнення поставлених завдань в умовах стратегічних змін забезпечується налагодженням постійного зворотного зв'язку на основі відповідного обліку, аудиту та контролю.