Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.5. Зміст та структура стратегічного плану корпорації : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

10.5. Зміст та структура стратегічного плану корпорації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Найскладнішою проблемою стратегічного управління є те, щоб зрозуміти, яким має бути стратегічний план, з чого він повинен складатися, щоб відповідати тим вимогам, які роблять його незамінним для розвитку підприємства.

Перш за все стратегічний план має бути:

-          інструментом встановлення, документального оформлення та впровадження в повсякденну діяльність "стратегічного набору" підприємства;

-          визначеним за термінами, зорієнтованим у майбутнє;

-          визначеним за витратами;

-          гнучким, що реагує на зміну в середовищі;

-          чітким, ясним, легким для сприймання;

-          легким для пояснення та можливим для виконання.

Стратегічний план налічує кілька "зрізів":

-          "часовий", який передбачає існування довгострокових планів,

проектів і програм;

-          "функціональний", який визначає напрямки та темпи розвитку окремих функціональних підсистем підприємства (маркетинг, виробництво тощо);

-          "ресурсний", який визначає потреби та можливості забезпечення окремими видами ресурсів певних виконавців для реалізації стратегічних дій;

-          "виконавчий", який вказує на коло залучених до виконання стратегічних заходів ланок і окремих виконавців, що дає змогу побудувати адресну систему стимулювання.

Стратегічний план має складну внутрішню структуру, що відображає багатоцільовий характер діяльності підприємства і зумовлює необхідність формування системи планів, проектів і програм, які зорієнтовані на довгострокове продовження "життєвого циклу" підприємства.

Загальна структура стратегічного плану:

1. Загальний стратегічний план розвитку підприємства, який включає такі основні стратегічні напрямки та орієнтири:

-          стратегію маркетингу, яка охоплює такі питання: концепцію стратегічного маркетингу, функцію і задачі відділу маркетингу, технологію і результати стратегічної сегментації ринку, стратегію ціноутворення, прогнози цін на товари підприємства, стратегію охоплення ринків, стратегію розробки нових товарів; вибір ресурсної стратегії, вибір методів і способів поширення товарів, стратегію стимулювання збуту товарів, вибір стратегії реклами товару, вибір стратегії розвитку підприємства на перспективу, нормативи конкурентоспроможності товарів;

-          стратегію використання конкурентних переваг підприємства, яка охоплює аналіз факторів макросередовища, інфраструктури регіону та мікросередовища підприємства; аналіз стану техніки, технології, організації виробництва, забезпечення кадрами; виявлення конкурентних переваг підприємства; вибір та обґрунтування конкурентних переваг підприємства; адаптацію стратегічних факторів конкурентних переваг до стратегії підприємства;

-          стратегію оновлення продукції, що виробляється, яка передбачає: побудову "дерева" ефективності товарів фірми; прогноз показників конкурентоспроможності товарів підприємства; опис наукових підходів, систем принципів, методів, технологій, які були застосовані при розробці стратегії оновлення продукції, що

виробляється; техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів; розробку стратегії підвищення якості товарів і стратегії ресурсозбереження на підприємстві;

-          стратегію розвитку виробництва, яка спрямована на висвітлювання таких питань: аналіз організаційно-технічного рівня виробництва; аналіз соціального розвитку колективу, аналіз діяльності підприємства щодо охорони навколишнього середовища; аналіз організаційної структури підприємства; техніко-економічне обґрунтування прогнозів; узгодження стратегії розвитку виробництва тощо;

-          стратегію забезпечення виробництва, яка охоплює: аналіз якості методичного, інформаційного, ресурсного, правового забезпечення виробництва усіма необхідними ресурсами; налагодження оптимальних зв'язків із постачальниками ресурсів, розробка нової стратегії забезпечення виробництва нормативно-методичними документами; техніко-економічне обґрунтування та узгодження заходів по реалізації нової стратегії забезпечення виробництва ресурсами;

-          стратегію міжнародної діяльності підприємства, яка розкриває: стратегічні цілі експортера, стратегічні цілі імпортера, прогнозування та вибір стратегії міжнародної діяльності підприємства, обґрунтування та узгодження стратегії міжнародної діяльності підприємства;

-          стратегію розвитку системи менеджменту, яка розглядає такі питання: аналіз якості та ефективності функціонування системи менеджменту підприємства за минулі п'ять років; виявлення вузьких місць в структурі, змісту та взаємозв'язків компонентів системи менеджменту підприємства та ін.

2. Стратегічний план розвитку конкурентних переваг, який включає:

-          стратегічний план досліджень, направлений на розробку нової продукції, вивчення ринку, забезпечення фінансування науково-дослідних робіт тощо;

-          стратегічний план диверсифікації;

-          стратегічний план поглинання та злиття;

-          стратегічний план ліквідації;

-          стратегічний план по персоналу підприємства;

-          стратегічний план по інформаційному забезпеченню;

-          стратегічний план розвитку виробництва;

-          стратегічний план no маркетингу;

-          стратегічний план по фінансах;

-          стратегічний план розвитку системи управління.

 

3.         Плани поточної діяльності.

4.         Плани виконання стратегічного плану (планів, проектів, програм).

5.         Плани-графіки стратегічного обліку, контролю, аналізу. Типові операції та процедури прийняття рішень у галузі

стратегічного планування наведені в табл. 10.1 [72].

Таблиця 10.1 Операції та процедури стратегічного планування

 

Операціг        Процедури

1          2

1. Підготовка до роботи       Аналіз рівня планової роботи. Встановлення проблеми

Визначення кола задач по плануванню

Формування групи для виконання планових робіт

Навчання кадрів

Видання документа (програми, наказу) на виконання роботи

2. Виявлення

проблеми

підвищення

конкуренто-

спроможності

товару та

формування

цілей   Дослідження ринку та визначення ступеня задоволення потреб у

даному товарі

Визначення тенденції розвитку техніко-економічного рівня товару і

виробництва на 5 - 10 років

Виявлення факторів, які впливають на конкурентоспроможність

товару. Сегментація ринку

Побудова "дерева" показників конкурентоспроможності нового

товару

Визначення ресурсних можливостей підприємства

3. Пошук інформації  Визначення вимог до інформації Визначення джерел інформації Визначення каналів отримання інформації Оформлення доступу до інформації Визначення переліку та виду інформації Первинна ідентифікація інформації Збір та кодування інформації

4. Обробка інформації          Перевірка повноти інформації Перевірка достовірності інформації Групування інформації Якісний аналіз інформації Селекція та фільтрація інформації

5. Встановлення можливостей ресурсного забезпечення           Аналіз умов реалізації цілей

Прогнозування потреб у різних видах ресурсів

Прогнозування організаційно-технічного розвитку виробника та

споживача товару

Продовження таблиці 10.1

і

6. Ранжування цілей Побудова "дерева" кінцевих цілей

Визначення наукової новизни та практичної цінності реалізації цілей

Визначення ресурсомісткості товару та ії оптимізації з використанням

методу функціонально-вартісного аналізу

Визначення пріоритетів та послідовності реалізації цілей

Впорядкування цілей за рівнями ієрархії

Розробка організаційного проекту забезпечення "дерева" цілей

7. Формулювання планових завдань         Уточнення складу виконавців планових завдань Формулювання завдань конкретним виконавцям Оптимізація строків виконання завдань Побудова оперограми та стрічкового графіку виконання завдань

8. Оформлення

планових

документів     Вибір форми планового документа (програма, технічне завдання, план та ін.) Виконання додаткових розрахунків, їх техніко-економічне обґрунтування. Оформлення проекту планового документу, його узгодження та затвердження. Тиражування та доведення планового документа до виконавця

9. Реалізація рішень, контроль за їх виконанням, мотивація виконання планових завдань    Видання наказу про виконання планового документа та доведення

його до виконавця

Організація виконання планових завдань

Облік та контроль виконання планових завдань

Мотивація виконання планових завдань якісно і в необхідний строк

Організація регулювання (зворотний зв'язок) планових завдань на

вимогу споживачів або згідно з новинами науково-технічного

прогресу в даній галузі

Слід зазначити, що стратегічні програми і проекти мають істотні відмінності.

Стратегічна програма - це координуючий документ по підвищенню конкурентоспроможності або соціального розвитку колективу, який є економічно та науковообґрунтованою системою пов'язаних між собою і націлених на реалізацію конкретної комплексної мети соціально-економічних, науково-технічних та організаційно-господарських заходів, узгоджених за термінами, виконавцями та забезпечених необхідними ресурсами.

Програма складається з певних заходів. Програмний захід - це наповнена конкретним змістом певна дія, спрямована на досягнення якої-небудь поточної мети (пов'язаної з досягненням стратегічних цілей через "дерево цілей"), для виконання якої обґрунтовано встановлено виконавців, терміни та необхідні обсяги всіх видів ресурсів.

Дії стратегічної програми спрямовані на контрольовані внутрішні фактори (програма автоматизації праці, програма зниження витрат, програма раціоналізації структури виробничих і допоміжних процесів тощо) та зовнішнє середовище (програма створення страхових запасів із використанням іноземних джерел ресурсів, програма нагромадження банків стратегічної інформації, програма рекламної компанії для виведення на ринок нової продукції тощо). Стратегічні програми будь-якого змісту реалізуються через систему стратегічних, поточних та оперативних планів (рис. 10.8) [72].

Стратегічний проект визначає цілі досягнення (створення) і спрямовується на внутрішнє середовище (проект створення нового виду продукції, проект розробки нової технологічної лінії тощо) або на зовнішнє середовище (проект будівництва спільного з постачальниками підприємства з очищення промислових відходів, проект наукових розробок щодо створення нових матеріалів, проект створення торговельної мережі тощо).

Необхідно зазначити, що тільки взаємопов'язана система стратегічних, поточних та оперативних планів дає змогу здійснити необхідні перетворення на підприємстві. На рис. 10.9 показано схему взаємозв'язку стратегічних і поточних планів та відмінності в їхньому змісті [72].

 

1Ї tr

Ж

Проект розробки і освоєння

нового продукту (на 2 роки)