Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Методи стратегічного аналізу середовища корпорації : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

2.4. Методи стратегічного аналізу середовища корпорації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Підприємство існує в середовищі, фактори якого впливають на подальший його розвиток. Усі такі фактори можуть діяти позитивно або негативно. Фактори зовнішнього середовища сприяють можливостям розвитку підприємства або створюють загрози для його діяльності.

Фактори внутрішнього середовища відображають сильні або слабкі сторони діяльності підприємства.

Завдання стратегічного управління полягають у тому, щоб постійно підтримувати баланс взаємовідносин підприємства із зовнішнім середовищем для забезпечення довгострокового існування.

Стратегічний баланс - це певне поєднання негативно та позитивно впливаючих на діяльність підприємства факторів (загроз і можливостей), що об'єктивно існують у зовнішньому оточенні підприємства та суб'єктивно оцінені керівниками, з відносно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні підприємства. Слід відмітити, що найбільші загрози виникають тоді, коли негативний розвиток ситуації в середовищі накладається на слабкі сторони підприємства. Менеджерам потрібно своєчасно виявити загрози з метою запобігання кризи підприємства та можливості, при яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони.

Для вирішення цього завдання розроблені відповідні прийоми аналізу середовища на основі складання стратегічного балансу методом СВОТ (англ. SWOT) [61].

Методологія СВОТ передбачає спочатку виявляти сильні та слабкі сторони, можливості та загрози і після цього встановити ланцюжок зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для формування стратегії підприємства в перспективі.

До сильних сторін (strength) належать внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурентної переваги:

-          повна компетентність з ключових питань;

-          позитивний імідж споживачів;

-          позиція визнаного лідера ринку;

-          наявність добре відпрацьованих функціональних стратегій;

-          економія на масштабах виробництва;

-          уміння уникнути сильного тиску з боку конкурентів;

-          наявність власної прогресивної технології;

-          ефективніші рекламні заходи;

-          досвід у розробці нових товарів;

-          більші можливості виробництва;

-          досконалі технологічні навички;

-          конкурентні переваги (унікальність);

-          сильна позиція у специфічних ринкових сегментах;

-          жорсткий конкурент на ринку (використання агресивної

ініціативи);

-          стратегія наступу чи інша особлива стратегія, обґрунтований "стратегічний набір";

-          сприяння зростанню чисельності цільових груп споживачів чи їхній лояльності;

-          вища за середню обізнаність про стан ринку;

-          знання про найважливіші стратегічні групи, можливості захисту від конкурентів;

-          концентрація на швидко зростаючих сегментах ринку;

-          диференціація виробів, обґрунтована диверсифікація;

-          конкуренція щодо зниження витрат;

-          вища за середню рентабельність і прибутковість;

-          достатні фінансові ресурси;

-          вищі за середні маркетингові навички;

-          вищі за середні технологічні та інноваційні навички;

-          творчий, підприємницький менеджмент;

-          добре вивчений ринок і потреби покупців;

-          здатність реалізувати можливості конкурентоспроможних навичок персоналу;

-          імідж надійного партнера.

До слабких сторін (weaknesses) належать види діяльності, які підприємство здійснює не досить добре, або ресурси, підсистема потенціалу, що не правильно використовуються:

-          низька прибутковість;

-          низька якість управлінського апарату;

-          недосконалість умінь та навичок у ключових сферах діяльності;

-          погано опрацьована стратегія компанії;

-          внутрішні виробничі проблеми;

-          відставання в галузі досліджень та розробок;

-          досить вузький асортимент продукції;

-          низький імідж на ринку;

-          незадовільна організація маркетингової діяльності;

-          брак готівки на фінансування необхідних змін у стратегії;

-          висока собівартість виробів;

-          відсутність реальних конкурентних переваг;

-          постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна позиція погіршується);

-          втрата конкурентної позиції внаслідок...;

-          нижчі за середні темпи зростання;

-          брак деяких ключових навичок для ефективної конкуренції;

-          втрата репутації у споживачів;

-          вузька спеціалізація або необґрунтована диверсифікація;

-          робота в стратегічній групі, яка втрачає своє підґрунтя, недоліки в стратегічній діяльності;

-          слабкість у сферах, що мають великий ринковий потенціал, недостатня увага до досліджень і розробок;

-          брак дій для пом'якшення конкурентного тиску;

-          слабка система розподілу;

-          виробництво з високими витратами, старіння потужностей;

-          розміри виробництва надто малі, щоб впливати на ринкову

ситуацію, або занадто великі - починається "хвороба великих

компаній" - відсутність реальних особливих навичок у галузі

менеджменту, брак талантів;

-          "новачок" у бізнесі, чию репутацію ще не доведено;

-          погано обрані та недостатньо обґрунтовані стратегічні дії (у тому числі по переміщенню на ринку), відсутність чіткого уявлення про стратегічні напрямки розвитку;

-          відсутність міцної позиції, щоб боротися із загрозами.

До можливостей (opportunities) належать альтернативи, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів):

-          розвиток економіки країни;

-          соціально-політична стабільність;

-          обґрунтоване законодавство;

-          споріднена диверсифікація;

-          товари з доповненнями;

-          можливість руху в бік більш привабливих стратегічних груп;

-          самозаспокоєність ключових конкурентів;

-          здатність обслуговувати додаткові групи споживачів, вийти на нові ринки або сегменти ринку;

-          спроможність розширення асортименту продукції для задоволення потреб споживачів;

-          здатність використовувати навички та технологічні "ноу-хау" для випуску нової продукції чи нових видів уже випущеної продукції;

-          вертикальна інтеграція (вперед чи назад);

-          зниження торговельних бар'єрів на привабливих зарубіжних ринках;

-          послаблення позицій фірм-конкурентів;

-          можливість швидкого розвитку у відповідь на раптове

підвищення попиту на ринку;

-          поява нових технологій.

До загроз (threats) належать будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей:

-          інфляція;

-          велика ймовірність виникнення нових конкурентів (в т.ч. іноземних);

-          зростання збуту товарів-замінників;

-          уповільнений темп зростання ринку або спад;

-          зростання тиску конкурентів;

-          технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність вітчизняної продукції;

-          виникнення труднощів при укладанні договорів із постачальниками та споживачами;

-          зміни в потребах і смаках споживачів;

-          негативні демографічні зміни;

-          негативна екологічна ситуація;

-          соціально-політична нестабільність;

-          несприятлива зміна курсів іноземних валют або торговельної політики урядів інших країн;

-          рівень законодавчих вимог, дотримання яких коштує досить

дорого;

-          висока залежність від попиту та етапу життєвого циклу розвитку

бізнесу.

Метод SWOT-аналізу має такі особливості:

-          суб'єктивність характеру добору факторів, що складають сильні або слабкі сторони підприємства за ступенем їхньої властивості, a також специфіку сприймання менеджерами впливу факторів зовнішнього середовища;

-          ймовірність і ризик віднесення факторів до тієї чи іншої групи (минулі переваги можуть у майбутньому стати недоліками, і навпаки);

-          швидко змінюючись, середовище потребує постійної уваги до себе.

Підприємства для забезпечення ефективного застосування стратегічного управління виконують SWOT-аналіз за обраним

переліком і оцінками факторів один раз на квартал.

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються такими причинами: стратегічне управління пов'язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та застосування відповідних методів організації такої роботи.

Метод SWOT для врахування дії факторів передбачає складання відповідної матриці (рис. 2.1) [72].