Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
10.2. Розроблення стратегії організації з використанням бенчмаркінгового підходу : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

10.2. Розроблення стратегії організації з використанням бенчмаркінгового підходу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Бенчмаркінг можна розглядати як один із найважливіших напря-мів стратегічно орієнтованих маркетингових досліджень. У табл. 10.2 подано зведені дані, що характеризують значення бенчмаркінгу в процесі стратегічно орієнтованих маркетингових досліджень.

Бенчмаркінговий підхід призводить до істотної зміни процедури прийняття рішень у маркетингу. Традиційно маркетингові рішен-ня приймалися на підставі результатів маркетингових досліджень та інтуїції менеджерів. На основі цього розроблялася маркетингова стратегія фірми. Сучасні умови бізнесу призводять до того, що для забезпечення конкурентоспроможності фірми та її стійкого розвитку подібних дій недостатньо. Необхідно вивчати досвід діяльності та поведінки лідерів бізнесу на ринку для підвищення обґрунтованості маркетингових стратегій.Таблиця 10.2

Порівняльна характеристика значення бенчмаркінгу в процесі проведення стратегічно орієнтованих досліджень

 

Характеристики

процесу

дослідження  Значення бенчмаркінгу в стратегічно орієнтованих дослідженнях

 

            Дослідження ринку  Аналіз конкурентів   Бенчмаркінг

Загальна ціль Аналіз ринків, ринкових сег-ментів та визна-ння товару           Аналіз стратегій конкурентів            Аналіз успіш-ної практики конкурентів чи підприємств-лідерів

Предмет вивчення    Потреби по-купців   Стратегії конку-рентів          Методи ведення бізнесу, які за-довольняють по-треби покупців

Об’єкт вивчення       Товари та по-слуги   Ринки та товари       Методи ведення справ, а також товари

Основні обмеження Ступінь задово-лення покупців      Діяльність на ринку  Необмежений

Значення для прий-няття рішення Незначне        Малозначне   Дуже велике

Основні джерела інформації            Покупці          Галузеві експер-ти та аналітики     Підприємства-лідери в галузі, а також конку-ренти

Отже, очевидним є зв’язок бенчмаркінгу зі стратегічним плану-ванням на підприємстві. Бенчмаркінг має бути інструментом страте-гічного планування для забезпечення цілеспрямованого та прибутко-вого розвитку підприємства.

Процес планування, що встановлює стратегічні напрями розви-тку бізнесу, є найважливішою сферою, для якої бенчмаркінг має ви-рішальне значення. Цілі та керівні принципи, які залежать від місії підприємства, багато в чому визначаються результатами бенчмаркін-гу. Застосування бенчмаркінку в процесі стратегічного планування забезпечує ефективність та достовірність такого планування.

Розділ 10. Бенчмаркінг як інструмент вибору стратегічних альтернатив

У процесі розроблення стратегії важливим є погляд ззовні, оскіль-ки він установлює стратегічний напрям розвитку та сприяє розподілу обмежених ресурсів. Обізнаність про методи роботи успішних фірм та потреби покупців, отримані в процесі бенчмаркінгу, є важливою інформацією, необхідною для розвитку підприємства та забезпечен-ня його конкурентоспроможності. В процесі розроблення стратегії підприємства з використанням бенчмаркінгового підходу менеджер повинен вивчити та проаналізувати не лише те, наскільки його під-приємство адаптовано до вимог ринку, а й як можна поліпшити робо-ту цього підприємства, що для цього необхідно зробити тощо. Тобто бенчмаркінг ставить завдання перетворити діяльність всередині ор-ганізації відповідно до вимог ринку.

Отже, стратегічно орієнтоване підприємство має бути тісно пов’язане із застосуванням принципів, методів, інструментарію та фі-лософії бенчмаркінгу.