Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ 10 БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 10.1. Бенчмаркінг: сутність, еволюція, принципи, різновиди : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 10 БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИБОРУ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ 10.1. Бенчмаркінг: сутність, еволюція, принципи, різновиди


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Одним з найновіших та найсучасніших підходів до визначення конкурентоспроможності підприємства є метод бенчмаркінгу. Бенч-маркінг (Benchmarking) давно завоював до себе симпатію, прихиль-ність і успішно використовується в практиці японських, американ-ських, західноєвропейських і скандинавських бізнесменів і вчених. Бенчмаркінг — це мистецтво виявлення того, що інші роблять краще нас, вивчення, удосконалення та застосування методів роботи інших організацій. На перший погляд може здатися, що йдеться про ста-рий метод: підприємства, і не тільки вони, завжди піддавалися шпи-гунству, їхня діяльність аналізувалася та вивчалася, кращі доробки використовувалися, по можливості, конкурентами. Однак на межі 70-х років деякі підприємства почали розвивати теорію, в основу якої покладене порівняння діяльності не лише підприємств-конкурентів, а й передових фірм з інших галузей. Концепція та методи, розроблені ними, дали можливість скоротити витрати, підвищити та оптимізува-ти структуру прибутку, обрати стратегію діяльності підприємства.

Прийнято вважати, що батьківщиною терміна «Benchmarking» є США. Однак історія нас переконує про більш ранній початок вико-ристання цього поняття. В Японії «Benchmarking» співвідноситься за змістом з японським словом «dantotsu», що означає «зусилля, зане-покоєння, турботу кращого (лідера), стати ще кращим (лідером)». У Китаї, наприклад, відомим є правило китайського генерала Сун Тзу, який писав: «Коли ти знаєш свого ворога і знаєш себе, тобі не страш-ний результат сотні війн». Тобто теорія дослідження своїх ворогів, конкурентів формувалася протягом багатьох років.

В наш час використання головного принципу бенчмаркінгу «від кращого до кращого» повертає до життя та успіху велику кількість фірм США, Японії, Західної Європи.

Розділ 10. Бенчмаркінг як інструмент вибору стратегічних альтернатив

Бенчмаркінг вперше в сучасному його значенні з’явився в 1972 р. в Інституті стратегічного планування Кембріджа (США). Тоді дослідницько-консалтингова організація «PIMS» (вплив маркетин-гової стратегії на прибуток) встановила, що для прийняття ефектив-ного рішення в конкурентному середовищі необхідно бути обізнаним щодо успішного досвіду підприємств. У 1979 р. американська ком-панія «Ксерокс» приступила до проекту «Бенчмаркінг конкуренто-спроможності» для аналізу витрат і якості власних товарів порівняно з японськими. Проект мав великий успіх.

Бурхливий розвиток бенчмаркінгу відбувається, починаючи із середини 80-х років. У цей період публікуються перші статті в «Гар-вард Бізнес Ревю». У 1989 р. «PІMS» проводить форум Рад з бенч-маркінгу, на якому колективно розробляється методологія бенчмар-кінгу та основи його застосування на підприємствах. У цьому ж році з’являється перша книга, написана одним з керівників «Ксерокс». Фа-хівці починають писати про різновиди бенчмаркінгу, розробляються різні моделі його використання. Бенчмаркінг починає поширювати-ся серед фахівців США інших підприємств («ЗМ», «НР», «Dupont», «Motorola», «Chase»), які стали довіряти досвіду порівняльного ана-лізу, обміну кращими навичками.

Нині бенчмаркінг динамічний. Сукупність його визначень швидко збільшується, важко сформулювати його точну характеристику. Бенч-маркінг — це безперервний, систематичний пошук, дослідження кра-щої практики конкурентів і підприємств-лідерів із суміжних галузей з метою отримання інформації, необхідної для вдосконалення власної діяльності, а також постійне порівняння бажаних змін і результатів бізнесу зі створеною еталонною моделлю власної організації бізнесу [2, с. 46; 3, с. 39; 4, с. 9; 7, с. 102; 12, с. 40]. На перший погляд бенчмар-кінг може здатися схожим на конкурентний аналіз, хоча в дійсності між ними є суттєві відмінності (табл. 10.1) [5, с. 226; 6, с. 24; 8, с. 24].

Головна мета бенчмаркінгу полягає в тому, що на основі дослід-ження надійно встановити ймовірність успіху підприємництва. В корпорації «Ксерокс» переконані, що бенчмаркінг повинен бути по-стійним процесом, націленим не лише на відповідність конкуренції, а й на перемогу над нею. У рамках бенчмаркінгу підприємницькі функції аналізуються як процеси, що створюють товар або послуги та просувають їх на ринок. Сфера застосування бенчмаркінгу включаєрозробку стратегії, операції та управлінські функції, однак основним джерелом інформації про ринок та конкурентів залишається поку-пець.

Таблиця 10.1

Порівняння бенчмаркінгу та конкурентного аналізу

 

Параметри     Конкурентний аналіз           Бенчмаркінг

Загальна мета            Аналіз стратегії конку-рентів           Аналіз переваг конку-рентів і лідируючих під-приємств інших галу-зей

Предмет вивчення    Стратегія конкурентів          Методи ведення бізне-су, що призводять до задоволення потреб по-купців

Основні обмеження Обмежений певною га-луззю або ринком            Не обмежений

Значення для прийнят-тя рішень   Суттєве          Дуже велике

Основні джерела інфор-мації          Галузеві експерти й аналітики, безпосередні конкуренти           Лідируючі підприєм-ства в галузі, поза га-луззю, конкуренти, вну-трішні підрозділи тощо

Цілі бенчмаркінгу:

>          визначення конкурентоспроможності компанії та її слабких сторін;

>          усвідомлення необхідності змін;

>          добір ідей щодо кардинального поліпшення бізнес-процесів;

>          виявлення найкращих прийомів роботи для компаній цього типу;

>          розроблення інноваційних підходів до вдосконалення бізнес-процесів;

>          сприяння постановці «довгострокових» цільових показників якості роботи, котрі значно перевищують поточні;

>          розроблення нових заходів з метою підвищення ефективності роботи та якості послуг, що надаються;

>          переорієнтування корпоративної культури та ментальності.

Розділ 10. Бенчмаркінг як інструмент вибору стратегічних альтернатив

Для більшості компаній бенчмаркінг не є новим, оскільки він здій-снювався в рамках конкурентного аналізу, хоча сам по собі бенчмаркінг є більш деталізованою, формалізованою й упорядкованою функцією, ніж підхід конкурентного аналізу. Бенчмаркінг — це необхідна функ-ція успіху будь-якої організації. Бенчмаркінг розглядається як спосіб оцінювання стратегій та цілей роботи порівняно з першокласними під-приємствами для гарантування довгострокового положення на ринку.

Процес еволюції бенчмаркінгу аналогічний класичній моделі «переходу від мистецтва до науки» (рис. 10.1). Як видно з рисунка, перше покоління бенчмаркінгу інтерпретується як реінженіринг або ретроспективний аналіз продукту. Друге покоління — бенчмаркінг конкурентноздатності — розвивається як наука в 1976–1986 рр. за-вдяки діяльності фірми «Ксерокс». Третє покоління бенчмаркінгу розвивається протягом 1982–1986 рр., коли підприємства-лідери в сфері якості з’ясовують, що простіше навчитися передовому досвіду в підприємств, які працюють поза їхнім сектором або галуззю, ніж до-сліджуючи конкурентів.

 

|

Удосконалення бенчмаркінгу

П’яте покоління

Глобальний бенчмаркінг

Четверте покоління

Стратегічний бенчмаркінг

 

Третє покоління

Бенчмаркінг процесу

Друге покоління

Бенчмаркінг конкурентоспроможності

Перше покоління

Реінженіринг

Рис. 10.1. Процес еволюції бенчмаркінгу

Час

Четверте покоління бенчмаркінгу — це стратегічний бенчмаркінг, який являє собою систематичний процес, спрямований на оцінку альтернатив, реалізацію стратегій та удосконалення характеристик продуктивності на підставі вивчення успішних стратегій зовнішніх підприємств партнерів.

П’яте покоління — глобальний бенчмаркінг — розглядається як майбутній інструмент організації міжнародних обмінів з урахуван-ням культурних і національних особливостей.

Розвиток бенчмаркінгу тісно пов’язаний з розумінням якості ке-рівництвом підприємств. Виділяють декілька етапів зміни розуміння та відношення підприємств до якості.

Перший етап називають інспекцією. Він характеризується пере-віркою якості готової продукції. Для забезпечення контролю якості фірма вкладає кошти в удосконалення систем якості, а не в бенчмар-кінг. Подібне було в колишньому СРСР, коли комплексні системи управління якістю одержали широке застосування. Однак саме ро-зуміння якості в основному мало технократичний підхід, при цьому наголос робився на якості продукції. На цьому етапі можливе частко-ве застосування продуктового бенчмаркінгу, основною метою якого буде порівняння власної продукції з товарами конкурентів. Однак нестача інформації не дає змоги повною мірою використовувати до-свід і знання конкурентів.

Другий етап пов’язаний із посиленням контролю. На фірмах за-проваджується стандарт якості ISO–9000. Бенчмаркінг застосову-ється в усіх ключових сферах бізнесу. Широко залучаються консуль-танти до розробки та впровадження процедур бенчмаркінгу. Різко змінюється відношення до якості. Найважливішим стає якість проце-су, в якому якість продукції є лише одним з елементів або складовою загальної якості. Фірми починають усвідомлювати, що задоволення споживача є запорукою їхніх успіхів у бізнесі. Поступово змінюється їхнє відношення до задоволення споживача.

Відмітною рисою третього етапу є виникнення між фірмами й усередині них партнерських відношень і кооперації. Це пов’язано зі зміною розуміння конкуренції не тільки між фірмами, а й усеред-ині організації. Як відомо, між різними підрозділами фірми вста-новлюються конкурентні відносини. У кожного підрозділу свої цілі, завдання, функції, проблеми. Дуже часто виникають протиріччя та

Розділ 10. Бенчмаркінг як інструмент вибору стратегічних альтернатив

складності в стосунках. Усе це призводить до зниження керованос-ті, що впливає на загальну ефективність. Кооперація та партнерство всередині фірми призводять до більш ефективного інформаційного обміну між підрозділами. Аналогічне відбувається й на міжфірмово-му рівні. При цьому в понятті «конкуренція» з’являється нова скла-дова — взаємодія. Саме взаємодія і суперництво фірм у сучасному бізнесі є основою для задоволення потреб споживачів і завоювання конкурентних переваг. На цьому етапі застосовується бенчмаркінг процесу та стратегічний бенчмаркінг.

Четвертий етап пов’язаний з тим, що всі організації являють со-бою єдине ціле, або єдиний механізм. Процес прийняття рішень від-бувається тільки на підставі вичерпної і точної інформації за умови забезпечення загальної ефективності діяльності фірми. Усередині організації виникає синергетичний ефект. На цьому етапі стратегіч-ний бенчмаркінг переходить у глобальний.

Бенчмаркінг призначений для:

—        оцінювання та порівняння власних можливостей з можливос-тями найпотужніших конкурентів галузі та підприємств з ін-ших галузей;

—        визначення факторів успіху фірм, які досягли найкращих по-казників;

—        використання цих даних як основи під час визначення страте-гії та цілей власного підприємства, а також методів досягнення цих цілей [1, с. 23; 13, с. 81].

Використання бенчмаркінгу багатоспрямоване. Він широко за-стосувується в логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, фінан-совому менеджменті, тобто охоплює всі сфери та напрями діяльності підприємства. Так, бенчмаркінг у логістиці дає змогу швидко та з ма-лими витратами виявити проблемні ситуації в логістичних системах щодо виконання замовлень і транспортування. Його використання дає можливість підприємству сформувати власну команду внутріш-ніх консультантів, отримати досвід проведення організаційних змін і, таким чином, створити базу для подальшого удосконалення організа-ції й управління, розраховуючи на власні сили.

На підставі розкритих змісту, цілей та еволюції бенчмаркінгу роз-глянемо його основні принципи, використовуючи досвід спеціалістів фірми «Ксерокс».1.            Взаємність. Бенчмаркінг є діяльністю, що ґрунтується на вза-ємному погодженні в обміні даними та забезпечує «виграшну» ситу-ацію для обох сторін. Спочатку необхідно погодити межі діапазону інформації, порядок обміну даними, логіку проведення дослідження. У бенчмаркінговому альянсі будь-який партнер повинен мати гаран-тії щодо поведінки інших, і тільки дотримання правил гри всіма учас-никами гарантує корисний результат.

2.         Аналогія. Оперативні процеси партнерів повинні бути схожи-ми. Може бути оцінений будь-який процес, тільки б група досліджен-ня могла перевести його в культурний, структурний і підприємниць-кий контекст свого підприємства. Аналогія процесів і встановлення критеріїв добору партнерів з бенчмаркінгу є тим, від чого залежить успіх діяльності.

3.         Вимір. Бенчмаркінг — це порівняння характеристик, визначе-них на декількох підприємствах; метою є встановлення причини роз-ходження в характеристиках і напрямів досягнення їхнього найкра-щого значення. Найважливішим вважається визначення ключових характеристик процесу, що дозволяє поліпшити характеристики на підставі вивчення процесу.

4.         Достовірність. Бенчмаркінг повинен проводитися на підставі порівняння фактичних даних, точного аналізу та вивчення процесу не лише на базі інтуїції.

Розглянемо основні різновиди бенчмаркінгу: внутрішній бенч-маркінг; бенчмаркінг конкурентоспроможності; бенчмаркінг витрат; функціональний бенчмаркінг; бенчмаркінг процесу; загальний бенч-маркінг; асоціативний бенчмаркінг; стратегічний бенчмаркінг; гло-бальний бенчмаркінг та ін.

Внутрішній бенчмаркінг — бенчмаркінг, здійснюваний усереди-ні організації шляхом зіставлення характеристики окремих виробни-чих одиниць за певні періоди часу.

Бенчмаркінг конкурентоспроможності — оцінювання та по-рівняння характеристик підприємства з конкурентами; дослідження специфічних продуктів, можливостей процесу або адміністративних методів підприємств-конкурентів.

Бенчмаркінг витрат — порівняння витрат організації за певні проміжки часу з витратами конкурентів.

Розділ 10. Бенчмаркінг як інструмент вибору стратегічних альтернатив

Функціональний бенчмаркінг — бенчмаркінг, що порівнює ха-рактеристики та технологію визначеної функції в двох або більше ор-ганізаціях одного сектора.

Бенчмаркінг процесу — приведення визначених показників, ха-рактеристик та функціональності процесів до ідеальних в аналогіч-них процесах підприємств-конкурентів.

Загальний бенчмаркінг — бенчмаркінг процесу, що порівнює ви-значену функцію в двох або більше організаціях незалежно від секто-ра їхньої діяльності.

Асоціативний бенчмаркінг — проводедення бенчмаркінгу ор-ганізаціями, які перебувають у вузькому бенчмаркінговому альянсі. Протокол цієї кооперації міститься в Кодексі поведінки бенчмар-кінгу.

Стратегічний бенчмаркінг — систематичний процес, спрямова-ний на оцінку альтернатив розвитку, реалізацію стратегій для підви-щення ефективності на основі вивчення успішних стратегій зовніш-ніх підприємств-партнерів.

Глобальний бенчмаркінг — розширення стратегічного бенчмар-кінгу з урахуванням асоціативного бенчмаркінгу.