Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

1.         Афонин И. В. Управление развитием предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учеб. пособие. — М.: Изд.-торг. компания «Дашков и Ко», 2002. — 380 с.

2.         Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. — СПб: Питер, 2001.

3.         Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент: Навч. по-сібник. За ред. В. О. Василенко. — К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003. — 440 с.

4.         Внукова Н. М. Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємства. — Х.: ХДЕУ, 2003. — 19 с.

5.         Гриньова В. М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяль-ності підприємства: Монографія. — Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2004. — 128 с.

6.         Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова, А. М. Гохберг, С. Ю., Ягудиш и др.; Под ред. проф. С. Д. Ильенковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАМА, 2003.

7.         Инновационный менеджмент: Учебник / Под ред. проф. В. А. Шван-дара, проф. Г. Я. Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник, 2004. — 382 с.

8.         Макаренко І. П. Проблеми інноваційної політики України в умовах ре-формування економіки // Економіст. — 2005 – № 4 — С. 40–42.

9.         Морозов Ю. П., Гаврилов А. И., Городнов А. Г. Инновационный менедж-мент: Учеб. пособ. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

 

10.       Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА–М, 2004. — 127 с.

11.       Трифилова А. А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. — М.: Финансы и статистика, 2005.

12.       Тульпа І. А., Сумець О. М. Інноваційна стратегія. — Харків: Студцентр, 2005. — 208 с.

13.       Управление инновациями: В 3 кн. — Кн. 1. Основы организации инновационных процессов: Учеб. пособие / А. А. Харин, И. Л. Коленский и др.; Под ред. Ю. В. Шленова. — М.: Высшая шк., 2003.

14.       Управление инновациями: В 3 кн. — Кн. 2. Управление финансами в инновационных процесах: Учеб. пособие. / А. А. Харин, И. Л. Коленский и др.; Под ред. Ю. В. Шленова. — М.: Высшая шк., 2003.

15.       Управление инновациями: В 3 кн. — Кн. 3. Базовые компоненты управ-ления инновационными процесами: Учеб. пособие. / А. А. Харин, И. Л. Ко-ленский и др.; Под ред. Ю. В. Шленова. — М.: Высшая. шк., 2003. — 240 с.