Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Переваги стратегічного підходу до управління : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

1.2. Переваги стратегічного підходу до управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Різні підходи до побудови системи стратегічного управління по-требують чіткого уявлення про переваги цього явища в діяльності окремих підприємств. Американський фахівець I. Ансофф розглядає такі варіанти побудови стратегічного управління: «управління за до-помогою вибору стратегічних позицій», «управління ранжируванням стратегічних задач», «управління на основі врахування «слабких сиг-налів», «управління в умовах стратегічних несподіванок» [1, с. 136].

Реалізація концепції стратегічного управління організацією можлива лише тоді, коли організація є стратегічно орієнтованою. Стратегічно орієнтована організація — це організація, в якій персо-нал має стратегічне мислення, застосовується система стратегічногопланування, що дає змогу розробляти та використовувати інтегрова-ну систему стратегічних планів, і поточна діяльність підпорядкована досягненню поставлених стратегічних цілей.

До переваг стратегічно орієнтованих організацій відносять [10, с. 14]:

1)         зменшення до мінімуму негативних наслідків змін, що відбу-ваються, а також факторів «невизначеності майбутнього»;

2)         можливість враховувати об’єктивні (зовнішні та внутрішні) фактори, що формують зміни, зосередитись на вивченні цих факторів, сформувати відповідні інформаційні банки;

3)         можливість отримати необхідну базу для прийняття стратегіч-них i тактичних рішень;

4)         полегшити роботу із забезпечення довго- та короткострокової ефективності та прибутковості;

5)         можливість зробити організацію більш керованою, оскільки за наявності системи стратегічних планів є змога порівнювати досягнуті результати з поставленими цілями, конкретизова-ними у вигляді планових завдань;

6)         можливість встановлення системи стимулювання для розвит-ку гнучкості та пристосованості організації та окремих її під-систем до змін;

7)         забезпечення динамічності змін через прискорення практич-них дій щодо реалізації стратегічних планів на основі відповід-ної системи регулювання, контролю та аналізу;

8)         створення виробничого потенціалу та системи зовнішніх зв’язків, що можуть адаптуватися до змін і дають можливість досягти майбутніх цілей.

Реалізація усіх цих переваг дає змогу побудувати обґрунтовану послідовність дій щодо реалізації концепції і формування системи стратегічного управління.

Перевагами стратегічного мислення та усвідомленого стратегіч-ного управління (протилежність вільної імпровізації, інтуїції або без-діяльності) є:

1)         забезпечення спрямованості всієї організації на ключовий ас-пект стратегії: «що ми намагаємося робити та чого прагнемо?»;

2)         необхідність менеджерів чіткіше реагувати на зміни, нові мож-ливості та загрозливі тенденції;

Розділ 1. Стратегічне управління в діяльності організації

3)         можливість для менеджерів оцінювати альтернативні варіанти капітальних вкладень і розширення персоналу, тобто розумно перенести ресурси в стратегічно обґрунтовані та високоефек-тивні проекти;

4)         можливість об’єднати рішення керівників усіх рівнів управ-ління, пов’язаних зі стратегією;

5)         створення середовища, що сприяє активному керівництву та протидіє тенденціям, які можуть привести лише до пасивного реагування на зміну ситуації.

П’ята перевага полягає в тому, що новаторські стратегії можуть стати ключем до поліпшення результатів діяльності компанії у дов-гостроковому плані. З історії бізнесу відомо, що високих результатів досягали компанії ініціативні, а не ті, які просто реагували на змінні умови або захищалися. Досягаючи успіху, компанії роблять страте-гічні наступи для забезпечення своєї конкурентної переваги, а потім використовують свою частку ринку, щоб досягти фінансових успіхів.

Розглянемо можливі результати при впровадженні на підприєм-стві сучасних інструментів стратегічного управління [7]:

>          підприємство має чітку, обґрунтовану стратегію, що вкрай не-обхідно менеджерам для бачення загальних цілей;

>          стратегію можна використати під час роботи з інвесторами, банками, іншими стратегічними партнерами;

>          наявність системи бюджетування, яка пов’язує всі дії компанії для досягнення стратегічних цілей;

>          управління витратами й грошовими потоками ефективно, об-ґрунтовано, підконтрольно;

>          організаційна структура підприємства прозора, налагодження ефективної корпоративної системи;

>          персонал розуміє свої завдання, робить свій вклад в успішну реалізації стратегії без кризових ситуацій;

>          наявність якісної системи звітності, яка чітко показує резуль-тати роботи, функціональних відповідальних, виконання бюд-жетів, прибуток за напрямами діяльності.

Сукупність якісної презентаційної інформації, правильного, про-зорого обліку, надійних систем і процедур дають підприємству змогу відповідати міжнародним вимогам, виходити на світові ринки капіта-лу, отримати максимально високу оцінку конкурентного ринку.