Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА ДО РОЗДІЛУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

1. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. — 208 с.

1. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субъекта стратегического ме-неджмента // Проблемы теории и практики управления. — 1998. — № 4. — С. 112–116.

3.         Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб: Питер Ком, 1999.

4.         Барабась Д. О. Аналіз «п’яти сил» конкуренції в українській швейній галузі // Маркетинг в Україні. — 2002. — № 4. — С. 12–14.

5.         Барабась Д. О. Конкурентний потенціал і конкурентоспроможність під-приємства: суть, співвідношення та етапи оцінювання // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 травня 2001 р. — К.: КНЕУ, 2001. — с. 19–20.

6.         Барабась Д. О. Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі підприємств швейної галузі). Дис. канд. екон. наук (08.06.01) / Київ. нац. економічний ун-т. — К., 2003. — 226 с.7.            Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промыш ленных технико-экономичесаких исследований: Пер. с англ. — Перераб. и доп. изд. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995. — 343 с.

8.         Герасимчук В. Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефек-тивність. — К.: Вища шк., 1995.

9.         Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. — Львів: Кінапрі ЛТД, 2000.

 

10.       Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. — СПб: Наука, 1996.

11.       Посвятенко Т. І. Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності під-приємства // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. –

2004.   — № 4. — С. 191–195.

12.       Посвятенко Т. І. Конкурентоспроможність в умовах сучасного рин-ку // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2004. — № 6. — С. 211–215.

13.       Посвятенко Т. І. Управління конкурентоспроможністю виробницт-ва // Дні науки: Зб. тез доп.: В 3 т. / Гуманітарний університет «ЗІДМУ», 27–28 жовтня 2005; Ред. кол. В. М. Огаренко та ін. — Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ»,

2005.   — Т. 1. — С. 73–74.

14.       Посвятенко Т. І. Розвиток теорії конкурентних переваг // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. — № 6. — С. 260–264.

15.       Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного акцио-нерного общества: проблемы и решения. — К.: Наук. думка, 1999. — 496 с.

16.       Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. — М., 1997.

17.       Щербатюк О. М. Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників (на прикладі м’ясо- та молокоперероб-них підприємств Криворіжжя) Дис. ... канд. екон. наук (08.06.01) / Київ. нац. економ. ун-т. — К., 2005. — 223 с.

18.       Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие / Под ред. А. П. Гра-дова. — СПб: Спец. лит., 1995.