Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

5.2. Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Згідно з цією теорією найбільш конкурентоспроможними є ті під-приємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів та служб. На ефективність діяльності кожної служби здійснює вплив багато факторів — ресурсів фірми. Оцінювання ефективності роботи кожного підрозділу передбачає оцінювання ефективності викорис-тання цих ресурсів. В основі методу лежить оцінка чотирьох критері-їв конкурентоспроможності.

Загалом алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоспромож-ності організації передбачає три поступові етапи.

Етап 1. Розрахунок одиничних показників конкурентоспромож-ності організації (див. табл. 5.4 та переведення показників 1.1–4.2 у відносні величини — (бали). Для переведення цих показників у від-носні величини їх порівнюють з базовими показниками. Базовими показниками можуть бути: середньогалузеві показники; показники конкуруючої організації або організації — лідера на ринку; ретроспек-тивні показники підприємства.

Для переведення показників у відносні величини використову-ється 15-бальна шкала. При цьому значення «5 балів» надається по-казнику, який гірший за базовий; «10 балів» — на рівні базового; «15 балів» — значення показника більше за базовий.

Етап 2. Розрахунок критеріїв конкурентоспроможності підпри-ємства за формулами, приведеними вище.

Етап 3. Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності під-приємства.Таке оцінювання конкурентоспроможності охоплює всі найваж-ливіші оцінки господарської діяльності підприємства, виключає ду-блювання окремих показників, дозволяє швидко та ефективно отри-мати картину стану підприємства на галузевому ринку. Необхідні для розрахунку показники представлені в табл. 5.4.

Таблиця 5.4

Критерії та показники конкурентоспроможності організації

 

Показники конку-рентоспроможності       Характеристика        Порядок розрахунку / позитивна тенденція

1. Критерій ефективності виробничої діяльності підприємства (ЕВ)

1.1. Рівень витрат (РВ)         Відображає ефективність витрат при випуску про-дукції           РВ = Ф. 2 Р. 040 / Ф. 2 Р. 035 (зниження)

1.2. Фондовіддача (Ф)          Характеризує ефектив-ність використання осно-вних виробничих фондів     Ф = Ф. 2 035 / Ф.1 Р. 030 (Г. 3 +Г.4) × 0,5 (збільшення)

1.3. Рентабельність товару (РТ)      Характеризує ступінь при-бутковості товару        РТ = Ф. 2 Р. 050 × 100% / Ф. 2 Р. 040 (збільшення)

1.4. Продуктивність праці (ПП)      Відображає ступінь орга-нізації виробництва та ви-користання робочої сили    ПП = Ф. 2 Р. 035 / СЧР (збільшення)

2. Критерій фінансового стану підприємства (ФС)

2.1. Коефіцієнт авто-номії (КА)      Характеризує незалеж-ність підприємства від зовнішніх джерел фінан-сування          КА = Р. 380 / Р. 640 > 0,5

2.2. Коефіцієнт по-криття (КП)       Відображає здатність під-приємства викону вати свої фінансові зо бов’язання та вимірює ймовірність бан-крутства            КП = P. 260 / P. 620 >2

2.3. Коефіцієнт аб-солютної ліквідності (КЛ)        Характеризує негайну го-товність підприємства погасити поточні зобов’я-зання          КЛ = (P. 220 + P. 230 + + P. 240) /P. 620 >0,2

Розділ 5. Конкурентоспроможність організації та методи її визначення

Продовження табл. 5.4

 

2.4. Коефіцієнт обер-тання оборотних коштів (КО)         Характеризує швидкість обороту всіх оборотних активів і дозволяє про-аналізувати можливість вивільнення їх з госпо-дарської діяльності   КО = Ф.2 Р. 035 / Ф.1 Р. 260 (Г. 3 + Г.4) × 0,5 (збільшення)

3. Критерій ефективності організації збуту товару (ЕЗ)

3.1. Рентабельність продажу продукції (РП)         Характеризує ступінь при -бутковості роботи під-приємства на ринку, пра-вильність встановлення ціни         РП = Ф. 2 Р. 220 × 100% / Ф. 2 Р. 035 (збільшення)

3.2. Коефіцієнт за-товареності готовою продукцією (КЗ)           Відображає ступінь за-товареності готовою про-дукцією. Зростання по-каз ника свідчить про зни ження попиту  КЗ = Ф. 1 Р. 130 — Ф. 2 Р. 035 / Ф. 2 Р. 035 (зменшення)

3.3. Коефіцієнт за-вантаження вироб-ничих потужностей (КВ)           Показує ділову актив-ність підприємства, ефек-тивність роботи служби збуту          КВ = Ф. 1 Р. 130 / Виробнича потужність

3.4. Коефіцієнт ефективності рекла-ми (КР)         Показує економічну ефек-тивність реклами та засо-бів стимулювання збуту КР = Ф. 2 Р. 80 / Ф. 2 Р. 100 (Г. 3 — Г. 4) (збіль-шення)

4. Критерій конкурентоспроможності товару (КТ)

4.1. Якість товару      Характеризує здатність товару задовольняти по-треби відповідноі до його призначення            Комплексний метод

оцінювання

(збільшення)

4.2. Ціна товару                    (збільшення)

У зв’язку з тим, що кожний з цих показників має різний ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності організації (ККО), експертним шляхом були розраховані коефіцієн-ти вагомості кожного критерію та показника. Тоді конкурентоспро-можність організації може бути визначена методом середньозваженої арифметичної:ККО=0,15ЕВ+0,29ФС+0,23ЕЗ+0,33КТ,        (5.1)

де ККО –коефіцієнт конкурентоспроможності організації;

ЕВ — значення критерію ефективності виробничої діяльності ор-ганізації;

ФС — значення критерію фінансового стану підприємства;

ЕЗ — значення критерію ефективності організації збуту товару;

КТ — значення критерію конкурентоспроможності товару.

Усі вказані критерії відповідно можуть бути розраховані нтак:

ЕП=0,31РВ+0,19Ф+0,4РТ+0,1ПП , (5.2)

де РВ — показник рівня витрат виробництва на одиницю продукції; Ф — показник фондовіддачі; РТ — показник рентабельності товару; ПП — показник продуктивності праці.

ФC=0,29КА+0,2КП+0,36КЛ+0,15КО ,     (5.3)

де КА — коефіцієнт автономії організації; КП — коефіцієнт покриття організації; КЛ — коефіцієнт абсолютної ліквідності; КО — коефіцієнт обертання оборотних коштів.

ЕЗ=0,37РП+0,29КЗ+0,21КВ+0,14КР,        (5.4)

де РП — рентабельність продажу продукції ;

КЗ — коефіцієнт затовареності готовою продукцією;

КВ — коефіцієнт завантаження виробничих потужностей;

КР — коефіцієнт ефективності реклами.

Розглянутий метод має явні переваги. Він зручний для викорис-тання при дослідженні конкурентоспроможності виробничого під-приємства, охоплює основні напрями діяльності такої організації. Разом з тим в його основу закладена експертна оцінка показників вагомості кожного коефіцієнта, а така оцінка не може вважатися аб-солютно достовірною.

Розділ 5. Конкурентоспроможність організації та методи її визначення