3.3. Стратегічний потенціал: сутність, структура, оцінка


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

За своєю сутністю стратегічний потенціал визначає складові по-тенціальних можливостей підприємства — його адаптивність та конку-рентні переваги, які характеризуються детермінантами конкурентних переваг країни [5]. Детермінанти як система створюють середовище, в якому функціонує підприємство даної країни, й характеризують:

>          наявність ресурсів і навичок, необхідних для отримання кон-курентних переваг підприємства;

>          інформацію, від якої залежить, чи будуть помічені та викорис-тані можливості отримання конкурентної переваги;

>          напрями використання ресурсів і навичок, які є в розпоряд-женні підприємства;

>          цілі підприємства;

>          сили, які примушують підприємство вкладати кошти в ту чи іншу сферу діяльності та займатися оновленням.

Тому оцінювання ступеня потенційних можливостей повинне враховувати значимість кожного детермінанта конкурентних переваг країни та структуру стратегічного потенціалу підприємства [4].

Основною метою формування стратегічного потенціалу підпри-ємства є забезпечення ефективніших шляхів використання ресурсів і резервів підприємства з метою максимально ефективної реалізації його стратегії на всіх етапах розвитку. У процесі реалізації цієї мети процес формування стратегічного потенціалу підприємства спрямо-ваний на вирішення ряду основних завдань, зокрема [9]:

>          забезпечити високі темпи економічного розвитку підприємства в рамках розробленої стратегії і реалізації довгострокових

стратегічних цілей підприємства;>            забезпечити максимізацію прибутків від господарсько-еконо-мічної діяльності;

>          забезпечити мінімізацію витрачених ресурсів на основі макси-мального використання власних резервів, зниження ресурсо-витрат і застосування ресурсозберігаючих технологій;

>          забезпечити мінімізації економічних ризиків з метою обме-ження фінансових втрат;

>          забезпечити стабільності функціонування й стійкості підпри-ємства.

При формуванні стратегічного потенціалу підприємства необхід-но виходити з того, що його структура являє собою визначену вза-ємозалежну сукупність його локальних потенціалів, тобто потенціа-лів кожного виду ресурсів, які забезпечують максимально ефективну реалізацію довгострокових цілей і стратегічних напрямів розвитку підприємства. Зокрема, можна виділити такі види локальних потен-ціалів, поєднання яких формують структуру стратегічного потенціа-лу підприємства (рис. 3.2).

Усі види локальних потенціалів перебувають між собою в безпосе-редньому взаємозв’язку та взаємозалежності. Проведення комплексно-го аналізу складових дозволяє одержати найбільш повну та достовірну оцінку стратегічного потенціалу та стану підприємства. Локальні по-тенціали складаються із сукупності ресурсних компонентів, поєднання яких варіюється залежно від стратегічного напряму розвитку підпри-ємства. Стан і напрям розвитку локальних потенціалів зумовлюєть-ся цілями формування стратегічного потенціалу, що визначаються відповідно до стратегічних напрямів розвитку підприємства, рівня їх ресурсозабезпеченності, а також характеру взаємодії із зовнішнім се-редовищем. При цьому кожний локальний потенціал також має свої специфічні цілі використання й розвитку, що можуть коригуватися під впливом збурювань, які надходять із зовнішнього середовища.

Структура стратегічного потенціалу підприємства відрізняється від структури стратегічних потенціалів вищестоящих ієрархічних рів-нів, дослідження принципів його формування доцільно здійснювати на основі використання багаторівневої структурної моделі (рис. 3.3). Пред-ставлена структурна модель показує, що стратегічний потенціал підпри-ємства є, по суті, результатом взаємодії його ресурсів. Оскільки скла-дові стратегічного потенціалу підприємства являють собою визначену

Стратегічний потенціал підприємства

Ресурсо-сировинний

Виробничий

Трудовий

Інноваційний

Інвестиційний

Організаційно-управлінський

 

Сировина

Матеріали

Основні

виробничі

фонди

Виробничі площі

Власні засоби

Оборотні засоби

Чисельність персоналу

Кваліфікація персоналу

Науково-технічний потенціал

Інноваційна активність

Інвестиційні ресурси

Інвестиційний клімат

Система управління

Організаційне забезпечення виробництва

 

Складські ресурси

Залучений капітал

Віковий та

освітній

склад

Доступ до кредитів

У правл інсь кий супровід

 

I нформаційний потенціал

х

Наявність інформаційних технологій, технічні харак-теристики інформаційної системи

Маркетинговий потенціал

X

Масштаб ринку, обсяг продажу, конкуренція, наявність портфеля замовлень, реклама

Інфраструктурний потенціал

х

Забезпеченість об'єктами інфраструктури всіх під-розділів підприємства

Екологічний потенціал

X

Ивень забрудненосгі нав-колишнього середовища, наявнісгь природоохорон-них технологій

Резерви підприємства

X

Внутрішньовироб-ничі та позавиробничі

Рис. 3.2. Складові стратегічного потенціалу підприємства [10]сукупність конкретних видів ресурсів, то нарощування одного виду ре-сурсу зробить безпосередній вплив на інші види ресурсів. Отже, зміна кількісного та якісного складу певного ресурсу повинна здійснюватися у взаємозв’язку з іншим видом на основі їхньої взаємної кореляції.

Як правило, збільшення частки тільки одного елемента страте-гічного потенціалу представляється недоцільним, оскільки для ефек-тивної діяльності необхідно комплексне використання всіх ресурсів. З цією метою необхідно всі взаємозалежні елементи стратегічного потенціалу привести у відповідність з умовами зовнішнього сере-довища підприємства, що дасть змогу забезпечити раціональний на-прямок вектора початкових умов.

 

                                                                      

            Досягнутий               Ресурсо-сировинний, виробничий,         

            рівень             фінансовий, трудовий, інновацій- 

            локальних \    ний, інвестиційний, організаційно-                       Оперативні

            потенціалів /

ґ

            1                      управлінський, інформаційний, мар-кетинговий, інфраструктурний, еко-логічний               управлінські рішення

                        к                     

Виробничо-   Зовнішнє середовище, маркетингові                    

            господарська іч         дослідження галузевих ринків під-            

            діяльність і \ ділова /  приємства, рівень ділової активності підприємства, формування стратегіч-   '            '           Тактико

           

           

                        стратегічні

            активність                  них напрямів розвитку, виробничо-                      управлінські

            підприємства            господарська діяльність, ресурси й резерві підприємства, адаптивна структура системи пріоритетів             рішення

                                              

           

           

 

            1          '                       Оцінювання потенційних можливо-                    

                                   стей, рівня ресурсозабезпеченості,             Стратегічні

            потенціалу \   аналіз і прогноз внутрішньо-фірмо-вих показників, вибір стратегії роз-                       управлінські

 

           

           

                        рішення

                                   витку та структури стратегічного  

                                   потенціалу    

                                                                      

Рис. 3.3. Багаторівнева структурна модель формування стратегічного потенціалу підприємства

Розділ 3. Діагностика внутрішнього середовища фірми

Розглядаючи стратегічний потенціал підприємства у вигляді ви-значеної взаємозалежної сукупності локальних потенціалів, що за-безпечують максимально ефективну реалізацію стратегії розвитку підприємства, його можна представити так [1]:

п

СП =У^О. -Р,            (3.2)

»=1 де і — вид ресурсів;

п — кількість видів ресурсів;

0 — обсяг г'-го виду ресурсу;

Р — імовірність наявності обсягу О.-го виду ресурсу.

У загальному вигляді стратегічний потенціал підприємства мож-на представити у вигляді функції, значення якої залежить від кількох змінних:

СПП = ƒ{F1, і72,…, F},        (3.3)

де СПП — стратегічний потенціал підприємства;

F, F, …, Fn — структурні елементи, що є стратегічним потенціалом підприємства.

Поряд із ресурсами важливими складовими стратегічного потен-ціалу підприємства є його внутрішні резерви, використання яких дає змогу без істотних додаткових витрат забезпечити досягнення по-ставлених цілей і вирішити виникаючі проблеми. Резерви трудових, матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів призначені для швидкого впровадження ефективних нововведень.

Запропонована вченими І. Р. Бузько, І. Є. Дмитренко, О. А. Су-щенко послідовність ієрархічного аналізу складових стратегічного потенціалу підприємства побудована на концепції структурованих описів об’єкта з їхнім поділом на ряд ієрархічних рівнів. Кожному ієрар хічному рівню належать свої форми відображення, математич-ний апарат для побудови моделей і алгоритмів дослідження. Прове-дення аналізу виконується на основі реалізації наступних етапів.

1. У рамках конкретної галузі промисловості на основі аналізу статистичних даних і експертних опитувань проводиться вибір основ-них підприємств, що характеризуються достатнім рівнем стійкості та ділової активності, виробництвом високотехнологічної продукції і використанням передових технологій.2.            Проведення попереднього аналізу з метою виявлення страте-гічної позиції підприємств на галузевому ринку.

3.         Аналіз напрямів поточної господарсько-економічної діяльності підприємства. На даному етапі аналізується динаміка розвитку під-приємства, визначаються стійкі тенденції розвитку.

4.         Виявлення й оцінка внутрішньовиробничих резервів підпри-ємства.

 

5.         Формування інтегральних значень локальних потенціалів та стратегічного потенціалу в цілому з урахуванням інтегрального по-казника ризику. На цьому етапі здійснюється комплексний аналіз показників фінансово-економічного стану підприємства, на основі якого оцінюються його локальні потенціали.

6.         Аналіз і оцінювання неформалізованої інформації, зокрема: структурні зрушення на різних рівнях господарювання, положення підприємства на ринку, кон’юнктурні зміни, основні конкуренти, конкурентоспроможність підприємства, перспективи розвитку галузі й підприємства.

7.         Аналіз довгострокових цілей розвитку підприємства, що зу-мовлюють його стратегічну привабливість на ринку, й розроблення ситуативних планів стратегічного розвитку об’єкта, адекватних зо-внішнім умовам його функціонування.

8.         Розрахунок прогнозного рівня стратегічного потенціалу під-приємства з метою визначення його відповідності вимогам ресурсно-го забезпечення реалізованих стратегічних напрямків розвитку.

На основі використання поетапного-структурного підходу визна-чено послідовність етапів процесу формування стратегічного потен-ціалу (рис. 3.4).

Відповідно до основних положень агрегативного підходу [6, 7], розрахунок інтегрального оцінювання стратегічного потенціалу під-приємства пропонується здійснювати на підставі такого виразу:

п

SP =2,Pi'Xi,     (3.4)

і=1

де SP — інтегральне оцінювання стратегічного потенціалу; х. — інтегральне значення локального потенціалу; р. — ступінь значимості кожного локального потенціалу; п — кількість локальних потенціалів.

Розділ 3. Діагностика внутрішнього середовища фірми

 

Оцінювання стратегічних ресурсів і резервів

Оцінювання ефективності заходів, спрямованих на формування стратегічного потенціалу підприємства

Формування стратегічного потенціалу підприємства

 

Рис. 3.4. Етапи процесу формування стратегічного потенціалу

Інтегральне значення кожного з локальних потенціалів визнача-ється на основі бальних характеристик їхніх показників (табл. 3.16). Отримані дані представляються у вигляді матриці X, елементами якої xij є бальні характеристики показників оцінки кожного з досліджених локальних потенціалів підприємств.

*

X

2 re

 

X

 

3n

x

 

<y*      <y*      <y*

x

nn J

Подальша логіка проведення розрахунків допускає обчислення значень показників за рядками

'У^ХІ- , i = 1, 2, …, и

j=1

і їхнього подальшого перетворення в часткові величини відповідно до такого виразу:

X

/

           

V

X

V         m

^Xy

) = 1

i = 1, 2, …, и...

(3.5)

Отримана величина Xi/j являє собою інтегральне значення кон-кретного локального потенціалу. Інтегральна оцінка фактичного рів-ня стратегічного потенціалу підприємства визначається як зважена сума інтегральних значень окремих його складових, представлених на підприємстві у вигляді локальних потенціалів та їхніх ресурсних компонентів, необхідних для забезпечення нормального виробничо-го процесу. Така інтегральна оцінка і динаміка показників розвитку стратегічного потенціалу підприємства дають можливість об’єктивно визначити вектор управлінської стратегії, а також слабкої і сильної сторони підприємства.

Розділ 3. Діагностика внутрішнього середовища фірми

Таблиця 3.16

Сукупність показників локальних потенціалів підприємства

 

Локальні потенціали            Групи показників      Показники локальних потенціалів

Виробничий потенціал        Показники виробничої складової   Коефіцієнт зносу основних фондів; співвідношення коефіцієнтів вибуття і оновлення основних фондів; коефіці-єнт використання виробничих потуж-ностей; фондовіддача; фондомісткість

 

            Показники

матеріальної

складової        Частка змінних витрат у собівартості продукції; співвідношення зміни цін на сировину, матеріали, продукцію; мате-ріаловіддача; матеріаломісткість

 

            Показники

галузевої

складової        Коефіцієнт виробничого браку; коефі-цієнт експедиційного браку; коефіці-єнт реалізованих відходів; частка по-вернення черствої продукції

Фінансовий потенціал         Показники рентабельності  Рентабельність продукції; рентабель-ність власного капіталу; рентабельність активів; валова рентабельність про-дажу продукції; чиста рентабельність продажу продукції; рентабельність до-ходу від операційної діяльності

 

            Показники

ділової

активності      Коефіцієнти оборотності активів, обо-ротних активів, запасів, власного ка-піталу, коштів у розрахунках, креди-торської заборгованості; коефіцієнт завантаженості активів, активів в обо-роті, власного капіталу

 

            Показники фінансової стійкості      Коефіцієнт автономії; коефіцієнт фі-нансової залежності; коефіцієнт фі-нансової стійкості; коефіцієнт манев-реності робочого капіталу; коефіцієнт концентрації залученого й власного ка-піталу; коефіцієнт страхування бізнесу

 

            Показники ліквідності          Коефіцієнт покриття; коефіцієнт абсо-лютної ліквідності; коефіцієнт критич-ної ліквідності

Маркетинговий потенціал  Показники прибутковості

 

            Показники конкуренто-спроможності

Інформаційний потенціал  

Трудовий потенціал Показники руху персоналу

 

            Показники

продуктивності

праці

Продовження табл. 3.16

Частка прибутку від комерційної ді-яльності підприємства в загальному обсязі; темпи зростання відвантаженої продукції, попиту на продукцію під-приємства (ємність ринку), витрат від-ділу маркетингу

Конкурентоспроможність продукції; коефіцієнт передпродажної підготовки; коефіцієнт зміни обсягів продаж; ціно-ва конкурентоспроможність; конкурен-тоспроможність за критерієм доведен-ня продукції до споживача, просування продукції; рівень експортоспромож-ності продукції; якість проведених до-сліджень ринку; якість надання інфор-мації про підприємство; популяризація підприємства, створення іміджу Наявність комплексної інформаційної системи виробничо-господарською ді-яльністю; наявність інформаційних баз даних

Чисельність працюючих; коефіцієнт приймання, вибуття; коефіцієнт плин-ності кадрів; коефіцієнт постійнос-ті кадрів; частка робітників у складі промислово-виробничого персоналу; якість розміщення працівників на по-садах

Кількість відпрацьованих днів усіма робітниками, одним робітником; три-валість робочого дня; зміна виробітку на одного працівника; втрати робочого часу; частка витрат на оплату праці та соціальні заходи у загальному обсязі випущеної продукції; співвідношення середньомісячної заробітної плати на підприємстві із заробітною платою по галузі

Розділ 3. Діагностика внутрішнього середовища фірми

Продовження табл. 3.16

 

Економічний потенціал                   Рівень забезпеченості працівників основними засобами безпеки; рівень екологічної безпеки виробництва для персоналу, зовнішнього середовища

Організаційно-управлінський потенціал   Функціональний підхід        Якість планування та контролюван-ня; кількість рівнів управління; сту-пінь делегування повноважень; нор-ми керованості; рівень відповідності винагородження працівників; рівень використання короткострокових та довгострокових інструментів стиму-лювання; рівень соціальної захищенос-ті працівників підприємства

 

           

            Готовність до ризику; бачення факто-рів успіху; швидкість прийняття важ-ливих рішень

Інноваційний потенціал                  Частка витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), придбання ліцензій, патен-тів, ноу-хау в загальній сумі витрат під-приємства; частка науково-технічних витрат у собівартості продукції; част-ка науково-технічних працівників в загальній кількості працюючих; рі-вень інформатизації робіт, пов’язаних з НДДКР; рівень професіоналізму науково-технічного персоналу; коефіці-єнт оновлення продукції; частка серти-фікованої продукції в загальному обсязі виробленої товарної продукції; середній життєвий цикл нової продукції; частка в асортименті принципово нової продук-ції, яка не випускається конкурентами

Визначення ступеня значимості кожного з локальних потенціалів допускає використання методів лінійного програмування шляхом вирі-шення системи нерівностей, що являють собою математично виражені обмеження на діапазон зміни значень ступенів значимості. При цьому повинна бути дотримана умова, що одержане значення є позитивнимі фактичним діапазоном його змін і не збігається з діапазоном інте-гральних значень локальних потенціалів. При дотриманні таких умов ранжування локальних потенціалів за ступенем їхньої значимості про-водиться на основі використання експертних оцінок, при визначенні яких експерти враховують, поряд з іншими факторами, стратегічні на-прями розвитку досліджуваного підприємства на поточний період.

За отриманими кількісними значеннями інтегральної оцінки стратегічного потенціалу досліджуваних підприємств можна визна-чити його градацію на підставі гранич них значень (табл. 3.17). При визначенні граничного значення показника стратегічного потенціалу підприємства використовувався принцип розрахунку граничних рей-тингів для кількісних і якісних показників [8].

Таблиця 3.17

Градація стратегічного потенціалу підприємства

 

Характеристика рівня

стратегічного потенціалу

підприємства Граничні значення показника стратегічного потенціалу

Незначний рівень     0-1

Низький рівень         1-3

Досягнутий рівень    3-6

Стабільний рівень    6-9

Перспективний рівень         >9

При розробленні стратегій розвитку може бути використано та-кий метод оцінювання відповідності стратегічних напрямів досяг-нутому рівню стратегічного потенціалу підприємства. Для кожного стратегічного напряму розвитку складається матриця, що враховує всі структурні складові стратегічного потенціалу з метою оцінювання ступеня впливу кожної на реалізацію конкретного напряму. Для кож-ного стратегічного напряму розраховується загальне значення, що ві-дображає ступінь його привабливості для підприємства порівняно з іншими (табл. 3.18).

Проведення цього оцінювання та їх подальше порівняння дасть можливість обрати найбільш привабливий стратегічний напрям та ефективний тип стратегії підприємства з урахуванням стану й тен-денцій розвитку стратегічного потенціалу.

Розділ 3. Діагностика внутрішнього середовища фірми

Таблиця 3.18

Матриця відповідності стратегічного потенціалу підприємства стратегічним напрямам розвитку

 

Складові

стратегічного

потенціалу     Важ-ли-вість Бали    Зважене значення

 

           

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          10       

 

Виробничий  0,2                                                                                         х                                  1,60

Ресурсо-сировин-ний          0,12                                                                           х                                             0,84

Фінансовий   0,1                                                                                                     х                      0,90

Маркетинговий        0,09                                        х                                                                                 0,36

Інноваційний            0,14                                                    х                                                                     0,70

Інвестиційний          0,17                                                                           х                                             1,19

Трудовий       0,05                                        х                                                                                 0,20

Організаційно-управлінський         0,08                                        х                                                                                 0,32

Інфраструктур-ний   0,05                 х                                                                                                        0,10

Загальне значен ня   1                                                                                                                               6,21

У процесі реалізації стратегічних напрямів розвитку підприєм-ства необхідно забезпечити умови максимізації прибутку на основі мінімальних витрат ресурсів. Основним завданням стійкого функці-онування підприємства є формування оптимальної структури стра-тегічного потенціалу.

Якість впливу структурних змін на стратегічний потенціал може бути виражено показником його ефективності, який відображає сту-пінь оптимальності структури стратегічного потенціалу, раціональ-ності фінансових і матеріальних потоків, і в результаті — ефектив-ності реалізації стратегічних напрямів розвитку та функціонування підприємства:

Esp =

ks.( SPp-SPrNpv ) SPf

де Esp — ефективність стратегічного потенціалу підприємства; ks — коефіцієнт структурних змін;

(3.6)SPp — прогнозний стратегічний потенціал підприємства; SPf — фактичний стратегічний потенціал підприємства; Npv — норматив потенціальних можливостей підприємства.

Структурні зміни стратегічного потенціалу ефективні, якщо вони приводять до однакової граничної корисності при реалізації страте-гічних напрямів розвитку. Тобто ефективні структурні зміни, напрям яких відповідає позитивним еволюційним тенденціям розвитку під-приємства. За критерієм оптимуму Паретто, ефективні структурні зміни на підприємстві збільшують ефективність стратегічного по-тенціалу та підприємства в цілому, не погіршучи при цьому якісних і кількісних показників структурних складових. Від своєчасної іденти-фікації та оцінки інтенсивності впливу зовнішніх й внутрішніх фак-торів на стратегічний потенціал і його структурні елементи залежить ефективність реалізації стратегії підприємства.