Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Анотація : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2ББК 65.290-2я73 УДК 65.012(075.8) Д 58

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2737 від 17.12.2008)

Рецензенти:

Панченко М. П. — доктор економічних наук, професор Міжнародного університету фінансів;

Наливайко А. П. — доктор економічних наук, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана кафедри стратегії підприємств.

Відповідальний редактор:

Савчук Л. М. — к.е.н., доцент, Національний технічний університет Укра-ї ни «КПІ» факультет менеджменту та маркетингу кафедра менеджменту.

Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П.

Д 58 Стратегічне управління: Навчальний посібник. — К. : Центр учбової лі тера тури, 2009. — 440 с.

ISBN 978-966-364-903-0.

У навчальному посібнику розглядаються основні теоретично-концептуальні по-ложення та практичні приклади стратегічного управління.

Надаються методика діагностики зовнішнього та внутрішнього середовищ, сучасні підходи до проведення стратегічного аналізу та діагностики потенціалу організації, по-глиблено визначення конкурентної позиції і рівня конкурентоспроможності організації, розглянуто бенчмаркінг як інструмент вибору стратегічних альтернатив, наведена класифікація базових і конкурентних стратегій. Значну увагу приділено маркетинго-вим та інноваційним аспектам забезпечення конкурентоспроможності організації. За-пропоновано підходи до використання стратегічного планування, реалізації стратегії і управління змінами в організації, розглянуті питання формування корпоративної культури, роль і значення стратегічного лідерства.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних вузів і факультетів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, які навчаються за планами підготовки бакалаврів і магістрів відповідного фахового спрямування, для слухачів бізнес-шкіл, керівників усіх рівнів, які цікавляться проблемами та перспективами стратегічного розвитку підприємств і організацій.

ББК 65.290-2я73 УДК 65.012(075.8)

ISBN 978-966-364-903-0     © Довгань Л. Є., Каракай Ю. В., Артеменко Л. П., 2009

© Центр учбової літератури, 2