Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

2.2. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

До факторів зовнішнього середовища організації безпосередньо-го впливу відносять фактори, які впливають на існування самої орга-нізації, на конкретні результати її діяльності (рис. 2.2).

Конкуренти

 

Постачальники ресурсів

ОРГАНІЗАЦІЯ

Партнери

Посередники

Рис. 2.2. Середовище прямого впливу на організацію

До таких факторів включають:

>          галузь та конкурентне середовище;

>          споживачі (покупці);

>          постачальники;

>          партнери організації;

>          контактні аудиторії;

>          посередники.

Наведена нами класифікація умовна, але названі складові мають вплив на розвиток організації (табл. 2.3). Кожний з названих факто-рів середовища може призвести до банкрутства організації.

Таблиця 2.3

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища

прямого впливу

 

Група факто-рів         Фактори         Оцінка спрямо-ваності впливу фактора*  Оцінка

впливу

факторів, у

балах**          Загальна оцінка впли-ву факторів,

у балах

1          2          3          4          5 = 3-4

            1. Стан і тенденції розвитку цільового ринку                              

 

            2. Стан і тенденції попиту на товари підприємства                               

 

            3. Ступінь мінливості по-треб, вимог, смаків покуп-ців                        

 

            4. Торгова сила покупців                           

 

            5. Ступінь прихильності по-купців до товарів підприєм-ства                          

            1. Конкурентна сила поста-чальників                              

 

            2. Ступінь привабливості постачальників                       

 

            3. Доцільність договірної політики                       

Розділ 2. Діагностика зовнішнього середовища організації

Продовження табл. 2.3

 

            1. Стан конкурентної бо-ротьби в сфері діяльності підприємства                                

 

            2. Сила конкурентного тиску                                

 

            3. Кількість активних кон-курентів                       

* Оцінка спрямованості впливу на підприємство здійснюється за такою оцінною шкалою:

+1 бал — позитивний вплив; –1 бал — негативний вплив. ** Оцінка ступеня впливу фактора на підприємство здійснюється експертним шля-хом за такою оцінною шкалою:

3 бали — сильний вплив; 2 бали — помірні впливи; 1 бал — слабкі впливи; 0 балів — відсутність впливу.

Наприклад, відсутність постачальника якогось конкретного ма-теріалу (обладнання) або несвоєчасність постачання можуть пере-шкодити випуску конкурентоспроможної продукції; сильні конку-ренти можуть звести нанівець спроби фірми розширити сферу своєї діяльності тощо.

Оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища прямого впливу проводиться за аналогічною методикою (табл. 2.3). Ця мето-дика дозволяє виявити порівняти вплив груп факторів, оцінити в ці-лому ступінь впливу, визначити загрози та можливості підприємства з найвпливовіших факторів даного середовища.