Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу : Стратегічне управління : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ 2.1. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

Загрузка...

Термін «зовнішнє середовище» непрямого впливу включає еко-номічні умови, законодавство та урядові акти, міжнародні фактори, техніку та технологію систему цінностей та рівень культури в сус-пільстві, громадську думку, профспілки, демографічні, екологічні та інші фактори. Ці взаємозв’язані фактори чинять вплив на діяльність організації, вибір її подальшого розвитку (рис. 2.1). Наприклад, вве-дення нової автоматизованої технології може забезпечити організації переваги в конкуренції. Але щоб використати нову технологію, ор-ганізація вимушена шукати людей з певними навичками, а також з певними поглядами. Якщо економічна кон’юнктура підвищується та існує конкуренція на ринку таких спеціалістів, організація вимушена буде підняти заробітну плату, щоб залучити цих спеціалістів до робо-ти. Організація в процесі найму робітників повинна дотримуватися державного законодавства, яке забороняє дискримінацію за віком, статтю, расою. Усі ці фактори постійно змінюються.

З кожним роком керівництво вимушене враховувати все більшу кількість факторів зовнішнього середовища, які набувають глобаль-ного характеру. Всі організації залежать від зовнішнього середовища непрямої дії, яке, як правило, перебуває поза впливом менеджера (ке-рівника). Але слід відзначити, що одні організації розвиваються та досягаються успіху, а інші банкрутують в одних і тих самих умовах.

Діагностика середовища непрямого впливу на організацію здійсню-ється шляхом оцінювання та аналізу економічних, технологічних, со-ціальних, політичних, ринкових, міжнародних факторів. У світовій економічній науці аналіз основних факторів зовнішнього середовища називається PEST-аналізом. PEST — абревіатура назв різних середо-вищ:

                                  

            Закони та державні органи 

            ▲       

Міжнародні події       Стан економіки

                        *. і       ї л,                  

..-▼    ОРГАНІЗАЦІЯ          *..

                        f                       ""■*

Науково-технічний прогрес                                    Соціально-культурні фактори

            'Г        

            Екологічні фактори  

Рис. 2.1. Середовище непрямого впливу на організацію

P — political and legal environment (політико-правове середо вище);

E — economic environment (економічне середовище);

S — sociocultural environment (соціокультурне середовище);

T — technological environment (технологічне середовище).

PEST-аналіз ставить за мету виявити ті фактори зовнішнього се-редовища, які найбільше впливають на організацію, а також передба-чити динаміку впливу цих факторів (сприятливу чи несприятливу).

Ряд авторів [2, 5, 8] вважають, що при аналізі зовнішнього сере-довища передусім необхідно проаналізувати рівень і джерела неста-більності, а також зясувати, як саме організація має взаємодіяти з цією нестабільністю. Мінливе зовнішнє середовище характеризу-ється вищим рівнем нестабільності, ніж дискретне. Управління за-лежить від рівня нестабільності зовнішнього середовища, тобто від кількості часу, відведеного підприємству для прийняття рішення. Рівень нестабільності залежить від галузі, в який господарює підпри-ємство, економічних і політичних факторів. Вибір виду стратегічного управління здійснюється відповідно до конкретного рівня нестабіль-ності (табл. 2.1).

Чим вищий рівень нестабільності, тим складніше управління та більше зусиль необхідно для переходу на новий вид управління. Ви-щий рівень нестабільності передбачає менше часу, який відводиться

Розділ 2. Діагностика зовнішнього середовища організації

на реакцію фірми. Якщо при рівні нестабільності 3 використовується стратегічне планування, фірма має можливість адаптуватися до но-вих умов середовища до початку негативного впливу, який загрожує втратами. При рівні нестабільності 4 зазначений вплив настає набага-то раніше, ніж фірма відреагує на загрозу. Тому в цьому випадку ви-користовується швидший засіб реагування, що містить чітко проду-мані дії, які дозволять пристосуватися в максимально короткі строки. У випадку, коли рівень нестабільності дуже високий і наближається до 5, управління здійснюється на основі жорсткої координації дій і моментальної реакції на зміни. Такий вид управління називається стратегічним управлінням в умовах стратегічних несподіванок. У су-часних умовах рівень нестабільності дуже високий, тому використан-ня стратегічного управління повинно враховувати зміни для забезпе-чення ефективного управління та розвит ку підприємства.

Таблиця 2.1

Зв’язок видів стратегічного управління та рівня нестабільності зовнішнього середовища

 

Назва рівня

нестабільності

середовища    Рівень

нестабільності

середовища    Вид управління         Вид

стратегічного

управління

Відносна стабіль-ність         2,5-3,0            Управління на ос-нові інструкцій   Стратегічне пла-нування

Реактивність  3,0-3,5            Реактивне управ-ління        Управління шляхом вибору стратегічних позицій

Прогнозування довгострокових змін         3,5-4,0            Довгострокове планування Управління шляхом ранжу-вання стратегіч-них завдань

Передбачення середньостроко-вих змін    4,0-4,5            Управління на ос-нові передбачених змін            Управління в умовах слабких сигналів

Дослідження ко-роткострокових змін        4,5-5,0            Управління на ос-нові гнучких екст-рених рішень            Управління в умовах стратегіч-них несподіванокРозглянемо детальніше стратегічну оцінку зовнішнього сере-довища шляхом оцінювання названих факторів.

Політичні. Внутрішній ринок перебуває під впливом політичних подій та рішень. Відповідно до цього, політичні фактори можуть від-биватимуться на операціях у галузі міжнародного бізнесу. Соціальне напруження може порушувати процес виробництва та обмежувати збут, якщо політичні рішення спрямовані проти якоїсь компанії або продукту. Політичні дії проти уряду або раптова зміна режиму, як мі-німум, збільшують невизначеність для експортера чи іноземного ін-вестора. Слід визнати, що такі події — винятки, а не правила. Майже в усіх країнах поточний політичний процес визначається певними змі-нами в державній політиці, а не переворотами. Проте навіть незнач-ні зміни в політиці позначаються на бізнесі. Тому політичні фактори фірма повинна враховувати до прийняття рішень щодо вкладання капіталів або прийняття на себе зобов’язань щодо збуту.

Правові. Займаючись господарською діяльністю, фірма дотриму-ється системі законодавчих актів. Кожна компанія має відповідний правовий статус (приватне підприємство, акціонерне товариство, холдинг, корпорація, концерн, консорціум тощо). Саме цей факт ви-значає, як саме організація має вести справи, які податки сплачувати. Керівництво повинно дотримуватися законів чи нести відповідаль-ність за їх недотримання, а в крайньому випадку навіть припиняти свою діяльність. Безумовно, розібратись у діючому законодавстві на-шої країни може лише кваліфікований юрист, до того ж українська законодавча база досить недосконала.

Економічні. Керівництво компанії повинно враховувати тенден-ції змін в економіці при прийнятті рішень щодо перспектив діяль-ності. До економічних факторів, які можуть впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства, можна віднести такі: рівень заробітної плати, транспортні тарифи, обмінний курс, рівень інфляції, ставки банківського відсотка, ВВП, податкова система, рівень еконо-мічного розвитку країни: чисельність населення, якість та кількість природних ресурсів, рівень розвитку технології тощо.

Соціокультурні. Виходячи з того, що організація здійснює свою діяльність у певному культурному середовищі, на неї впливає ряд со-ціокультурних факторів: рівень освіченості та професійної підготов-ки населення, життєві цінності, традиції. Від соціокультурних факРозділ 2. Діагностика зовнішнього середовища організації

торів залежать і способи ведення бізнесу деякими компаніями. Від уявлень споживачів щодо якісного обслуговування залежить щоден-на практика магазинів роздрібної торгівлі та ресторанів. Результатом соціокультурного впливу на організацію стала зростаюча увага до соціальної відповідальності. Керівництво має не тільки відстежувати соціальний вплив на організацію, а й передбачати зміни в суспільстві та враховувати ці зміни більш ефективно, ніж конкуренти.

Технологічні. До технологічних факторів слід віднести державні та недержавні витрати на науку та техніку, патентно-ліцензійний за-хист технологій, нові тенденції в трансферті технологій, темпи роз-робки нової продукції, інноваційні процеси.

При аналізі зовнішнього середовища важливо кількісно оцінити вплив кожного фактора за допомогою певної методики (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища

непрямого впливу

 

Група факторів          Фактор           Оцінка спрямо-ваності впливу фактора*  Оцінка

впливу

факторів,

у балах **       Загальна оцінка впливу фак-торів, у балах

1 2 3 4 5 = 3-4

Економічні     1.         Розвиток економіки

2.         Розвиток виробництва та номенклатури

товарів

3.         Стан бюджету

4.         Темп інфляції

5.         Рівень безробіття

6.         Рівень податкових

ставок

7.         Рівень доходів населення                           

Політичні       1.         Рівень політичної

стабільності в суспільстві

2.         Сила лобістських

груп                            Продовження табл. 2.2

 

            3.         Напрям розвитку

політичної системи

4.         Характер політичної боротьби

5.         Ступінь суспільної

підтримки урядової

програми розвитку                          

Правові          Законодавчі акти, які регулюють діяльність підприємства                                

Демографіч-ні            1.         Чисельність населення

2.         Статево-віковий

склад населення

3.         Рівень народжуваності                               

Науково-технічні но-вовведення    1.         У сфері товарів

2.         У сфері технологій

3.         У сфері менеджменту                                 

Природні        1.         Стан природних

ресурсів

2.         Екологічний фактор

3.         Природні умови                              

Соціально-культурні 1.         Рівень освіти

2.         Соціальні умови

життя

3.         Рівень культури

населення                             

* Оцінка спрямованості впливу на підприємство здійснюється за такою оцінною шкалою:

+1 бал — позитивний вплив; –1 бал — негативний вплив. ** Оцінка ступеня впливу фактора на підприємство здійснюється екс-пертним шляхом за такою оцінною шкалою:

3 бали — сильний вплив; 2 бали — помірні впливи; 1 бал — слабкі впливи; 0 балів — відсутність впливу.

Розділ 2. Діагностика зовнішнього середовища організації

Для аналізу впливу факторів зовнішнього середовища непрямого впливу визначається оцінка спрямованості впливу, оцінка ступеня впливу фактора та загальна оцінка впливу факторів на підприємство. За цією методикою можна виявити вплив кожного з факторів, порів-няти вплив групи факторів, визначити загрози й можливості та оці-нити в цілому ступінь впливу середовища на підприємство. Потрібно зазначити, що вплив факторів може оцінюватися як на рівні регіону, в якому здійснюється господарська діяльність підприємства, так і в Україні в цілому.