Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Список рекомендованої літератури : Банківське право : Бібліотека для студентів

Список рекомендованої літератури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. / Закони України. Офіційне видання. — ТЛО. — К.:АТ «Книга», 1997.

Цивільний кодексУкраїни.

Господарський кодекс України

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулю-вання та валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. №15-93 // Відомості Верховної Ради України, 1993. — № 17. — Ст. 184.

Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — №29. — Ст. 238; 2000. — № 14—15—16.

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.

Закон України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті» від 23 верес-ня 1994 р. №185/94-ВР.

Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та прове-дення окремих валютних операцій, затверджене постановою Правління Наці-онального банку України від 17 червня 2004 року №266, зареєстроване в Міні-стерстві юстиціїУкраїни 16 липня 2004 р. за №897/9496.

Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуаль-них ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торго-вельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України, затверджене постановою Правління Націо-нального банку України від 14 жовтня 2004 року №484, зареєстроване в Мініс-терстві юстиціїУкраїни 9 листопада 2004 р. за №1430/10029.

Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуаль-них ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року №483, зареєстроване в Міністерстві юстиціїУкраїни 9 ли-стопада 2004 р. № 1429/10028.

Положення про порядок видачі Національним банком України індиві-дуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізич-ними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, за-тверджене постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 р. № 485, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2004 р. за № 1413/10012.

Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затверджена пос-тановою Правління Національного банку України № 136 від 24.03.99.

Алісов Є. О. Правове регулювання валютних відносин // Автореф. … дис. канд. юрид. наук. — Харків, Національна академія України ім. Ярослава Мудрого, 1996. — 23 с.

313

Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков A. М., Іо-ффе А. Ю., Кротюк В. Л., Пасічник В. В., Селиванов А. О. та ін. / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 384 с.

Єременко О. Міжнародний валютний фонд: членський склад, квоти // Вісник НБУ. — Вересень 2004. — С. 44.

КравченкоЛ.М. Особливості банківського валютного контролю як функції державного управління // Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції: 36. наук. праць. — К., 2003. — С. 242—245.

ЛитвинН. Правові аспекти регулювання валютних операцій комер-ційних банків в Україні // Вісник НБУ. — Листопад 1999. — С. 18—21.

Мусієнко Т. Особливості валютного регулювання в Україні // Вісник НБУ. — Травень 1999. — С. 22—24.

ОрлюкО. П. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2004 — 376 с.

Половко С. М. Поняття і визначення валютних операцій за законо-давством України // Науковий вісник: збірник наукових праць Академії державної податкової служби України. — 2003. — № 1 (19). — С. 242—246.

Половко С. М. Правове …егулювання банківських валютних операцій в Україні // Автореф. дис. канд. юрид. наук. — К.: Київський націона-льний університет імені Тараса Шевченка, 2004. — 13 с.

Половко С. М. Режим ліцензування валютних операцій // Право Укра-їни. — 2003. — № 11. — С. 41—45.

314