Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 6. Відповідальність за порушення еалютного законодавства : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 6. Відповідальність за порушення еалютного законодавства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Відповідальність за порушення валютного законодавства передбачена статтею 16 Декрету «Про систему валютного регулю-ва^ш і валютного конгролю». Зпдно з щєю статтею незаконні ску-повування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як ,астави, тобто вчинення цих дій без відповід308

за межами України валютних рахунків. Зпдно з щєю статтею не-законне, з порушенням встановленого законом порядку, відкрит-тя або використання за межами України валютних рахунків фізи-чних осіб, вчинене громадянином України, що постійно про-живає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осб, Щ„ діютьР„а т'ериторп України, вчинене'с/ужбово^ особою підприємства, установи чи організації України або за її доручен-„ям UK, осо'бою, а також вчинення зазн'ачених дій особ^ яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, - кара^ться штрафом в1Д п’яхисох до xL41 нео'подахко-вуваних мшімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням вош на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією валютних цінностей, що знахо-дяться на зазначених вище рахунках.

кі м,р„ в.длідвльност, (фшансов, са„4):

•          за здійснення операцій з валютними цінностями, що перед-баче» ^нкгом 2 стаг?, 5 цього Декрету, без одержання ге/ера-льної ліцензії Національного банку України — штраф у сумі, ек-в,вале„т„ш сумі (вартості) зазн'ачен'их валют/их* і/ностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національ-ного банку України на день здійснення таких операщй, з виклю-ченням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення;

•          за здійснення операцій з валютними цінностями, що потре-бують одержання ліцензії Національного банку України згідно з пунктом 4 статті 5 Декрету, без одержання індивідуальної ліцен-зії Національного банку України — штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валют'них'цінностей,'пе^ах'ованШ у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на де„РьздШс„е„Мтак„хо„УеРрацш;

•          за торгівлю іноземною валютою банками та іншими кредит-но-фшанс'овими усхановами без одержання шцензп Няціаіпьш-

в^-м^^с^^

України, встановлених Нащональним банком України, - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цшно-стей, перерахованій у валюту України за обмшним курсом Нащ-онального банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення;

309

•          за невиконання уповноваженими банками обов’язків, перед-

бачених пунктом 4 статті 4 та пунктом 2 статті 13 Декрету, — по-

збавлення генеральної ліцензії Національного банку України на

право здійснення валютних операщй або штраф у розмірі, що

встановлюється Національним банком України;

звітності про валютні операції — штраф у сумі, що встановлю-етьсяНацюнальнимбанкомУкраїни;

•          за невиконання резидентами вимог щодо декларування ва-

лютних цінностей та іншого майна, передбачених статтею 9 Дек-

рету, — штраф у сумі, що встановлюється Національним банком

Санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються Націона-льним банкомУкраїни та за його визначенням — шдпорядкова-ними йому установами. Оскарження дій щодо накладення стяг-нень провадиться у судовому порядку.

РЕЗЮМЕ

 

1.Валютне регулювання можна вюначити як урегульов,ну нормами

операцій.

2.0сновні принципи валютного регулювання закріплені у Статуті МВФ, який набрав ЧИННОСТІ 27 грудня 1945 р.

3.3а класифікацією МВФ, нині у світі практикують п’ять основних типів валютних режимів: курс, фіксований щодо однієї валюти; фіксо-

КІСТЮ; незалежно плаваючий курс. Україна, як і більшість держав СНД, входить до групи країн із керованими плаваючими курсами.

310

4.         Основні засади валютного регулювання та валютного контролю закріплені як в актах загального законодавства, так і в актах спеціаль-ного законодавства України.

5.         На сьогодні режим здійснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулювання, повноваження дерРжавних орган. ? функцп банк.в ха LL креди^о-фінансових установ України в регулюванні валютних операщй, права й обов’я-зки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного ко-нтролю, відповідальність за порушення валютного законодавства встановлені Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему ва-лютного регулювання і валютного конїролю» вад 19 лютого 1993 р. № 15—93.

6.         Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систе-му валютного регулювання і валютного контролю» валютне регулю-вання в Україні здійснюють Кабінет Міністрів України та Національ-нийбанкУкраїни.

7.         Національний банк здійснює відповідно до визначених спеціа-льним законом повноважень валютне регулювання, визначає поря-док здійснення операвдй в іноземній валкт; організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здшснення валютних

8.         Національний банк України видає генеральні та індивідуальні лі-цензії на здійснення валютних операцій.

9.         Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» валютний контроль в Україні здійснюють Національний банк України (головний орган валю-хноРго конхролю), органи державної по’ахко'вої с^ужби, Держ'авний ми-тний комітет України, Міністерство звязку України. Комерційні банки є агентами валютного контролю.

 

10.       Об’єктом валютного контролю можуть бути не будь-які операції з валютними цінностями, а саме ті, які чітко визначені у Декреті Кабіне-ту Міністрів ».країни «Про систему валютного регулювання і валютно-

11.       Обсяг прав та обов’язків учасників валютних правовідносин зале-жить від того, чи є вони резидентами, чи нерезидентами за валютним законодавством України.

311

підставі двох критеріїв:

1)         місцезнаходження (на території України чи за її межами);

2)         здійснення підприємницької діяльності на підставі Законів Украї-ни (здійснюється, чи ні).

13.       За загальним правилом виручка резидентів у іноземній валюті

підпягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у

терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізні-

ше 90 календарних днів з дати митног, оформлешя (виішски вивізно-

зазначеного термшу потребує шдивщуальної ліцензії Нащонального банку України.

14.       За порушення правил здійснення валютних операцій може за-

стосовуватися фінансова, адміністративна та кримінальна відповідаль-

ність.