Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 4. Ліцензування Національним банком України учасників валютних відносин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Відповідно до статті 5 Декрету Нащональний банк України видає індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснен-ня валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування зпдно з Декретом.

300

пов’язаних з торпвлею шоземною валютою, мають право відкри-вати на території України пункти обміну шоземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам ш здшснен», разової валютної „перащї „а період, Lofeuondl

для здійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують

Гіі~е^В=оНм' ™ " МЄЖІ УКРаїНИ Ва-

визначається Національним банком України;

•          вивезення, переказування і пересилання за межі України фі-зичними особами — резидентами і нерезидентами шоземної ва-люти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підс-

•          платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за меж, Україн,, ш в„к„„а„М зобов’язань у цш валю'ті „еред „е-резидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелек-туальної власності та шших майнових прав, за винятком оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, сві-доцтвами, сертифікатами) страхування життя;

. платежів у шоземній валюті за межі України у вигляді про-центів за кредити, доходу (прибутку) від шоземних швестищй;

•          вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній

валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинен-

б)         ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти

України, за винятком випадків передбачених пунктом 2 статті 3

в)         надання і одержання резидентами кредитів в іноземній ва-

люті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встанов-

лені законодавством межі;

г)         використання іноземної валюти на території України як за-

собуплатежуабоякзастави;

д)         розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за

межами України, за винятком:

•          відкриїтя фізичними особами - резидентами рахунків у

іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;

301

♦          відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими ба-

♦          в;дкриття рахунків у іноземній валюті резидентами, зазна-ченими в абзащ четвертому пункту 5 статті 1 Декрету;

е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом при-дбання цшних паперів, за винятком щнних паперів або шших ко-рпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидента-

"SeTSZ t^^ .дензії ОДН.СК, ,з сдорів ,алЮІ„ої операції означає також дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо шше не передбачено умовами шдивідуальної лщензії.

Порядок і термши видачі лщензій, перешк документів, необ-хідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови у видачі ліцензій визначаються Національним банком України. Ві-дмова у видачі Національним банком України ліцензії може бути

°СХ™„^ГГ7Тк"еТу%Траху„ках між резидевда-„„ і „ерезидентами в межах ■&£££> cLpoxy в„Р„рист„ву-

ється як засіб платежу іноземна валюта. Такі розрахунки здійс-нюються лише через уповноважені банки. Наймодавці-нерези-денти здійснюють оплату праці резидентів виключно в валюті України готівкою або у безготівковій формі. Здійснення розраху-нків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України допускається за умови одержання ш-дивідуальної шцензії Нащонального банку України.

3 приводу відкриття рахунків у банках шших держав звертає-мо увагу на наступн’ . Відповідно до статті 386 Господарського кодексу України субєкти зовнішньоекономічної діяльності ма-ють право відкривати будь-які не заборонені законом валютні ра-хунки в банківських установах, розташованих на території інших д^жав. Порядок від'кри™ ваізютних раху„Ив у" бан'ківських установах на території інших держав регулюється законодавст-вом відповідної держави. У разі відкриття валютного рахунку в банківській установі за м’жами України суб’єкт зовнішньоеко-номічної діяльності зобовязаний повідомити пр. це Національ-

U- діяльноД у статутному'фонді'якого е частка державного майна, здійснюється за погодженням з Фондом державного май302

на України. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності зо-бов’язані надавати відомості про використання своїх валютних рахунків податковим органам у порядку, встановленому законо-

Порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліце„4 „а розмдцення резидентами (юршіими та фіз'ичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України ре-гламентуеяься Положенням щЛорядок видачі Нацю'наль/им банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резиден-хами (ЮридРичним ха ф^ичними особами) валютних цш/осхей на рахунках за межами України, затвердженим постановою Прав-ління Національного банку від 14 жовтня 2004 р. № 485 (зареєст-ровано в Мшістерстві юстищї України 5 листопада 2004 р. за 1413/10012). Зпдно з пунктом 1.4 цього Положення без лщензії з дотриманням законодавства України розміщують валютні цінно-сті та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти:

• уповн;важений банк (якщо зазначені рахунки є кореспонде-

яких визначено вказаним Положенням:

0СІ6.г1^ьГуИД^рТамету банківського „агляду Націона-льного банку — для юридичних осіб та фізичних осіб-шд-приємців.

Строк дії ліцензії не може перевищувати одного календарного року. Ліцензія видається без права передавання іншим особам.

банку за своїм місцезнаходженням/місцем проживання. Надання лщензії є платною послугою НБУ.

Порядок надання Нащональним банком України шдивідуальних лщензій на використання шоземної валюти на території України як засобу платежу регламентується Положенням, затве20женим пос-WOBL Нац^ьного баїку України в,д 14 жовшя^ р. № 483 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 р.

303

за № 1429/10028). Згідно з цим Положенням використання інозем-

ної валюти як засобу платежу дозволяється:

• якщо ініціатором або отримувачем за валютною операцією є

уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операщй

уповноваженого банку, на здійснення яких Національний банк

видав йому банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійс-

нення операції з валютними цінностями);

. у в„пРадКах, передбачених законами'украш,,

У всіх інших випадках використання іноземної валюти як за-

собу платежу на території України дозволяється виключно на пі-

Національний банк надає ліцензію виключно за умови достат-ньої обгрунтованості потреби використання іноземної валюти як за-собу платежу. При цьому лщензія має бути отримана до здійснення відповідної валютної операції. Одержання ліцензії однією із сторін валютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншою сто-роною або третьою особою, яка має відношення до щєї операщї, якщо інше не передбачено умовами ліцензії. Валютна операція, на

яке затверджено постановою Правління НБУ від 14 жовтня 2004 р. № 484 (зареєстровано в Мшістерстві юстищї України 9 листопада 2004 р. за № 1430/10029).

Порядок видачі шдивідуальних лщензій на переказування іно-земної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операщй регламентується Поло-женням НБУ, затве.женим постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 р. №266