Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Валютні цінності та валютні операції : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Валютні цінності та валютні операції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Як ми вже з’ясували, валютному регулюванню та ва-лютному контролю шдлягають саме валютні операщї, тобто, операщї, об'єктом яких виступають валютні цшності. Отже, не-обхідно з'ясувати, що саме розуміє законодавець під валютними цінностями.

Відповідно до статті 1 Декрету до категорії валютних ціннос-тей відносяться:

. валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів, каз-начейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в об.гу та е законним „латіжним засобі'на територі? /країни, a також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але під-лягають обмшові „а грошов, знаки, я^перебувають в обігу, к„-шти на рахунках, у внесках в банківських та інших кредитно-фшансових установах на території України;

. платіжні докумекги та інші цшні папери (акщї, обшгащї, ку-

• іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банк-нотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної шоземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з

•>"ttrszx?szzs XTW, ™

297

банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківсь-

•          банківські метали — це золото, срібло, платина, метали пла-

тинової групи, доведені (афшовані) до найвищих проб відповідно

до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифі-

кат жості, а також'монеїи, вироблені ?дороГОЩ„„„х металГв.

Слід підкреслити, що об'єктом валютного контролю можуть бути не будь-які операщї з валютними цшностями, а саме ті, які чітко визначені у Декреті Кабінету Міністрів України «Про сис-

цим нормативно-правовим актом до валютних операцій відно-сяться:

. операщї, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидента-миувалютіУкраїни;

•          операції, пов’язані з використанням валютних цінностей в

•          операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і переси-ланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

^^ss^^raeHm/e

Обсяг прав та обов'язків учасників валютних право-відносин залежить від того, є вони резидентами, чи нерезидента-ми за валютним законодавством України:

Визначення понять «резиденти» та «нерезиденти» містяться у

Декретом резидентами є:

. фізичні особи (громадяни України, шоземні громадяни, осо-би без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за

^юрвдичні особи, суб'єкти шдприємницької ДІЯЛЬНОСТІ, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо),

298

з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на шдставі законів України;

. дипломатичні, консульські, торговельні та інші офщійні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дип-ломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організащй України за кордоном, що не здійснюють пщприєм-

В свою чергу, д;о нерезидентів відносяться:

♦          фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, осо-

би бе'з громадянстіа), які ма£ть „ocxffiS м.сце прож'ивання за

межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на

^♦юридичнГособи, суб’єкти шдприємницької ДІЯЛЬНОСТІ, що не мають статусу юридичної особи (фішї, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють ві-дповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юри-дичні особи та інші суб’екти пшфиємн'ицькоІльності з учас-тю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької

♦          розташовані на території України іноземні дипломатичні,

їни.

Необхідно зазначити, що на практищ тривалий час існувала проблема при тлумаченні зазначеного положення в частині ви-значення резидентності представництв іноземних юридичних осіб в Україні. Серед спеціалістів існувала точка зору, що у ва-лютному зак„„„даРвстві України („а &Щу від „одїїково/о за-конодавства) взагалі не міститься поняття «п,едставництво нере-

г1дитися. Відповідно до законодавства «країни (зокрема, стаття «Про зовнішньоекономічну діяльність») в Україні можуть ство-

156 Головач В. В. Чинність законодавства в сфері валютного регулювання // Економі-ка. Фінанси. Право. — 1996. — Вип. 2. — С. 6—8.

299

рюватися такі види представництв суб’єктів підприємницької

ТпостШні представництва, через які не здійснюється шдприє-мницька діяльність на підставі законів України;

•          постійні представництва, через які повністю або частково

здійснюється підприємницька дшльність на шдставі законів

України

кРонхролРЮ», мож'на зроби/и висновок, ^класифжащя юридич-них осіб та їх представництв на резидентів та нерезидентів відпо-відно до законодавства України здійснюється на підставі двох

КРТмРісцезнаходження (на території України чи за п межами);

♦          здійснення підприємницької діяльності на підставі Законів

України (здійснюється чи ні);

Це означає, що якщо представництво нерезидента розташова-не на території України, то визначення його резидентності зале-жатиме від того, чи здійснюється через нього повністю або част-ково підприємницька діяльність на підставі законів України. Якщо через нього повністю або частково здійснюється підприєм-ницька діяльність на підставі законів України, то це представни-цтво, відноситься до категорії «резидент», якщо ні, то, відповід-Но, —докатегорії«нерезидент».

Якщо представництва нерезидентів розташовані за межами України і діють відповідно до законодавства іноземних держав, то вони відносяться до категорії «нерезиденти».