Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Правові засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

У радянський період існування валютних відносин об-межувалось лише сферою зовншшьої (торговельної та неторго-вельної) діяльності держави152. Ця позиція вітчизняних спеціаліс-тів обумовлювалася існуванням в ті часи повної валютної монополії держави, однак вона не відповідає тим економічним

уумк°РГ„ Z ^v=^SZlZZ?J=

рема, при дотриманні встановлених чинним законодавством ви-

А, застав'и „а тери'торй України, в.дкривати „оточн, та депо-зитні рахунки в іноземній валюті в українських банках. Тобто, до кола валютних відносин входять як відносини, що виникаютьв сфері зовнішньоекономічної діяльності, так і внут,ішньодержав-ні відносини. У той же час валютному режиму" який існує в

2АйзенбергИ. П. Валютная система СССР. — М., 1962. —С. 35.

290

Україні, притаманні певні обмеження. Враховуючи прагнення України до св1Тових стандартп, економжи, економічну пол1Тику в щлому та валютну політику зокрема наша держава повинна п.о-

реншї Об’Сд„а„„хРНацШ у Бре'ттон-Вудсі (СІІГА) було ухвалі рішення про створення Міжнародного валютного фонду (МВФ). Основні пртнципи валютного регулювання закршлені у Стат—ті МВФ, який набрав чинності 27 грудня 1945 р. На сьогодні МФВ

МВФ є глобальною міжнародною організацією, в діяльності якої бере участь переважна кількість країн світу. У 1950 р. членами МВФ були 49 держав, а на початку XXI ст. — 184 держави. Укра-їна набула членства в МВФ 3 вересня 1992 р. Основні завдання МВФ — стабілізація валютних курсів, сприяння конвертованості

ньої системи платежів за поточними операціями, надання консу-льтативної допомоги з фінансових та валютних питань, випуск спещальнихправзапозичень(СПЗ)153.

За класифікацією МВФ, нині у світі практикують п’ять основ-них тишв в^ютних режимів: курс, фіксований щодо однієї ва-люти; фіксований щодо кошика валют; з обмеженою гнучкістю; з керованою гнучкістю; незалежно плаваючий курс. Україна, як і більшість держав СНД, входить до групи країн із керованими плаваючимикурсами.

Валютний контроль - це комплекс адмшістративних заходів, спрямованих на стримування вивезення і стимулювання повер-

рез’рвів у період реформування L„0„ta і е одним із „е-

відємних елементів перехідної економічної політики. Валютний

153 Єременко О. Міжнародний валютний фонд: членський склад, квоти // Вісник

НБУ. -Вересень, 2004. -С. 44.

291

відтак і динаміку обмінного курсу через вплив на рівень процен-тних ставок.

Обмежуючи рух капшшів, країна отримує можливість манев-ру для встановлення процентної ставки в штересах реальної еко-номіки, а не виключно для забезпечення цілей курсо154 політики або залежно від рівня процентних ставок за кордоном .

При цьому економісти звертають увагу на те, що валютний кон-троль має сенс тільки тоді, коли проводиіся комплексно: ефектив-ність контролю залежить від міцності його найслабшої ланки.

Валютний контроль як такий не може замшити економічну політику і забезпечити довготермінову стабільність обмінного курсу. Такого результату можна досягти лише від бюджетних програм та при досягненні країною зовнішньоторговельної рів-новаги. Однак валюхний конхроль може знизихи ризик спекуля-тивних атак проти нацюнальноі валюти та відповідно — деваль-вації. Скасування валютного контролю стоїть останнім у списку заходів шбералізащї і має відбутися шсля створення умов, коли національні накопичення можна буде утримати всередині країни

ханізмів. На нинішньому етапі економічного розвитку Україні сшд не скасовувати систему валютного контролю, а вдосконалю-вати його форми155.

Основні засади валютного регулювання та валютного контро-лю закріплені як в актах загального законодавства, так і в актах спеціального законодавства України.

Відповідно до статті 92 Конституції України виключно зако-нами України встановлюється статус національної валюти, а та-кож статус шоземних валют на території України. Зпдно із стат-тею 10 Господарського кодексу України валютна політика є одним із основних напрямків економічної поштики України, що спрямована на встановлення і підтримання паритетного курсу нащональної валюти щодо шоземних валют, стимулювання зрос-тання державних валютних резервів та їх ефективне використан-ня. Відповідно до статті 19 цього кодексу однією із сфер, у яких здійснюсться державний контроль та „агляд, с сфера валютного

^Г„™;К0„^всЦГ. К0НТР°ЛЮ € 3абИПЄ,Є"НЯ Д0ТРИМаННЯ

154      Мусієнко Т. Особливості валютного регулювання в Україні // Вісник НБУ.

Травень 1999. — С. 22—24. — С. 23.

155      Там само. — С. 24.

292

жавних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операщй, права й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення ва-лютного контролю, відповідальність за порушення валютного за-конодавства встановлені Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і вапютного контрїлю» від 19 лютого 1993 р. № 15-93 (далі — Декрет).

Слід зазначити, чинним законодавством України не даєть-ся визначення понять «валютне регулювання» та «валютний кон-

нт каи6*?м7„^Гу;т„гнюють"реітлюваши:

♦          Національний банк України.

Повноваження зазначених органів закршлені у статті 11 Декрету. Відповідно до цієї статті Кабінет Міністрів України має такі повноваження у сфері валютного регулювання:

♦          визначає і подає на затвердження до Верховної Ради Украї-„„ шм.т зовнішнього державно'го боргу Укрі;

♦          бере участь у складанні платіжного балансу України;

. забезпечує виконання бюджетної та податкової поштики в частині, що стосується руху валютних цінностей;

sSSSSSSSS

жень міжнародних договорів України.

Національний банк України у сфері валютного регулювання:

♦          здійснює валютну поштику, виходячи з принципів загальної економічної політики України;

♦          складає ;азом з Кабінетом Міністрів України платіжний ба-

ЛаНІконРтролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;

♦          визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в шозем-ній валюті уповноважених банків нерезидентам;

♦          видає у межах, передбачених Декретом, обов’язкові для ви-конання нормативні акти щодо здійснення операщй на валютно-му ринку України;

293

♦          видає ліцензії на здій;нення валютних операцій та приймає

p,™z:'^z:^m І .„кор™™ ™™, (*-

♦          забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції

таоперащїуповноваженихбанків.

Повноваження Національного банку України в сфері валютно-

частини 1 статті 7 Закону Національний банк здійснюе відповід-но до визначених спеціальним законом повноважень валютне ре-гулювання, визначає порядок здійснення операщй в шоземній валюті; організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фРі„а„с„вУ„„„ установами, які отримал'и шцензію Націо-нального банку на здійснення валютних операцій.

Пов„оваже„„я Нацвж44ьного банку у'к«аїни у зазначеній

До компетенції Національного банку у сфері валютного регу-лювання та контролю належать:

1)         видання нормативно-правових актів щодо ведення валют-них операцій;

2)         видача та відкликання лщензій, здійснення контролю, у то-му числі шляхом здійснення планових і позапланових перевірок, за діяльністю банків, юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), які отримали лщензію Нащонального банку на здійснення валютних операцій, в частині дотримання ними валю-тного законодавства;

3)         встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків

294

Відповідно до статті 45 цього Закону Національний банк ви-значає структуру валютного ринку України та організовує торп-влю валютними цінностями на ньому відповідно до законодавст-ва України про валютне регулювання.

Згідно із статтею 46 Закону України «Про Національний банк України» Нашональний ба„к пров'одить дДонтну та дев.зну ва-лютну політику і застосовує в необхідних випадках валютні об-меження. Нащональний банк здійснює дисконтну валютну полі-тику, змінюючи облікову ставку Національного банку для рег’'лювання руху капіталу та 'балансування „лат,ж„„Ух зо-бовязань, а також коригування курсу грошової одиниці України до іноземних валют.

Нащональний банк здійснює девізну валютну поштику на шд-ставі регулювання курсу грошової одинищ України до шоземних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на фінансо-вих ринках.

Відповідно до статті 47 Закону України «Про Нащональний банк України» для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабі-льності грошової одиниці України Національний банк має золо-товалютний резерв, що складається з таких активів:

•          резервнапозищявМВФ;

•          іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;

•          ;інні папери (крім акцій), що оплачуються в іноземній ва-

Зйї-її SSSSSSrгервні а™за умови

Згідно зі статтею 48 вказаного Закону поповнення золотова-лютних резервів проводиться Національним банком шляхом:

1)         ку„РівліРм„„етРар„ого золота та іноземної валюти;

2)         отримання доходів від операцій з іноземною валютою, бан-ківськи^и металами та шшими шжнародно визнаними резервни-ми активами;

3)         залучення Національним банком валютних коштів від між-народних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.

Використання золотовалютного резерву здійснюється Націо-нальним банком на такі цілі:

295

2) витрати no операціях з іноземною валютою, монетарними металами, а також іншими міжнародно визнаними резервними

He допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів і га.антій та інших зобов’язань резидентам і нерезидентам України

Відповідно до статті 49 зазначеного Закону Національний банк є зберігачем державного золотого запасу, а також дорого-цінних металів, дорогоцінних каменів, інших коштовностей.

Сфера валютного контролю визначена у статті 12 Декрету. Ві-дповідно до цієї статті валютні операції за участю резидентів і нерезидентів шдлягають валютному контролю. Валютному конт-ролю підлягають також зобов’язання щодо декларування валют-них цінностей та іншого майна, які випливають з пункту 1 статті 9 Декрету. Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повну і„Рфор„ацію „ро здшРс„еУ„„я „„„„'валютних „п'рацш, стан С-ківських рахунків в іноземній валюті у межах повноважень, ви-значених статтею 13 Декрету, а також про майно, що підлягає де-кларуванню згідно з пунктом 1 статті 9 Декрету.

Зпдно зі статтею 13 Декрету Національний банк України є го-ловним органом валютного контролю, що:

• здійснює контроль за виконанням правил регулювання ва-

шими актами валютного законодавства України.

Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними one-

Державна податкова шспекщя України здійснює фшансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами інер^идентамина’еритор.'україни.

Жа„^СІ;РаГ ^^ГпТе^ШГпСер=^ ї^£

Ц1™р=Г=™ о=^ЗГ иійснюе _а за до-держанням правил переміщення валютних цінностей через мит-ний кордон України.

Таким чином, валютне регулювання можна визначити, як уре-гульовану нормами законодавства діяльність уповноважених ор296

ганів держави, спрямовану на встановлення порядку здійснення валютних операщй резидентами та нерезидентами на території

дсщшмання встановленого порядку здійснення валютних операщй.