Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 5. Депозитні операції Національного банку УкрЯни з комерційними банками : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 5. Депозитні операції Національного банку УкрЯни з комерційними банками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Порядок здійснення депозитних операцій Національ-ним банком України з комерційним банками визначений Поло-женням про ре^лювання нГшональним банком України ліквід-ності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затверджених постановою Правління Націона-льного банку України № 584 від 24.12.2003 р.

151 Тігіпко С. Система гарантування вкладів в Україні: сучасний стан і перспективні напрями розвитку // Вісник Національного банку України. — Серпень 2004. — С. 4—5.

286

Згідно з цим Положенням Національний банк здійснює депо-зитні операції з банками шляхом емісії власних боргових зо-бов’язань (далі — депозитні сертифікати) або шляхом укладення депозитних договорів. Такі операції проводяться щоденно в ро-бочі дні залежно від стану грошово-кредитного ринку.

Нащональний банк може здійснювати депозитні операщї за такими строками:

•          один день (депозити овернайт);

•          від 2 до 7 1нів; .В.Д8Д0 2ДНЯ;

•          від 22 до 30 днів;

•          від31 до365днів.

Національний банк для всіх банків установлює однакові умо-ви залучення коштів та проводить операції з банками — юридич-ними особами, які:

•          забезпечують своєчасне і в повному обсязі формування обов’язковихрезервів;

•          мають у загальній сумі залучених коштів від юридичних і

тами попере.ньо проведених аукціонів з розміщення депозитних

^^Для'окремих випусків депозитних сертифікатів можуть уста-новлюватися додаткові обмеження щодо потенційних власників.

Залучення Національним банком коштів від банків на депози-тні рахунки на строки від 2 до 7 днів, від 8 до 21 дня, від 22 до 30 днів підтверджується депозитним договором, який укладається між Нащональним банком через й^го територіальні управлшня та банком.

Положенням визначено істотні умови депозитного договору, до яких віднесено:

місцезнаходження та реквізити сторш;

номер депозитного рахунку, що відкривається банку;

дата внесення ;епозиту;

Роїмір npZ^HOi ставки за депозитом;

метод визначення кількості днів для нарахування процентів (базовою кількістю днів для нарахування процентів уважається 365 днів);

•          дата повернення коштів банку;

287

•          строк надання банком повідомлення до Національного банку про дострокове вилучення коштів;

•          інші умови за погодженням сторін.

Правління Національного бан^ в разі зміни ситуації на грошово-кредитному ринку.

РЕЗЮМЕ

&

1.         Депозитні операції банків полягають у залученні коштів у вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

2.         Депозити угворюються за рахунок коштів у готівковій або у безготів-ковш |U у гр^внях або в шо'зеі вашагі, і розмпцеш к/идичними особами чи громадянами (юпєнтами) на їх рахунках у банку на договірних засадах на певний строк зберігання або без зазначення такого строку, і під-лягають виплат! вюіаднику відповадно до законодавства та умов договору.

3.         За законодавством України розрізняються два види вкладів (де-позитів):

 

•          вкладнавимогу;

•          строковийвклад.

 

4.         Відповідно до статті 48 Закону України «Про банки і банківську діяльність» спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороня-ється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що пере-вищують 5 відсотків капіталу банку.

5.         Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями вста-новлюються банками самостійно. Національний банк України встанов-лює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням ситуащї на грошово-кредитному ринку.

6.         Особливості залучення грошових коштів або банківських металів

РО\;Г^^^^

7.         Система гарантування вкладів фізичних осіб визначена у Законі

України «Про фонд гарантування вклад1В ф13ичних осіб». Відповідно

до цього Закону Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує

вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником

для здійснення підприємницької діяльності.

288