Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Система гарантування вкладів в Україні : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 4. Система гарантування вкладів в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Система гарантування вкладів фізичних осіб визначена у Законі України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Відповідно до цього Закону Фонд гарантування вкладів фі-зичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення підприємницької

ДІЯЛЬНОСТІ.

Відповідно до статті 87 Закону України «Про банки і банків-ську діяльність» Нащональний банк України зобов’язаний протя-гом двох днів після прийняття рішення про ліквідацію банку по-В1домихи про це ФондРгаранхув^ння вклад^в ф.ичних осШ. /pad оскарження в судовому порядку рішення Нащонального банку про ліквідацію банку Національний банк України повідомляє про це Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно д» статті 96 Закону України «Про банки і банків278

них осіб в частині перевищення суми, перед,аченої системою га-

SS^J^iSES^""0™ що виникли u зо-

Відповідно до статті 42 Закону України «Про Національний банк України» (далі Закон) Національний банк України надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб шд заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років.

Згідно зі статтею 2 Закону «Про фонд гарантування вкладів ф13ичних осШ» учасникамДонд? гаранхува'нкя'вклад.в ф.зич-них осіб (даш — Фонд) є банки — юридичні особи, які зареєст-ровані в Державному реєстрі банків, який ведеться Нацюнальним банком України, та мають банківську ліцензію на право здійсню-вати банківську діяльність. Участь у Фонді зазначених банків є обов’язковою.

Учасники Фонду зобов’язані сплачувати збори до Фонду.

льним банком України економічні нормативи щодо достатності кашталу і платоспроможності та може виконувати свої зо-бов’язання перед вкладниками.

Банки — учасники Фонду, які не виконують встановлених Національним банком України економічних нормативів щодо до-статності капіталу, платоспроможност, та/або "жим за рішенням Національного банку України зупинено дію банківської ліцензії Національного банку України на здійснення банківської діяльно-сті, переводяться за рішенням адмшістративної ради Фонду, при-йнятим на підставі шформащї Нащонального банку України, одержаної за результатами моніторингу діяльності банків, до ка-тегорії тимчасових учасників Фонду.

Шсля переведення до категорії тимчасових учасників Фонду банк, вклади фізичних осіб до якого залучені до дня його переве-

їхніх вкладів та нарахованих відсотків.

У разі відкликання банківської лщензії Нащонального банку України на здійснення банківської діяльності адміністративна рада Фонду за поданням Нащонального банку України приймає рішення про виключення цього банку з числа учасників (тимча-совихучасників)Фонду.

Виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників)

279

Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до Закону.

Згідно зі статтею 3 Закону Фонд гарантує кожному вкладнику банку — учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, включаючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не бшьше 1200 гри-вень по вкладах у кожному із таких банків. Зазначений розмір ві-дшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, за раху-нок коштів Фонду може бути збільшено за рішенням адмшістративної ради Фонду залежно від тенденщй розвитку ри-нку ресурсів, залучених від вкладників банками — учасниками (тимчасовимиучасниками) Фонду.

У разі розміщення вкладником в одному банку — учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання не-доступності вкладів, але не більше розміру, встановленого відпо-відно до частини першої статті 3 Закону «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

Якщо вкладник має вклади у кількох банках — учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізува-лися шляхом їх злиття, приєднання або перетворення в один банк - юридичну особу, Фонд гарантує відшкодування коштів за ци-ми вкладами до закінчення строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізащї. Вклади, залучені піс-ля реорганізащї банків — учасників (тимчасових учасників) Фо-нду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше розмі-ру, встановленого відповідно до частини першої статті Закону.

Вклади, розмір яких становить менше 1 гривні, не підлягають

Відшкодування вкладів в іноземній валюті відбувається у на-щональній валюті України шсля перерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Національного банку України на день настання недоступноїті вкладів.

Звертаємо увагу, що у статті 4 Закону встановлені обмеження гарантії вкладів. Так, згідно з ,ією статтею Фонд не відшкодовує

-1) Г^^ляд^а^^^—Р1в і рев^но, ком-

С1Ї 2)^^Z^^^^^^ фФм (аудихорами), які здійснювали аудиторські перевірки банку протягом останніх трьох років;

280

3)         акціонерами, частка яких перевищує 10 відсотків статутно-

4)         третіми особами, які діють від імені вкладників, зазначених упунктах1, 2, 3щєїстатті;

5)         вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від банку шльгові відсотки та мають фшансові прившеї, що призвели до погіршення фінансового стану банку;

6)         вкРлад„„каФ„„, ж, „е ідент/фіковаїі шквідацшжж, ком.сен,

Банки — учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов’язані:

вкладів. Банк зобов’язаний обмежувати рекламу щодо гаранту-вання вкладів з посиланням на участь у Фонді.

Фонд зобов’язаний двічі на рік за станом на 1 січня та 1 липня публікувати в о(іційних засобах масової інформації реєстр бан-

бах масової інформації протягом 14 календарних днів після вне-

СЄТонГмаТпр?вСоРоУдержувати від Нащонального банку України інформацію, необхідну для виконання ним функцій, передбаче-

Національний банк України зобов’язаний у тижневий строк інформувати Фонд про:

1) надання банку банківської ліцензії на право здійснювати

2)ЇЕЕН^оТлГкГнГи зд— ба„-ківську діяльність.

Банки — учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов’язані подавати Фонду балансові звіти, аудиторські висновки, інші ви-

^^

зоб^=—^

281

давством документи, необхідні для виконання Фондом функщй щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.

Для виконання власних функцій Фонд визначає обов’язкові форми звітності для банків — учасників (тимчасових учасників)

Посадові особи Фонду зобов’язані додержувати вимог зако-нодавства про збереження банківської таємниці щодо інформації, одержаноївідповіднодоЗакону.

Законом визначено порядок формування коштів Фонду.

Джереламиформуванн'якош^Уондуе:

1)         початкові збори з банків - учасників Фонду;

2)         регулярні збори з банків — учасників (тимчасових учасни-

3)         спеціальні збори з банків — учасників (тимчасових учасни-

4)         кошти, внесені Національним банком України в розмірі 20

5)         доходи, одер;жані від інвестування коштів Фонду в держав-

6)         кредити, залучені ;від Кабінету Міністрів України, Націона-ль„о'г„Рба„ку Укр4„, 6а„к,в та шоземних КРред„тоРрів;

7)         пеня, яку шлачують банки — учасники (тимчасові учасники) Фоніу за „есвоєчаснГбо „еповне „ерірахуваі зборів до^Фонду;

8)         доходи від депозитів, розміщених Фондом у Національному банкуУкраїни.

Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у про-цесі його діяльності.

учасниками „а'рахунок Фонд'у „рот'ягом' ^д JT„ календарних днів з дня оде.жання банківської ліцензії на здійснення банківсь-коїдіяльності

Банки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття, приеднання аб^ перех'вор'ення (в^ сплахи почахкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися), звшьняються від спла-ти початкового збору та набувають усіх прав і обов’язків реорга-шзованих банків щодо участі у Фонді.

Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється бан-ками — учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0,25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нарахо-вані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що пере-дує поточному, та 30 червня поточного року.

282

квартально рівними частками до 15 числа місяця, наступного за

Встановлення шеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повно-му обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення за-лучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладни-кам банків — учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення шещального збору приймає адмшістративна рада за погодженням з Національним банком України.

Внесення спещального збору банками - учасниками (тимча-

™-^    та ЗГ1ДН0 3

U вичерпаи фшансових' можливосіей Фо'нд/для JLLL покладених на нього завдань), не повинен перевищувати розміру щорічного регулярного збору з банку - учасника (тимчасового

УЧ НеобхіднГзУернути увагу на те, що зпдно із Законом Фонд має контрольні функції по відношенню до банків-учасників. Так,

лікової ставки Національного банку України від розміру непе-

рет*==з:==гкк» до 3ак„„У Ф„Щ

що належать до компетенції Фонду відповідно до Закону.

Фонд зобов'язаний порушити перед Національним банком України питання про застосування до банку - учасника (тимча-сового учасника) Фонду заходів впливу у разі порушення ним норм Закону.

Національний банк України зобов'язаний розглянути звер-нення Фонду протягом 10 днів із дня його одержання.

283

У р)зі невиконання банком - учаснжом (тимчасовим учас-

до закону.

Фонд має право застосовувати до банків — учасників Фонду такізаходивпливу:

1)         переводити банки до категорії тимчасових учасників Фонду;

2)         виключати банки з числа учасників (тимчасових учасників)

К°^==^- Ж=&- уч_ Ф0НД-

ками Фонду вимог Закону, нормативно-правових актів та станда-рт,в Фо4. Пов1д„млеУ„Щ,%о при/няття такого рішенкя надсилається банку та Національному банку України.

Фонд „е відшідовуе гаРа„това„уУсу„уУза вкладами фізичних осіб, які залучаються банком, переведеним до категорії тимчасо-вого y.ac„„L Фонду, які залучені „им з дати „трима,™ „овідо-млення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду.

Банк, пер:ведений до категорії тимчасового учасника Фонду,

3 а°)Вна3адрИугий день шсля отримання від Фонду повідомлення про переведення його до категорії тимчасового учасника Фонду розмістити у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про переведення його до категорії тимчасового учас-

б) попере;джаш у письмовій формі фізичних осіб при укладенні з „„„„ „ов„Рх утод Zзалу™ tZj,Що Ф„„д не^е »Шш-кодування за цими вкладами на умовах, визначених Законом.

Тнк, переведений до кахег^и химчасового уча,ника Фонду,

тегорії тимчасового учасника Фонду.

Фонд має право виключити банк з числа учасників (тимчасо-вих учасників) Фонду в разі відкликання лщензії Нащонального банку України на здійснення банківської діяльності або в разі припинення здійснення банком операції щодо залучення вкладів фізичних осіб.

284

Виключення банку з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня отримання банком повідомлення про переведення його до ка-тегорії тимчасових учасників, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності відповідно до Закону.

Порядок використання коштів Фонду

Вкладники набувають право на одержання гарантованої суми вшдкодування коитв за в'кладами за'рахунок Евоггів Фонду, в грошовій одиниці України з дня настання недоступності вкладів.

Шд недоступністю вкладів у Законі розуміється неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення шквідатора банку - учасника (тимча-сового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ліквідатор банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду має надати Фонду протягом двадцяти робочих днів з дня настання недо-ступності вкладів повний перелік вкладників, які мають право на ві-дГодуванжя кошгів за вкдадами, і, визначенням їх розр'ахункової суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно до Закону.

На шдставі одержаного від шквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду переліку вкладників із визначен-„я„ розрахункової сумі, яка ІШягш вГдшкодуванню за рахунок коштів Фонду, Фонд у місячний строк перевіряє подані розраху-нки з урахуванням вимог статті 4 Закону та приймає рішеннї про відшкодування коштів вкладникам.

Фонд протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб повідомляє вкладників через офщійні засоби масової шформащї.

3 дня настання недоступності вкладів припиняється нараху-вання відсотків за ними.

Порядок відшкодування Фондом коштів за вкладами фізичних осіб затверджується адміністративною радою Фонду.

Відшкодування за вкладами здійснюється в готівковій або безготівковій формі.

Фонд за запитом шквідатора банку - учасника (тимчасового учасника) Фонду у письмовому вигляді надає необхідну шфор-мацію про розмір відшкодованих коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.

Виплата Фондом гарантованої суми відшкодування через ви-значені банки-агенти здійснюється протягом трьох місяців з дня

285

настання недоступності вкладів. У разі ліквідації системоутво-рюючого банку цей строк може бути продовжено до шести місяців. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим осо-бам зпдно з законодавством України (за довіреністю, заповітом тощо). Строк позовної давності по зверненнях вкладників стано-

Фонд набуває п)аво кредитора щодо банку — учасника (тим-

складу Державного бюджету України, тобто є державним поза-бюджетним цільовим ,ондом.

тування вкладів поступовий перехід до диференщйованих ставок за внесками банків до фонду. Це стимулюватиме банки до під-вищення якості управлшня ризиками, що в шдсумку сприятиме зростанню стійкості та надійності банківської системи загалом. 3 іншого боку, система диференційованих ставок дасть людям змо-гу швидко оцінювати ступінь надійності банку, адже все буде гранично прозоро: чим більший внесок банку до фонду, тим ри-зикованіше з ним мати справу. Ще одним важливим кроком на

^sss^z^s^?^151.^буде прийн-