Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Порядок здійснення банками депозитних (вкладних) операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Згідно із статтею 19 Закону України «Про банки і бан-ківську діяльність» без отримання банківської ліцензії не дозво-ляється здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести рахунки. Особи, в„„„, у здійсненні 6а„ИвсьРК„ї W льності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи адмшістративну відповідальність згідно із законами України.

Відповідно до статті 48 Закону України «Про банки і банків-ську діяльність» спеціалізованим банкам (за винятком ощадного)

ЙЇЇЕЖ: 52 '«йїїзагаг-0С16 в "-

ми, які передбачають нарахування відсотків та комісійних на здійснення банківських операцій, які менші звичайних, та нара-хування відсотків за вкладами і депозитами, які більші звичай-них, у разі, якщо прибуток банку дозволяє здійснювати це без

Згідно зі статтею 57 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вклади фізичних осіб комерщйних банків гаранту-ються в порядку, передбаченому законодавством України. Вкла-ди фізичних осіб Державного ощадного банку України гаранту-ються державою. У наступному питанні ми більш детально

274

зупинимося на правовому регулювання гарантування вкладів на-

'"ьний порядок залучення банками України грошових ко-штів (як у національній, так і в іноземній валюті) або банківських металів від юридичних і фізичних осіб на їх поточні, вкладні (де-

—з= -ss^^sssss^ as*

^^^TZ^516Z03.12.2003L, б1ЛЬШосТ1 пихань щодо вкладних (депозитних) операщй має диспозитивний харак-тер. Тобто, сторони самостійно вирішують їх у договорі. У той же час П.ложення містить певні вимоги щодо умов депозитних

Зокрема, визначено, що договором банківського вкладу (депо-зиту) „'ожебути передбачено внес'ення грошових коштів aV„ ба„-ківських металів на інших умовах їх повернення. Такі вклади

(ДЄПОЗИТ.В) в„Уз„ачРе„„ договорої то такіІвкладЛдепозити) „блі-ковуються як строкові. Якщо строки зберігання умовних вкладів (депозитів) договором не визначено, то вони обшковуються як вклади ( ,епозити) на вимогу.

Залучення банком вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб шдтверджується:

•          договором банківського рахунку;

. договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощад-ної книжки;

•          договором банківського вкладу (депозиту) з видачею ощад-

ного (депозитного) сертифіката;

. догов,ром банківського вкладу (депозиту) з видачею шшог-

BC=Z=^          ЇЇКЙ-

ни встановлює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку.

275

Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані 1 ™ „К™в„ій валюті, якщо грошові кошти „вдійшли вв

„в вкладкий <деп„зУ„1й) рвіукок » ІземнШ »алЮТ1, вбо „в умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до зая-ви вкладника -віншійшоземній чив нащональшйвалюті;

•          у банківських металах, якщо вкладний (депозитний) рахунок

ональній валюті.

Проценти на вклад (депозит), залучений відповідно до дого-вору банківського вкладу (депозиту), якщо шше не передбачено договором, нараховуються від дня, наступного за днем надхо-дження до банку грошових коштів або банківських металів, до

металів вкладнику або списанню з вкладного (депозитного) ра-хункувкладниказшшихшдстав.

Особливості залучення грошових коштів або банківських ме-талів на вклади (депозити) регулюються внутрішнши положен-нями банків, розробленими відповідно до законодавства України.

Банки мають встановлювати основні умови залучення банків-ського вкладу (депозиту) відповідного виду. Зазначені умови мають бути оприлюднені банком шляхом розміщення відповідної шформащї в установі банку в загальнодоступному для кшєнтів місці. Ця інформація може додатково розміщуватися банком у засобах масової інформації.

Грошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки перераховуються юридичними особами з поточних рахунків і повертаються банками в безготівковій формі на поточні рахунки юридичних осіб.

tjsxrtzszszs SSS1 ЇЇЇ?ЗЙ

01ї1шров™ж^м35шком процедури змши рахунків кшєнтів не за їх шщіативою, у випадках та в порядку, визначених норма-тивно-правовими актами Нащонального банку України;

♦          зміною умов договору банківського вкладу (депозиту).

НвраховаІі процент/і вкладами (депозитами) юрїдичних

осіб відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту)

276

банки можуть перераховувати на поточний рахунок юридичної

ту) відповіднї до укладених договорів застави та законодавства

Трошові кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого вкладного (деп^ит/ого) рахунку або „оточно^рахунку і „овертаються 6а-нками готівкою або в безготівковій формі на зазначений у дого-ворі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок. Банки можухь в1Дпов1Дно до

іГчГ^^^

на їх поточний рахунок, для поповнення вкладу (депозиту) або видавати ГОТІВКОЮ.

Банки повертають вклади (депозити) та сплачують нараховані

За договором банківського вкладу (депозиту) незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, розміщених юридичними особами на шших умовах повернення, які встановлені договором.

Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу (депози-ту) у розмірі, який установлюється в договорі банківського вкла-ду (депозиту). Якщо договором не встановлений розмір процен-тів, то банк зобов'язаний виплатити їх в розмірі облікової ставки Національного банку України.

У разГзменшеікя банкої розм,ру процентів „а вклад (де„оРз„т) на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладу (де-позиту), внесеного до повідомлення вкладника про зменшення процентів, через один місяць з часу надсилання відповідного по-відомлення, якщо шше не встановлено договором.

Установлений банком відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) розмір процентів на вклад (депозит) на строк або на вклад (депозит), внесений на умовах його повернення в разі настання визначених договором обставин, не може бути од-носторонньо зменшений банком, якщо шше не встановлено зако-нодавством України.

277

Проценти на банківський вклад (депозит) виплачуються вкла-дникові на його вимогу відповідно до строків, визначених у до-говорі банківського вкладу (депозиту).

Якщо відповідно до договору банківського вкладу (депозиту) вклад повертається вкладникові на його вимогу до закінчення строку або до настання шших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються в розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений вищий процент.

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкла-ду (депозиту) із закшченням строку, установленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу (депозиту), внесеного на шших умовах повернення, хо шсля насхання визна-чених договором обставин договір уважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо шше не встановлено договором.

Оподаткування доходів від вкладних (депозитних) операцій юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законо-