Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Поняття депозитних (вкладних) операцій за законодавством України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Як ми вже з'ясували при вивченні тем загальної части-ни банківського права, однією з найважливіших банківських опе-ращй, яка входить до кола операщй, здійснювати які у сукупності має право лише банк, є залучення у вклади грошових коштів фі-з„,„„Рх та юридичних „сіб. 'саме зіджи зал^ченим у вклади &-позити) грошових коштів населення та юридичних осіб банки мають можливість здійснювати інші операції. У зв'язку з цим правове регулювання зазначених відносин має надзвичайно важ-

^За^нГположення щодо депозитних (вкладних) операщй комерційних банків містяться у Цивільному та Господарському кодексах України, а також у спеїдіальних актах банківсьїого за-конодавства.

Відповідно до статті 1058 Цивільного Кодексу України за до-говором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що

270

вклад. , в якому вкладником є фізична особа, є публічним дого-

°РДо відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесе-ний вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Згідно зі статтею 1059 Цивільного кодексу України договір банківського вкладу укладається у письмовій формі. Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, яФк£о внесенкя^рошової суми шдхвер'джено договором бРанК1всь-кого вкладу з видачею ощадної книжки або серхифікаха чи шшо-го документа, що відповідає вимогам, встановленим законом, ш-шими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяль-

ду цей договір є нікчемним.

Відповідно до статті 1061 Цивільного кодексу України банк ви-плачує вкладникові проценти на сум. вкладу в розмірі, встановле-

лений розмір процентів, банк зобов’язаний виплачувати проценти у розмірі обліковоі ставіш Нащонального банку України. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на ви-могу, якщо шше не встановлено договором. У разі зменшення бан-ком розміру процентів на вклади на вимогу новий розмір процекгів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з момекгу ВІД-повідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання ви-значених договором „б^авин, „е може'бути о/но'сторонньо змен-шений банком, якщо інше не встановлено законом. Проценти на ба-нківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню відникові або списанню з рахунка вкладника з шших шдстав. Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не-

нківського вкладу. У разі повернення вкладу виплачуються усі на-раховані до цього моменту проценти.

Зпдно зі статтею 1062 Цивільного кодексу України на раху-нок за банківським вкладом зараховуються грошові кошти, які

271

надійшли до банку на ім’я вкладника від іншої о.оби, якщо дого-

гають поверненню відповідно до статті388 цього Кодексу.

Відповідно до статті 1063 Цивільного кодексу України фізич-на або юридична особа може укласти договір банківського вкла-ду (зробити вклад) на користь третьої особи. Ця особа набуває п^аваРвкладника /момен'ху пред’явленкя неЮЦдо банку пер'шої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею ш-шим способом наміру скористатися такими правами. До набуття особою, на користь якої зроблений банківський вклад, прав вкла-дника ці права належать особі, яка зробила вклад. Визначення імені фізичної особи або найменування юридичної особи, на ко-ристь якої зроблений вклад, є істотною умовою договору банків-

вкладу на користь третьої особи, ма’ право вимагати повернення вкладу або перевести його на своє імя.

Згідно зі статтею 1064 Цивільного кодексу України укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення грош„вР„Ух коштів „а п рахужіза вїладом шдтверджуються „ща-дною книжкою. В ощадній книжці вказуються найменування і місцезнаходження банку (його фішї), номер рахунка за вкладом,

між банком і вкладником. Видача банківського вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про пере-рахування грошових коштів з'р.ахуі, за вкладом шш„мРос„бРаМ здійснюються банком у разі пред’явлення ощадної книжки. Якщо

SSSSrS-,Sr» з6аавоГв=„КУа Гїї?^ ощаднукнижку.

Відповідно до статті 1065 ощадний (депозитний) сертифікат шдтверджує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (володільця сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строк, суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, -

272

^~Г^рІиуФ^Дс^^^^^^

сума вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимо-гу, якщо .мовами сертифіката не встановлений інший розмір

Згідно зі статтею 340 Господарського кодексу України депо-зитні операції банків полягають у залученні коштів у вклади та

мі, у гривняї або в шоземній валюті, що розміщені юридичними особами чи громадянами (клієнтами) на їх рахунках у банку на договфних заРсадах на певішй схрок збер^ня'або бі зазначен-ня такого строку і шдлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства та умов договору. Договір банківського вкладу (депозиту) укладається у письмовій формі.

Визначення вкладу (депозиту) міститься і у спещальному бан-ківському законодавстві. Так, відповідно до статті 2 Закону Укра-їни «Про банки і банківську діяльність» вклад (депозит) — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних ра-

вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.