Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Іпотечне кредитування е Україні : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Іпотечне кредитування е Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Іпотечне кредитування в Україні регламентується, в першу чергу, такими нормативно-правовими актами:

•          Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 p.;

. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 p.;

•          Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 p. № 898-IV;

. Закон у/раши «п'ро іпотечне кредит'ування, „п'ерацй з к„„-

солідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 p.№979-IV;

•          Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управ-

ління майном при будівництві житла та операціях з нерухоміс-

тю» від 19 червня 2003 p. № 978-IV;

254

. Закон України «Про державну реєстращю речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 p. №1952-IV.

Загальні положення щодо іпотеки містяться у Цивільному ко-дексі України та Господарському кодексі України. Спеціальним законом, який регулює відносини, пов'язані з іпотекою, є Закон

на, підстави припинення іпотеки, істотні умови іпотечного дого-вору та інші питання.

Зпдно із Законом України «Про шотеку» шотека - це вид за-безпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що за-лишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодеріатель мае прі в'раз. невиконання боржником за-безпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх

ІпР„теКа в„„„каРс „а шдстав, діовору, закону^бо р.шенкя су-

ду. До іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, застосовуються правила щодо шотеки, яка виникає на шдставі договору, якщо інше не встановлено законом.

Взаємні права і обов'язки іпотекодавця та іпотекодержателя за іпотечним договором виникають з моменту його нотаріального посвідчення. У разі іпотеки, яка виникає на підставі закону або рішення суду, взаємні права і обов'язки шотекодавця та шотеко-держателя виникають з дня вчинення відповідного правочину, на підставі якого виникає іпотека, або з дня набрання законної сили рішенням суду.

Іпотекою може бути забезпечене виконання дійсного зо-бов'язання або задоволення вимоги, яка може виникнути в май-бутньому на шдставі договору, що набрав чинності.

Іпотека має похідний характер від основного зобов'язання і є дійсною до припинення основного зобов'язання.

У разі порушення боржником основного зобов'язання відпо-відно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити за-безпечені нею вимоги за рахунок предмета шотеки переважно перед іншими особами, права чи вимоги яких на передане в іпо-текРу „ерухоме „ай„„ „е Гареестровані у встановлен'ому законом порядку або зареєстровані після державної реєстрації іпотеки.

255

іпотеки.

Пріоритет права іпотекодержателя на задоволення забезпече-них іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки відносно зареє-строваних у встановленому законом порядку прав чи вимог ін-ших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно виникає з моменту державної реєстращї шотеки. Зареєстровані права та вимоги на нерухоме майно підлягають задоволенню згідно з їх прюритетом - у черговості їх державної реєстращї.

Предметом іпотеки можуть бути один або декілька об'єктів нерухомого майна за таких умов:

•          нерухоме майно належить іпотекодавцю на праві власності або на праві господарського відання, якщо іпотекодавцем є дер-жавне або комунальне шдприємство, установа чи організащя;

•          нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем і на нього відповіднодозаконодавства може бути звернене стягнення;

•          нерухоме майно зареєстроване у встановленому законом по-

ж—=1™- ^——-

текодавця після укладення шотечного договору, за умови, що шотекодавець може документально шдтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому. Обтяження такого нерухомого майна шотекою шдлягає держав-ній реєстрації у встановленому законом порядку незалежно від того, хто є власником цього майна на час укладення шотечного

°Час™на об'єкта нерухомого майна може бути предметом іпо-теки лише після її виділення в натурі і реєстрації права власності на неї як на окремий об'єкт нерухомості, якщо шше не встанов-лено цим Законом. Іпотека поширюється на частину об’єкта не-рухомого майна, яка не може бути видшеною в натурі і була при-єднана до предмета іпотеки після укладення іпотечного договору без реєстрації права власності на неї як на окремий об'єкт неру-

Нерухоме майно передається в іпотеку разом з усіма його принГежностями, якщо інше не встановлено шотечним дого256

Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несе іпотекодавець, якщо інше не встановлено іпотечним договором.

Вартість предмета шотеки визначається за згодою між шоте-кодавцем і іпотекодержателем або шляхом проведення оцінки предмета іпотеки відповідним суб'єктом оціночної діяльності у випадках, встановлених законом або договором.

У разі передачі в шотеку будівш (споруди) шотека також по-ширюється на належну іпотекодавцю на праві власності земельну Д1ляРнку або п часхину, на якш розхашов'ана в1Дпов1Дна будп^ (споруда) і яка необхідна для використання щєї будівш (споруди) за цільовим призначенням. Якщо ця земельна ділянка належить шшій особі і була передана шотекодавцю в оренду (користуван-ня), шсля звернення стягнення на предмет шотеки його новий власник набуває права і обов'язки іпотекодавця за правочином, яким встановлено умови оренди (користування).

У разі „ередачЛ і.4 зем^льної ділянки'шотека також „„-ширюється на розташовані на ній будівлі (споруди) та об'єкти незавершеного будівництва, які належать шотекодавцю на праві

Після звернення стягнення на передану в іпотеку земельну ді-лянку, на якій розташовані будівлі (споруди), що належать іншій ніж іпотекодавець, особі, новий власник цієї земельної ділянки зобов'язаний забезпечити власнику зазначених будівель (споруд) ті ж умови оренди (користування) земельною ділянкою, що нада-

Іпотека об'єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом передачі в шотеку земельної ділянки, на якій виконуєть-ся будівництво, або шляхом передачі в іпотеку нерухомого май-„а, пУраво власност, шотекодавц* на же виник/е в м^йбутньому.

Відносини у сфері іпотечного кредитування регламентуються

лідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».

Згідно із зазначеним Законом іпотечний кредит — це право-відносини, які виникають на підставі договору про іпотечний кредит між кредитодавцем і боржником з приводу надання кош-тів у користування з встановленням іпотеки.

Керуючим іпотекою є банк, який здійснює обслуговування іпотечних активів.

Іпотечний кредит реалізується під час виконання договору про шотечний кредит за умови дотримання встановлених цим Зако-ном вимог. Кредитодавець до укладення договору про іпотечний

257

кредит має розкрити основні економічні та правові вимоги щодо надання кредиту. Ця інформація має бути оприлюднена кредито-давцем у письмовій формі і містити:

♦          опис усіх грошових зборів і витрат, пов'язаних з установ-ленням іпотеки;

♦          принципи визначення плати за договором про іпотечний

разі „е^ос„р„мР„ж„ості боржника або „евиконання 6о,ЖЯ1

ком своїх зобов'язань за договором про іпотечний кредит та юридичні наслідки цього невиконання;

нев;=^=г=сгит"про —

. інші умови за рішенням кредитодавця.

Умови договору про іпотечний кредит та іпотечного договору розр„бляСкред„тРоУдавРець.

Кредитодавець може запроваджувати додаткові процедури щодо встановлення платоспроможності та ідентифікащі борж-ника.

У договорі про шотечний кредит можуть бути зазначені:

♦          вартість основного зобов'язання та порядок його амортиза-

♦          право кредитодавця самостійно встановлювати розмір час-ток платежів, отриманих за договором про шотечний кредит, та розподіляти їх між ціною зобов'язання та доходом кредитодавця;

♦          згода боржника на приєднання його основного зобов'язання до консолідованого іпотечного боргу та включення іпотеки до

♦          право кредитодавця відчужувати основне зобов'язання або право отримання платежів за договором про іпотечний кредит;

♦          інфляційне застереження;

 

неотримання платежів за цим договором;

 

предмета іпотеки, або недостатнього її розміру для задоволення вимог кредитора.

Умови договору про шотечний кредит, включений до консо-лідованого іпотечного боргу, змінам не підлягають.

258

Звертаємо увагу, що зпдно зі статтею 3 Закону «Про шотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпоте-чні сертифікати» зі змінами, внесеними Законом України від

*™ ро* ss Ps= Х= ггг

4IDZ, 'кредиіець самоспйно 7ттЧК суму щІт^ЦІ з„™ мають дуже важливе значення, особливо для фізичних осіб, оскільки поперед^ редакц, ЩЄЇ сигпі м.схила обмежіся Щодо суми креди-ту. Передбачалося, що розмір кредиту не міг перевищувати 70 відсо-тків від оцінної вартості предмета іпотеки. Чинна редакція статті 3 Закону дає можливість банкам надавати кредити без початкового внеску або з мінімальним початковим внеском боржника.

Закон хакож регламентуе порядок оцшки предмеха шотеки, визначає право шотекодержателя на продаж маина, що є предме-том шоте/и, „орядок при'мусової реізашї „редмета іпот'еки за виконавчими документами, реформування та обслуговування

лшня майном при будівництві житла та операщях з нерухоміс-тю» визначено загальні принципи, правові та організаційні заса-ди залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управлшня з метою фінансування масового будівництва житла та особливості управління цими коштами.

Закон України «Про державну реєстращю речових прав на не-рухоме майно та їх обмежень» регулює відносини, пов'язані з державною реєстращєю речових прав на нерухоме майно всіх форм власності, їх обмежень та угод щодо нерухомості. Згідно зі статтею 19 цього Закону однією з підстав для державної реєстра-ції прав на нерухоме майно є договори про іпотеку.

^^^^глодіжних

Правові основи для шльгового молодіжного кредиту-вання закладені у статті 10 Закону України «Про сприяння соціа-льному становленню та розвитку молоді в Україні» в редакщї За-кону України від 23.03.2000 р. № 1613-ІП.

259

Згідно з цією статтею держава забезпечує молодим громадя-

вих комплексів тощо. Молоді сім’ї та молоді громадяни можуть одержувати за рахунок бюджетних коштів пільгові довготермі-„ов? Джавні к^ти „а будівництво і „ридбання жилих буд'ин-ків і квартир, на оплату вступних пайових внесків при вступі до „„лод1жР„„хРж„тл„в„хУк„мпУлексів, житлово-будіве/ьних Lone-ративів, а також на обзаведення домашнім господарством.

25 відсотків суми зобов’язань по кредиту, а молодим сім’ям, які мають трьох і більше дітей, — 50 відсотків суми зобов’язань по кредиту.

Порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та їх пільгового погашення встановлюється Кабінетом Міні-стрів України. При народженні дітей у молодій сім’ї, яка отримала кредит, цій сім’ї може бути надано допомогу для погашення креди-туР за рахунок коитв, Ущ> залишаюхься у^розпорядженш Хри-ємств, де працює молоде подружжя (мати або батько).

Передбачено, що дія цієї статті поширюється на молодих вче-них, на подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим вче-ним, та на неповні сш’ї, в яких мати (батько) є молодим вченим, якщо зазначені молоді вчені є громадянами України та працюють на державних підп)иємствах, у державних науково-дослідних

них закладах та закладах післядипломної освіти III—IV рівнів акредитащї на посадах наукових (науково-педагопчних) пращв-ників, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, аб’ навчаються за денною формою навчання в асшрантурі,

На вико,нання зазначеної статті постановою Кабінету Мініст-рів України від 29 травня 2001 р. № 584 затверджено Положення про порядок надання пільгових довготермшових кредитів моло-дим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

У зазначеному Положенні визначено порядок надання креди-тів на визначені цілі, порядок погашення кредиту та відшкоду260

вання витрат на його обслуговування, умови набуття права влас-ності на збудоване (реконструйоване) за рахунок кредиту житло.

3 метою реалізащї державної житлової поштики та викорис-тання коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, виділених для надання пільгових довготермінових кредитів мо-лодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, створено Державний фонд Гпр„яннЯРУ„олоД'іж„„Р„у житловому будів„„Рцтву .Фо„д діе „а'під-ставі Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, затвердженому постановою Кабшету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1604.

Безпосередньо наданням шльгових довготермшових кредитів

схрукхурі репональних вцццлень Фонду схвор'еш консул'ьтаці* ценхри. Обслуговуванням зазначених кредихів займаюхься бан-ки-агенхи, які уклали відповідні угоди з правлінням Фонду або його регіональним відділенням.

Зпдно з пунктом 3 Положення про порядок надання шльгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадя'нам на буд^вницхво (реконсхрукц1Ю) і придбання жихла право на отримання кредиту мають сш’ї та одинокі молоді гро-мадяни, які визнані такими, що потребують поліпшення житло-вих умов, а саме:

. сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

. неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років включ-но має неповнолітніх дітей (дитину);

• одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Окремий абзац цього пункту присвячений молодим вченим. Так, вР„з„а,е„о, що молоді Г,е„І „'дружжя, в якому чодовік або дружина є молодим ученим, та неповні сім’ї, в яких мати або ба-

вання на яких дає право на призначення пенсії на виплату грошо-вої допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 За261

кону України «Про наукову . науково-техн.чну д,Яльн.сть», за-твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 бере-зня 2004 р. № 257, або „авчаються за денною формою в аспіран-

ТУР^Г^„=Тг„ в,д 9 кв,™ 2002р. №315/2002

/жету УкрРаї„„, Р„Уоч„„аючР„ з 2003 р.,іст'отне зб.льш'ення держав-них централізованих капітальних вкладень на будівництво житла длямолодихучених.

Відповідно до пункту 40 розпорядження Кабшету Мшістрів України від 31.03.2003 р. № 193-р «Про затвердження заходів 10-до шдтримки молоді на 2003 рік» передбачено запровадити

тів молодим сім’ям і о)иноким молодим грома,янам на будівни-

^r=p„=L„TS„np™6aHM житладля отриман,,я

Проте на практиці єдиною пільговою категорію на сьогодніш-ній день є багатодітні молоді сім’ї.

Кредитування будівництва (реконструкщї) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян є прямим, ад-ресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ре-

Кредит надається молодим сім’ям та одиноким молодим гро-мадянам лише один раз. Право на отриманкя кредиху вважаехься використаним з моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого (реконструйованого) або прид-баного за кошти кредиту житла.

Кредит відповідно до цього Положення надається молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла терміном до 30 років. Термін надання кредиту обчислю-ється з дати укладення кредитної угоди.

Кредихна'даехьсязах'акихумо^:

. перебування кандидата на обшку громадян, які потребують полшшення житлових умов, або наявності у кандидата, що пот-ребує полшшення житлових ум)в, відповідних документів на

• внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що відкри-вається регюнальним відділенням Фонду в банку—агенті, пер-шого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків передбаченої варто262

^rs^ss^s) .чи експертної оцшш варі0СІІ

Для отримання кредиту кандвдат подае конс;льтаційному

Елатоспроможност( канд);идатаиовша з м.сця роботи дорослих членів його сім’ї, у разі потреби — договір поруки, інші докуме-нти, що шдтверджують його доходи); копію довідки про присво-єння ідентифікаційного номера.

Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) визначається регіональним відділенням Фонду, виходячи з норми 21 м2 загаль-ної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 м2 на

30 відсотків суми, обчисленої відповщно до нормативної площі. Розмір кредиту на придбання житла визначається регюнальним відділенням Фонду, виходячи з нормативної площі та експертної оцінки.

Згідно із Положенням кредитна угода укладається після

ника та суми коштів на страхування в період будівництва (ре-конструкції) житла.

За розпорядженням репонального віддшення Фонду органи Державного казначейства протягом трьох банківських днів пере-раховують кошти з відповідного рахунка регіонального відділен-ня Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це регіональне відділення Фонду.

ся 2=Ж^

ням репональ'ного в1ДД1лення ^нду банком-агенхо'м вц^дно

до інвестиційної угоди, що укладається між регіональним відді263

ленням Фонду та замовником або між регіональним відділенням Фонду, що виконує функщї замовника, та шдрядником.

Фінансування придбання житла здійснюється виключно у без-готівковій формі за письмовим розпорядженням регіонального відділення Фонду шляхом перерахування коштів з особистого рахунка „озичаль'ника „а рахуЦ п^одавця—ф.зичної „соби, ві-дкритий в банку-агенті, або продавця — юридичної особи, відк-риїий в банку, шсля підписання сторонами договору кушвш-

PZHJyp™a щльовим використанням репональним віддшен-ням Фонду і банком-агентом кредитних коштів здійснює прав-лшня Фонду.

ванГе™ £її? Z=S Z^^Z^^Z

Ції ВІДСОТКОВОЇ ставки кредитів комерщйних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (рекон-струкцію) і придбання житла.

Відповідно до цього Порядку комерційні банки, за кредитами яких може бути надана часткова компенсащя, визначаються Фо-ндом на конкурсній основі. Під час п:оведення конкурсу перева-

•          дотримуються економічних нормативів та оцінних показни-ків, установлених Національним банком;

•          надають кредити з меншою від.отковою ставкою;

дає регіональному відділенню Фонду такі документи:

•          заяву про наданнячастковоїкомпенсащї;

•          довідку про склад сім’ї;

. кошю свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

•          копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

. кошю дов1Дки проРприсРвоення .денхифжаиог'о номер, Репональні відділення Фонду розглядають одержані від гро-мадян документи і приймають рішення про надання часткової компенсації. При цьому перевага надається багатодітним сім’ям та кандидатам, які отримують кредити на менший строк. Зверта-ємо увагу на те, що репональні віддшення Фонду також визна-чають переліки об’єктів, на будівництво (реконструкцію) і прид-банкя ЯкР„х може бути „ада'но частков^ ««mSUo! Щодо житла, що будується (реконструюється) це, як правило, ті

264

об’єкти, у будівництві яких бере участь Фонд (його регюнальне відділення) або банк, з яким планується укласти кредитну угоду.

^^^Л!?^ гГд°(Гор-Гьн- 5ЇЇЕ

ня) мають угоди про співробітництво.

Кандидати, щодо яких прийнято рішення про надання частко-вої компенсації, подають регіональному відділенню Фонду такі документи:

• нотаріально засвідчену копію кредитної угоди;

. копікд швестиційної уТоди із забРудов„„і„ (шдрядником) „а

sasMisa ™ —° —у кошю

. нотаріально засвідчене доручення позичальника представ-никам Фонду на розпорядження його особистим рахунком у час-тині цільового використання коштів часткової компенсації.

Регіоншіьні відділення Фонду подаютв правлінню Фонду на

к „.дсдав, р1Ше„„Уя „% _ часдкової ™U no-

чГГ™КГ„Реа„ГцГ» яФГвУ„зГ,ГСТ\С™"рУо^фПГтаГ™а-значається умова, що надання часткової компенсації припиня-ється у разі невиконання позичальником зобов'язань за кредит-

Максимальний розмір кредиту на будівництво (реконструк-цію) житла, „а який' мояГе бути ідана часткова комїІсацЛи-значається шляхом множення нормативної площі на розрахунко-ву вартість. Нормативна площа визначається виходячи з норми 21 м2 загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 м2 на сім’ю.

Максимальний розмір кредиту на придбання житла, на який може бути надана часткова компенсащя, визначається у розмірі експертної оцшки, але не більше ніж добуток нормативної площі і розрахункової вартості. Розмір часткової компенсащї перегля-дається у разі зміни розміру облікової ставки Національного бан-ку з урахуванням виконання позичальником зобов'язань за кре-дитною угодою та коштів, передбачених на часткову компенсацію у державному бюджеті на відповідний рік.

265

Наказом Мшістерства України у справах сш’ї, молоді та спорту від 26 жовтня 2005 р. № 2488 затверджено Інструкщю про п’рядок надання шльгових довготермшових кредитів молодим сімям та

ідидах, на охриманкя —го^лового кредиху Jae *£-нюватися за правилами, що враховують платоспроможність претен-дента та його належністГдо сощальних груп. Платошроможність потенційних позичальників має бути головним критерієм, яким не-

ле„оРпоряд„к визначеТГрейтингу пошчішкі, платоспромож-ність яких дає право претендувати на отримання кредиту. В основу цього порядку покладено належність претендента до певної соща-льної групи. Наприклад, сім’ї, у якій і чоловік, і дружина користу-

має нараховуватися 10 балів. Належність претендента на кредит до молодиРх вче^их шдвищуе його рейхинг I 8 башв, а до^молодих спортсменів, які мають найвищі досягнення у нащональних та між-на—одних змаганнях — на 7 балів. Доцент отримає 2 бали, професор 5. Крш того, рейтинг кандидата має шдвищуватися на 1 бал за кожну дитину. Має значення також термш перебування на обшку у регіональному управлінні Фонду. Перевага має надаватися канди-датам, зареєстрованим раніше.

РЕЗЮМЕ

 

1. Банківський кредит - це будь-яке зобов’язання банку надати пе-вну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, як'е надано в обмГ/на з'обов’язан'ня боржника щ'одо'повернення заб^ гованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

У вузькс^ знГн"„, „Р,дТ=™омУрВо^,Гьо,Т^цТ^озм™„'я

266

банком коштів на підставі кредитного договору. У широкому розумінні до кредиту включаються також операції банків, які, хоча і здійснюють-ся на пі),ставі договорів іншого виду (зокрема, договори лізингу та фак-

^^^Z^^S-,уз - — -

u3.^^S^^S^^^^^правовою

4.         Банківські кредитні відносини за участю Нацюнального банку України за своєю правовою природою є фінансово-п.авовими та, від-повідно, регламентуються нормами фінансового права

5.         Національний банк України надає кредити комерційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком.

6.         Види та порядок надання кредитів Національним банком України комерційним банками визначено у Положенні про регулювання Націо-нальн'им банком України лжв.дно^ банк.в Укр^и ^ляхом рефінан-сування, депозитних та шших операвдй, затвердженому постановою Правління Національного банку України № 584 від 24.12.2003 р.

7.         Іпотека — це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухо-мим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, зпдно з яким шохекодержахелі ма’ право в pL івиконання боржнИ-ком забезпеченого іпотекою зобовязання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредито-рами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

8.         Правові основи для пільгового молодіжного кредитування закла-дені у статті 10 Закону України «Про сприяння соціальному становлен-ню та розвитку молоді в Україні» в редакції Закону України від 23.03.2000 р. №1613-111.