Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Банківські операції, : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Банківські операції,


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

банківські угоди та банківські послуги

У Законі України «Про банки і банківську діяльність» вживаються такі поняття, як «банківські операції» та «банківські угоди». У вказаному Законі міститься спеціальна стаття 47, яка має назву «банківські операщї».

13 Орлюк О. П. Вказана праця. — С.27.

уго1.и. Так, виключно банківсвкикш операціями е такі, як:

штівнаних.

3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Зазначені операщї у сукупності мають право здійснювати ли-ше банки на підставі ліцензії, виданої Національним банком України. Інші юридичні особи мають право здійснювати другу та третю операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банків-ських операщй, виданоїНБУ.

У другій частині статті 47 міститься виключний перелік операцій т. yroa,L банки можуть здійснювати, кр,м банківсіх „перРацій, зазначених у частині 1 цієї статті. Зокрема, до них віднесено опера-щї з валютними цшностями, емісію власних цшних паперів, надан-ня гарантій і поручительств, лізинг та ін. Таким чином, законода-вець, надаючи перешк шших операщй, яю можуть здійснювати банки, поняття «операції» та «угоди» вживає як тотожні. На відмін2 від башдвських опе^ацш, „пеГашї та угоди, визначет у частшЛ статті 47 можуть здійснювати не лише банки, а й інші юридичні особи у порядку, визначеному законами України.

У частині третій статті 47 також визначаються операщї, які банки можуть здійснювати виключно на підставі спеціального дозволу Нащонального банку України. Зокрема, до таких опера-цій відносяться такі, як: здійснення інвестицій у статутні ,онди та акшї шших юридичних „сіб, здійснення випу'ску, о'б.гу'пога-шення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї, перевезення валютних цшностей та шкасащю коштів.

Крім того, відповідно до зазначеної статті банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України. Мова йде про ті угоди, які безпосередньо не пов’язані з основним ви-дом діяльності банків — банківською діяльністю, або без здійс-нення яких банківська діяльність була б просто неможливою. Зо-

бГ^УлТьГГ^аТ Т3 °РЄВДИ ПРИМІЩЄ"Ь, "РИД-Таким чином, банки можуть здійснювати такі операції: • операції, які складають зміст банківської діяльності (банків-

ські операції) та які у сукупності можуть здійснювати лише банки;

•          16операції, які конкретизують та доповнюють банківські опе-рації та які відповідно до законодавства можуть здійснювати інші юридичні особи. До щєї групи відносяться як операщї, які банки здійснюють на підставі банківської ліцензії, так і операції, для здійснення яких вимагається окремий дозвіл НБУ;

•          інші угоди, здійснення яких є необхідним для забезпечення здійснення банківської діяльності.

Звертаємо увагу на те, що законодавець обмежує здійснення бан-ками певних видів діяльності з метою недопущення неможливості ефективного здійснення основного виду їх діяльності. Такі обмеження закріплені у статп 48 Закону України «Про банки і банківську діяль-ність». Згідно з цією статтею банкам забороняється діяльність у с’ері матеріального виробницгва, торпвлі (за винятком реашзащї памят-них, ювілейних і швестищйних монет) та страхування, крш виконан-ня функцш страхового посередника. Спещашзованим банкам (за ви-нятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) ві.

Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 відсотків кашталу 6aWy. Це обмеження не поширюється на:

•          Приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення бан-

К1В™йноНякеИперейшло банку у власність на шдставі реашза-щї прав заставодержателя відповідно до умов застави;

•          Майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умо-

ви, що таке майно має бути відчужено банком протягом одного

року з моменту набуття права власності на нього.

Співвідношення понять «банківські операції» та «банківські угоди», на нашу думку, полягає у тому, що будь-які банківські операції здійс„юУютУьс/„а підставіУпев„„Ух угод.

Цікавим теоретичним та практичним питанням є співвідно-шення понять «банківські операщї» та «банківські послуги». 3 точки зору деяких науковців, на відміну від банківської операції,

робить їх більш зручними для банку або кшєнта, створює перед-умови для досягнення очікуваного результату з найменшими ви-тратами та найбільшою вигодою. У літературі визначаються такі складові поняття банківської послуги:

•          діяльність з надання клієнту допомоги або сприяння в отри-

манні прибутку;

. система, що задовольняє певні потреби;

•          кваліфікована допомога або порада для повсякденного ви-

Таким чином, банківські послуги — це комплексна діяльність банку зі створення оптимальних умов для залучення тимчасово

Така позищя науковщв грунтується на чинному законодавстві України, в першу чергу, на Законі України «Про фшан»ві послу-

України «Про фінансові послуги та державне регулювання рин-

покятт/^ківські послу™» м„ також MLeM„ розгляда™ у широкому та вузькому значенн,. У широкому значенн, зазначе-

супутні до основних види діяльності банків, які покращують об-слуговування клієнтів.

РЕЗЮМЕ

 

1. Банк — це юридична особа, яка на підставі ліцензії, виданої На-ціональним банком України, має виключне право здійснювати у сукуп-ност! таи види операцш, як: залучення у вклади грошових коитв ф13и-чних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені,

14 Тосунян Г.А., Викумин А.Ю., Зкмамян A.M. Банковское право Российской Федера-ции. Общая часть: Учебник / Под общ. ред. акад. Б. Н. Топорнина. — М.: Юристь, 1999. — С. 209; ИвановА. Н. Платежньіе услуги американських банков // Деньги и кредит. — 1997. — №9. —С. 59.

Заверуха I. Б. Банківське право: Посібник для студ. юрид. та екон. спец. вищ. навч.

15

заклад. — Л.: Астролябія, 2002. — 222 с. 18

на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

2.         Поняття «банківська діяльність» можна розглядати у широкому та у вузькому значенні. У широкому значенні під банківською діяльніс-тю розуміються всі види операцій, які можуть здійснювати відповідно до законодавства банки, а у визначених законом випадках — інші юри-дичні особи. У вузькому значенні банківська діяльність включає в себе лише ті операції, які виділяють банк з числа інших фінансово-кредитних установ.

3.         Банки можуть здійснювати такі операції:

 

•          операції, які складають зміст банківської діяльності (банківські операції) та які у сукупності можуть здійснювати лише банки (операції виключноїкомпетенвдїбанюв);

•          операції, які конкретизують та доповнюють банківські операції та які відповідно до законодавства можуть здшснювати інші юридичні особи. До цієї групи відносяться як операції, які банки здійснюють на підставі банківської ліцензії, так і операції, для здійснення яких вимага-єтьсяокремийдозвілНБУ;

•          інші угоди, вчинення яких є необхідним для забезпечення здійс-нення банківської діяльності (зокрема оренда приміщення). Законодав-ством встановлені певні обмеження щодо цієї групи угод з метою уни-кнення шкоди основній діяльності банків.

 

4.         Співвідношення понять «банківські операції» та «банківські уго-ди» полягає у тому, що будь-які банківські операції здійснюються на шдставшевнихугод.

5.         Поняття «банківські послуги» можна розглядати у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні зазначений термін є тотожним терміну «банківські операції». У вузькому значенні під банківськими послугами розуміють саме додаткові, супутні до основних види діяль-ності банків, які покращують обслуговування клієнтів.