Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Кредитування комерційних банків Національним банком України : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Кредитування комерційних банків Національним банком України


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Як ми вже знаємо з попередніх тем, однією з функщй Нащонального банку України є функщя кредитора останньої ш-станції для банків та організація системи рефінансування (ст.7

ти увагу на те, що відносини, які виникають внаслідок реалізації Нащональним банком України щєї функщї, за своєю правовою природою є фінансово-правовими.

ся доРНаЩонального банку для Циманн'я рефшансуваннГпри цьому Нащональний банк України мае право але не зобов'я-зании, надавати кредити для рефшансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи.

Зпдно зі статтею 25 Закону України «Про Нащональний банк України» одним із основних економічних засобів і методів гро-шово-кредитної політики є регулювання обсягу грошової маси,

Відповідно до статті 42 Закону України «Про Національний банк України» Нащональний банк України надає кредити комер-ційним банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визна-ченому Національним банком.

Види та порядок надання кредитів Нащональним банком України комерщйним банками визначено у Положенні про регулю-вання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затвер248

дженому постановою Правління Національного банку України № 584 від 24.12.2003 р. (далі - Положення).

Згідно з цим Положенням для ефективного регулювання лік-відності банків, виконання функщї кредитора останньої шстанщї Національний банк з урахуванням поточної ситуації на грошово-кредитному ринку застосовує, зокрема, такі шструменти:

•          операції рефінансування (постійно діюча лінія рефінансу-ва„„я д/я „адаУя бан/ам кредішв „вернайт, кредити Цшші вання строком до 14 днів та до 365 днів, операції прямого репо);

•          надання стабілізаційного кредиту.

ним порядку з метою шдтримання шквідності банків.

Способами рефшансування є кредити овернайт, кредити рефі-нанс.вання строком до 14 днів та до 365 днів і операції прямого

ЄПКредит овернайт - це кредит, який наданий банку Нащона-льним банком за оголошеною процентною ставкою через постій-но діючу лшію рефшансування строком на один робочий день за умови укладення гене.ального кредитного договору між банком і Нащональним банком

Пряме репо — це кредитна операція, що ґрунтується на двос-торонній угоді між Нащональним банком та банком про купівлю Нащональним банком державних цшних паперів із портфеля ба-нку або ш’земної валюти (перша частина угоди репо) з подаль-шим зобовязанням банку викупити державні цшні папери або іноземну валюту (друга частина угоди репо) за обумовленою ці-

"Тд^цХ^дид - кре„ИІ На«,о„адь„оГо 6а„Ку, щ„ може „адаватися банк^ „а тдтри'мку здійснення заходів фісо-вого оздоровлення для забезпечення його ліквідності на визначе-нийНаціональнимбанком строк.

Слід звернути увагу, на те, що законодавством встановлені умови, викЛа0 з'а наявносх, яких комерцшний банк може пре-тендувати на рефшансування Нащонального банку України. Так, Нащональний банк може прийняти рішення про підтримання ш-квідності банку через відповідні шструменти рефшансування, якщо банк дотримується таких основних вимог:

•          має ліцензію Національного банку на здійснення відповід-

них банківських операцій і письмовий дозвіл, у тому числі за

операщями з валютними цшностями та з цшними паперами за

дорученням клієнтів або від свого імені;

249

. строк діяльності - не менше ніж один рік шсля отримання ліцензії Національного банку на здійснення банківських операцій і відповідного письмового дозволу;

. має активи, які можуть бути прийняті Нащональним банком у заставу (крім кредиту овернайт (бланкового);

кредитними операщями в повному обсязі відповідно до всїанов-лених вимог;

• здійснює своєчасне погашення одержаних від Національно-

Наііонаіьний банк може встановлювати додаткові вимоги до банків залежно від шструментів та строків рефшансування, а та-кож виду забезпечення кредиту рефінансування.

одержати від Національного банку кредит овернайт або кредит строком до 14 днів лише за умови надання в забезпечення креди-ту рефінансування державних цінних паперів, врахованого век-селя, авальованого іншим банком, або надання відповідно до за-конодавства України гарантії шшого банку, що визначений у перешку Департаменту банкшського регулювання і нагляду На-щонального банку, в обсязі наданої гарантії.

Нащональний банк здшснюе рефшансуванкя банкш за проце-нтною ставкою, що не нижча, ніж облікова ставка Нацюнального банку і яка протягом дії кредитного договору не підлягає коригу-ванню.

Національний банк здійснює рефінансування банків лише під

„а додану вартість, та облігації зовнішньої державної позики

України, що враховані банком за дисконтною ставкою не ниж-чою, ніж облікова ставка Національного банку. Національний банк в окремих випадках може здійснювати рефшансування бан-ків під забезпечення векселів нерезидентів, авальованих інозем250

ними банками, з рейтингом, не нижчим, ніж «інвестиційний

•          подвійних складських свідоцтв, що містять складські свідо-цтва та заставні свідоцтва, за умови надання банком кредиту під їх забезпечення;

•          іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю (лише іменні документарні);

. обшгащй шдприємств, що вільно обертаються на ринку, або облігацій підприємств з додатковим забезпеченням;

•          облігацій місцевих позик, що вільно обертаються на ринку;

. застави майнових прав, що виникли в банку в результаті ук-ладення кредитного договору між ним та відповідним суб'єктом господарювання (тільки для кредитів рефшансування понад 14 днів). Нащональний банк приймає в заставу майнові права за

=л;ів^а™^

паперів, які надані шд забезпечення кредитів Нащонального бан-ку, відповідно до нормативно-правових актів Нащонального бан-ку, а також у разі необхідності вимагати від банків приведення у відповідність наданих цінних паперів до суми одержаного креди-ту рефінансування Національного банку.

Територіальні управління мають перевіряти правильність оф„рмРле„„Ря і збереУжР„„„ майна, „аданого'суб^ктом'господарю-вання банку під забезпечення виконання своїх зобов'язань за

==sx; -^z^zrяким передані 6анком під

Особлиеості надання кредиту оеернайт

3 метою вирівнювання тимчасових коливань ліквідності бан251

відності банку в нащональній валюті через постійно діючу лшію рефшансування (далі — лшія рефшансування).

К(едит ч—рез лшію рефшансування строком на ,дин робочий

кредиту перерахову.ться в день отримання Нащонаіним бан-

Національний банк може надавати банкам кредити овернайт:

•          під забезпечення (ержавними цінними паперами;

.беззабезпеченкЖбїанковий).

Обов’язковою умовою для подання банком заявки на одер-

Банки можуть подавати заявки до Національного банку на одержання кредиту овернайт під забезпечення державних цінних „ап'ерів за ум'ови, lo воі „еребувають у власнос'ті банку — клі-єнта депозитарію державних цінних паперів (або депонента — клієнта деп’зитарію) Національного банку і не обтяжені будь-якими зобовязаннями.

же~Ж==^

на міжбанківському ринку України, не перевищують 20 процен-тів, а ті, що надані шшим банкам, - не перевищують 15 процен-тів від загальної суми зобов’язань банку на останню звітну дату, щопередуєдатізвернення.

Розмір процентної ставки за кредитом овернайт (бланковим) установлюється не нижчим, ніж облікова ставка Нащонального банку плюс два процентних пункти.

Генеральний кредитний договір (додаток 1 до вищезазначено-го Положення) про надання Національним банком через лінію рефшансування кр'едих. овернайх укладаехься банком I вццклн-дним територіальним управлшням на відповідний календарний рік незалежно від періо.ичності користування таким кредитом та

ХГдТого\ірма™едбачати також обов’язкові умови щодо:

•          безспірного списання Національним банком заборгованості

(суми основного боргу та процентів за користування кредитом) з

кореспондентського рахунку банку відповідно до ста™ 73 Зако-

ну України «Про Національний банк України» у разі неповер252

нення банком кредиту та процентів за користування ним до 14-ї

зпитаньдепози^ноїдія/ьності;

• задоволення вимог за рахунок отриманої гарантії або врахо-ваного векселя, авальованого іншим банком.

Нащональний банк здійснює рефшансування банків строком до 14 днів та до 365 днів шляхом проведення кількісного або процентного тендера. Порядок проведення тендера визначений у

Особливості надання стабілізаційного кредиту

Для отримання стабілізаційного кредиту банк подає до тери-

нансового стану банку і його програми фшансового оздоровлен-ня територіальне управління надсилає відповідні пропозиції

вості надання банку, який перебуває в стані фінансового оздоро-влення або взяв на себе борг банку, що перебуває в стані фшансового оздоровлення, стабішзащйного кредиту.

Національний банк може надавати стабілізаційний кредит за плату, що не нижча, ніж облікова ставка Національного банку, таким банкам:

^Р^Гас^^^^

вого його використання та укладення з Нащональним банком до-говору застави державних цшних паперів або шших цшностей. Такий банк за згодою кредиторів банку-боржника має укласти договір (який додається до програми фшансового оздоровлення)

Е Л^^^анку"боржн^ що перебуває в стані ф1"

253

рнувся з клопотанням про надання стабілізаційного кредиту під га-рХю чи поруку фшаЛ», стабшьного банку або ішної ф^ансової установи, які згідно з їх фінансовим станом, достатністю капіталу можуть забезпечІгги виконання взятих на себе зобов'язань.

Стабілізаційний кредит надається банку строком до трьох ро-

П=С„То0=^;^6.лиаЩЙ„„Г„ Кред„ту ^

ним територіальним управлінням, пропозицій Департаменту ба„ИвсьРк„г„Ррегулюва„УМРі „агляду та 'юридичного деп'артамен5: ту Національного банку щодо юридичної надійності наданого за-/ез_. У цьому Р1ше„„і в„Рз„а_ строк користування кредитом, порядок иого погашення і сплати процентів за корис-тування стабішзащйним кредитом.

У разі прийняття Правлінням Національного банку позитив-

укладення з банком договору про надання кредиту та відповідно-го договору застави.