Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Поняття та порядок відкриття корвспондвнтськихрахунківкомврційними банками в інших банках : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Поняття та порядок відкриття корвспондвнтськихрахунківкомврційними банками в інших банках


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Як ми вже з’ясували при вивченні загальних питань безготівкових розрахунків, кореспондентський рахунок — це

рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здій-^„„яміжба.шв'ськихпереказ.в.

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встанс-влення між банками кореспондентських відносин у поряд-ку, що визначається Національним банком України, та на підста-ві відповідного договору.

Відповідно до статті 47 Закону України «Про банки і банків-ську діяльність» комерційні банки на підставі ліцензії Націона-льного банку України мають право відкривати та вести рахунки

Згідно зі статтею 51 цього Закону для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахун-ки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами.

Варто зазначити, що зпдно зі статтею 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» забороняється накладати арешт на кореспонд.нтські рахунки банку або зупиняти операції за цими

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банків-ську діяльність» відомості щодо кореспондентських рахунків ко-мерційних банків, відкритих у Національному банку України, становлятьбанківськутаємницю.

Згідно зі статтею 66 Закону України «Про банки і банківську шяльність» одним із „апрЯ„к,в ад'мшістраїивного регулюввнн^ Національним банком України банківської діяльності є кореспо-ндентські відносини.

148 СавченкоА, Бургіна Є. Вказана праця. — С. 38—41.

231

відносини банків та через їх власні розрахункові системи.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк відкриває власні кореспонде-нтські та металеві рах.нки у закордонних банках і веде рахунки

Таким чином, кореспондентськими рахунками є рахунки, від-криті комерційними банками у Національному банку України, a також в інших банках.

Порядок відкриття комерщйними банками кореспондентських рахунків у Нащональному банку України встановлений Інструк-щєю про міжбанківський переказ грошей в Україні в нащональ-ній валюті, затвердженою постановою Національного банку Украї„„№110від117.03.2004р.

Згідно з цією Інструкцією відкриття те(иторіальним управ-

„ихд'окумент^

оформленої довіреності подають до територіального управлшня за місцезнаходженням банку такі документи:

а) заяву про відк(иття корешондентського рахунку в Національ-

в) копію документа, що підтверджує взяття банку на облік ві-дповшшм „рга„У„м державної „од'атівої служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіаль-

ПРґ)™іГдовідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ),

232

виробництві та професійних захворювань України як платника

е) картку із зразками підписів та відбитка печатки банку (фо-рма міститься у додатку 3 до Інструкщї), засвідченими нотаріа-

подають до територіального управління за місцезнаходженням філіїтакідокументи:

„ал:имуВУ6ГуУк^ („Г„Раток2);НІСЬКОГО РаХУ"КУ В НаЩ°-

в)         копію дозв„лРу 6аР„ку „а пр'ав'о здшснення фішсю банківсь-

ких операцій, засвідчен; або нотаріально, або банком, або тери-

г)         копію довіреності, що видана банком керівнику філії, засві-

нотаріально, або органом, що видав документ, або територіаль-

ріально, або органом, що видав документ, або територіальним

є) копію довідки про внесення філії до ЄДРПОУ, засвідчену або нотаріалїно, або органом, що видав довідку, або територіа-льним управлінням;

233

ріально, або органом, що видав страхове свідоцтво, або територі-

ЛЬзТкМа^"зк^ми шдписів та відбитка печатки фішї (дода-ток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників обумов-люється сторонами).

Під час оформлення картки із зразками підписів та відбитка печаткисшдкеруватисятаким:

а)         у картку включаються зразки шдписів службових осіб, яким

відповідно до законодавства України та установчих документів

банку „адано „раво розпоряджа'кня коре'спондентським'рахун-

ком, та підпису розрахункових документів, а саме:

.' право перУшР„гоРп^„су „алеж'ить кер.внику банку (фішї) та уповноваженим ним службовим особам;

. зразки підписів керівника та головного бухгалтера банку (філії) включаються до картки обов'язково;

• право першого підпису не може бути надано головному бух-галхеру ха шшим особам, які маюхь право другого шдпису;

.хГпТаво0пТрГого SS™ М°ЖЄ УТИ НаДаН° °С М' ЯИ ^"

б)         у разі заміни (доповнення) хоча б одного підпису в хижне-

вий строк подається нова картка із зразками шдписів усіх осіб,

які мають право першого та другого підписів, засвідчених нота-

ріально;

в)         у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки кері-

вника та/або головного бухгалтера подається тимчасова картка

лише із зразками шдписів цих осіб, засвідчених нотаріально;

г)         у разі тимчасового надання особі права першого чи другого

підписів, а також тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених

керівником банку, нова картка не складається, а додатково пода-

ється тимчасова картка лише із зразком шдпису тимчасово упов-

новаженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного

документа, що шдтверджує щ повноваження. Ця тимчасова карт-

ка підписується керівником та головним бухгалтером банку (фі234

лії), засвідчується відбитком печатки і додаткового засвідчення

Є ґГшсцезнаходження, зазначене в картщ із зразками шдписів та відбитка печатки, має відповідати місцезнаходженню, зазначе-ному в статуті (положенні);

д)         у картку із зразками підписів та відбитка печатки включа-

ється зразок відбитка печатки банку (філії). Печатка власника ко-

респондентського рахунку має містити його ідентифікащйний

код за ЄДРПОУ. Використання печаток, призначених для спеціа-

льних цілей («Для пакетів», «Для перепусток» тощо), не допуска-

ється;

е)         у разі тимчасової відсутності печатки в новоствореного ба-

дентського рахунку надає йому необхідний строк (термін) для

"іпК^І^^Ї'комерційніши банками кореспондентських рахунків встановлений Положенням про відкриття та функціону-

кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях, затвердженим поЬшовсио Правлшня Нащонального банку України №118 від 26.03.1998 (даш-Положення).

Зпдно з Положенням уповноважеш банки України можухь укладати угоди про відкриття кореспондентських рахунків після отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операщй.

Положенням визначено пакет документів, які комерційний банк повинен надати шшому банку для відкриття кореспондент-ського рахунку. При цьому окремі переліки документів визначе-„о дляР6а„УИвУ-реРзидент,вУ Ук'раши, 'для ба.шв'-резиден™ і„-ших країн (крім країн СНД та Балтії) та для банків—резидентів країн^НД^Балі

J^^!^SS^^X^TTb такі документи

I SS,^SZSSro банку України (засв1Дчену но-таріально);

•          копію статуту банку (засвідчену нотаріально); .останнійрічнийзвіт;

•          баланс на останню дату (на 1 число місяця);

235

• картку із зразками підписів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

Уповноважений банк України шсля отримання документів ш-формує банк, який відкриває кореспондентський рахунок, про прийняте рішення. У разі прийняття позитивного рішення щодо

надсилає поштою або передає через представника банку підписа-ну Угоду про встановлення кореспондентських відносин.

Положенням визначено такі істотні умови зазначеної Угоди:

І.ПредметУгоди.

II. Порядок ведення рахунку.

V.        Розв'язання спорів.

VI.       Чинність Угоди.

VII.      Особливі умови.

VIII.    Шдсумкові положення.

IX.       Реквізити сторін.

X.        Тарифи.

В Угодах доцільно передбачати те, що банки беруть на себе зобов'язання щодо розшукування перерахованих, але" не отрима-них платежів.

Угода має бути укладена в двох примірниках, підписана двома сторонами та завірена печатками банків.

Уповноважений банк України, який відкриває кореспондент-ський рахунок в іноземній валюті в іншому уповноваженому ба-нку України, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня ві-

ресу органу державної податкової служби, у якому вш обшкову-ється як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з по-

Датою початку здійснення видаткових операцій за кореспон-дентським рахунком уповноваженого банку України в шоземній валюті є дата відкриття цього рахунку.

236

рахунку) зобов'язані подати або надіслати повідомлення про закриття рахунки в ба„ках-„ерез„де„?ах в інозе'мнш валюті'в порядку, Щ„

криття рахунку) зобов'язаний подати або надіслати повідомлення

комерційних банкіе

Порядок здійснення контролю за кореспондентськими

нкомУкраїні, затверджених постановою Правління Національ-ного банку України № 343 від 15.08.2001 р.

237

Установи, які відповідно до нормативно-правових актів Наці-онального банку мають лщензію на право відкриття та ведення рахунків банків-кореспондентів, а також мають відкриті корес-

в^- <"е= Й^нїї^їЗЇЇ^^ риторіальним управлшням Нащонального банку за місцезнахо-

ління Національного банку за своїм місцезнаходженням, нале-жить:

•          клопотання про реєстрацію відкритого кореспондентського

.копія договору про встановлення кореспондентських відно-син;

•          копія документа, виданого банком-кореспондентом про від-

криття кореспондентського рахунку, що містить номер рахунку,

назви валют і дату відкриття рахунку;

цим рахунком;

. наявність рейтингової оцінки банку (у разі надання банком-кореспондентом такоі шформації);

д„1„ „ормативно-^аво^акт^ми Нащонального банку;

•          копія зразків підписів уповноважених осіб для проведення

операцій в іноземній валюті установи резидента, що отримує ре-

єстраційне свідоцтво.

Копії документів мають бути обов'язково засвідчені відбит-ком печатки установи, яка подає пакет на реєстращю кореспон-дентського рахунку. До документів, складених іноземною мовою, має додаватися переклад, засвідчений відбитком печатки устано-ви або юридичної особи, яка здійснила переклад.

238

Якщо банк-кореспондент (нерезидент) не включений ДО ДОВІ-дника «The Bankers' Almanac» або розташований на території чи під юрисдикщєю країни, яка входить до перешку офшорних зон,

тановою Кабшету Мшістрів України), то банк має надати додат-кову інформацію та матеріали:

Ha територіальне управління Національного банку поклада-ється відповідальність за своєчасність збирання шформащї та до-тримання умов реєстрації відкритих кореспондентських рахунків в установах і банках-нерезидентах в іноземній та нащональній (якщо вона виступає як іноземна) валюті України, а також за здійснення контролю за роботою установ відповідно до зазначе-них рахунків.

в Україні

Порядок здійснення міжбанківського переказу в Укра-їні у національній валюті визначений Інструкцією про міжбанків-сь/ий переказ грошей в Украш, в „ацкіальнш в£,юті, затвер-дженою постановою Правління Національного банку України № 110 від 17.03.2004 р.

Порядок діяльності системи міжбанківських розрахунків ви-значається її правилами, установленими платіжною оргашзацією цієї системи та узгодженими з Національним банком. Для їх уз-годження платіжна організація подає до Національного банку (на ім'я заступника Голови, до функціональних обов'язків якого на-лежить загальне керівництво з питань функціонування платіжних систем в УкраМ) 'викладе» державно^ мово^ три „рошит, та засвідчені на звороті відбитком печатки копії Правил діяльності

239

системи міжбанківських розрахунків. Правила мають встановлю-вати:

. правову базу, „а підставі якої платіжна організація має за-

дків нездатності виконання членами системи своїх зобов'язань;

•          порядок вирішення спорів;

•          управління ризиками в системі та систему страхування;

. перешк платіжних шструментів, що використовуються в си-стемі для ініціювання переказу грошей, їх форми та порядок за-стосування;

•          принцип виконання документів на переказ грошей та їх від-

•          поря'док завершення міжбанківського переказу;

. порядок, технолопю та регламент проведення розрахунків;

•          порядок проведення реконсиляції;

захисту інформації та телекомунікаційних каналів зв'язку;

. теУх„„Фл„Рію формування/порядок та строки збер.гаїня архі-вів електронних банківських документів і баз даних, а також процедуру знищення шформації щодо проведення переказу гро-

-ЇЗЇЇЇЖЇЇ£Я=» ФУ™,о_ с,

теми в разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних

СИТЛнш! положення, визначені платіжною організащєю.

Форми міжбанківських розрахункових документів, їх реквізи-т„ та пР„Ряд„к „формлення'ма'дт/відповідат/вимогам д' розра-хункових документів, що визначені нормативно-правовим актом Нащонального банку про безготівкові розрахунки в Україні в на-ціональній валюті.

Башивськ! усханови здшснююхь м^банк^ський переказ за міжбанківськими електронними розрахунковими документами. Інструкцією визначено основні елементи міжбанківського елект-

ся в строк до трьох операційних днів відповідно до законодавства

Інструкцією визначено особливості здійснення розрахунків в залежності від типу платіжної системи.

240

21

РЕЗЮМЕ

1.         Платіжна система — це платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при прове-деншпереказукоитв.

2.         За Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» розрвняються внутрішньодержавн! та міжнародш платіжш

3.         Порядок діяльності платіжної системи визначається її прави-лами, встановленими платіжною організацією відповідної платіжної

4.         Банк визначає умови та порядок функціонування власної внутрі-шньобанківської плаіжної системи з урахуванням вимог закону та но-рмативно-правових актів Національного банку України.

 

6.         До внутрішньодержавних банківських платіжних систем відно-сяться системи міжбанківських розрахунків, системи масових платежів та внутрішньобанківські платіжні системи.

7.         Система міжбанківських розрахунків призначена для переказу коштів у межах України між банками на виконання зобов’язань їх кліє-нтів, а також власних зобов’язань цих банків.

8.         Для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ве-дуть кореспондентські рахунки у Національному банку України й ін-ших банках в Україні і за ії межами.

9.         Порядок відкриття комерційними банками кореспондентських рахунив у Нацюнальному банку України встановлений Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Нацюнального банку України №110 вщ 17.03.2004 р.

 

10.       Порядок відкриття комерційними банками кореспондентських рахунив встановлений Положенням про відкритгя та функцюнування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іно-^емнійвалюті та в гривнях, затвердженим постановою Правлшня Наці-онального банку України № 118 від 26.03.1998 р.

11.       Порядок здійснення контролю за кореспондентськими рахунками комерціх банк1В визначениі, зокрема,Ру Правилах реесхр^ц/корес-пондентських рахунків банків Національним банком України, затвер-джених постановою Правшння Нацюнального банку України №343 від 15.08.2001 р.

12.       Порядок здійснення міжбанківського переказу в Україні у націо-нальній валюті визначений Інструкцією про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України № 110 від 17.03.2004 р.

241