Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Поняття та види платіжних систем : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Поняття та види платіжних систем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Загальні засади функціонування платіжних систем в Україні визначені в Законі України «Про платіжні системи та пе-реказ грошей в Україні».

Відповідно до статті 1 цього Закону платіжна система — це платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність від-носин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Згідно зі статгею 9 вказаного Закону обробка та передача в

них засобів та документів на відкликання можуть здійснюватися за допомогою як внутршшьодержавних, так і міжнародних пла-тіжних систем, що діють в Україні.

Внутрішньодержавна платГжна система - платшна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою дія-льність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в ме-жах України.

Міжнародна платіжна система — платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезиден225

том i яка здійснює свою діяльність на території двох і більше кра-їн та забезпечує проведення переказу коштів у межах щєї платі-жної системи, у тому чисш з однієї країни в шшу;

Порядок діяльності платіжної системи визначається її прави-лами, встановленими платіжною організацією відповідної платі-жної системи. Правила платіжної системи (крім внутрішньобан-ківських платіжних систем) мають встановлювати організаційну структуру платіжної системи, умови членства, порядок вступу та виходу із системи, принцип виконання документів на переказ, ві-

Правила відповідної платіжної системи, а також договори, що укладаються між учасниками цієї платіжної системи (крім внутріш-

врегулювання неплатошроможності та інших випадків нездатності виконання членами платіжної системи своїх зобов'язань.

Банк визначає умови та порядок функціонування власної вну-трішньобанківської платіжноі системи з урахуванням вимог за-кону та нормативно-правових актів Національного банку України.

^равил'а внухр^ьодержавної шшгіжеої систем/та м^жнаро-дної платіжної системи, платіжною організащєю якої є резидент, мають бути узгоджені платіжною організацією цієї платіжної си-стеми з Національним банком України.

При проведенні переказу платіжні системи мають право здій-снювати взаємозалік на основі клірингу або виконувати кожний документ на переказ окремо.

каз, документів на відкликання платіжні системи, а також банки повинні використовувати системи захисту інформації та мають „раво в„к„р„сРт„вувати спеціальні штші JJ», ідентифікато-ри держателя спеціального платіжного засобу, програмно-технічні засоби і телекомунікаційні канали зв'язку.

собів, систем захисту інформації та телекомунікаційних каналів зв'язку визначається правилами цих систем та відповідними до-говорами, з урахуванням вимог закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

226

В Україні можуть створюватися внутрішньодержавні банків-ські та небанківські платіжні системи.

До внутрішньодержавних банківських платіжних систем від-носяться системи міжбанківських розрахунків, системи масових платежів та внутрішньобанківські платіжні системи.

Система міжбанківських розрахунків призначена для пе’еказу коштів у межах України між банками на виконання зобовязань їх кшєнтів, а також власних зобов’язань цих банків.

Внутрішньобанківська платіжна система створюється банком з метою забезпечення найбільш сприятливих умов для проведен-ня переказу коштів між його шдрозділами.

Система масових платежів призначена для переказу коштів за операщями, що здійснюються юридичними та фізичними особа-ми із застосуванням платіжних інструментів, крім визначеного пунктами 2.1 та 2.2 статті 10 Закону «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні».

Внутрішньодержавні небанків’ькі платіжні системи мають право здійснювати діяльність, повязану із переказом, виключно

^^j^^^z^^z-цього дозволу

Членом внутрішньодержавних небанківських платіжних си-стем може бути банк, що має банківську лщензію Нащональ-ного банку України, а також небанківська фшансова установа, яка має шцензію Державної комісії з регулювання ринків фі-нансових послуг України на здійснення переказу коштів, і які уклали договір з платіжною організащєю відповідної платіж-ної системи.

Системі міжнародних електронних платежів Національного банку України присвячена стаття 11 Закону України «Про платі-жні системи та переказ грошей в Україні». Зпдно з щєю статтею система електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) — це державна система міжбанківських розрахунків.

Необхідною умовою для проведення переказу через СЕП НБУ є встановлення банком кореспондентських відносин з Національ-ним банком України шляхом відкриття кореспондентського ра-хунка в Національному банку України.

Порядок функщонування СЕП НБУ, прийняття і виключення з її членів, проведення переказу за допомогою цієї системи та ін227

ші питання, пов'язані з діяльністю СЕП НБУ, визначаються На-ціональним банком України.

Нащональний банк України регламентує та забезпечує функ-щонування СЕП НБУ, гарантує п надійність і безпеку, організо-вує та бере участь у проведенні через неї міжбанківського пере-казу.

Міжнародні платіжні системи е Україні

Відповідно до статті 12 Закону України «Про платіжні систе-ми та переказ грошей в Україні» банки, а також небанківські фі-нансові установи, які мають лщензію Державної комісії з ре?у-лювання ринків фшансових послуг України на здійснення переказу коштів, мають право укладати договори з платіжними організащями міжнародних платіжних систем про членство або про участь у цих системах. Банки, а також небанківські фінансові установи, які мають лщензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу кош-?,в, зоб„%а„, заресстр^вати'укладені договори в „о'рядку" вста-новленому Національним банком України.

Умови договорів між банками, небанківськими фшансовими установами та платіжними організаціями міжнародних платіжних L™ „ро членство або уча'сть щодо „б„еже„„Ря „рав ба„Ив, „е-банківських фінансових установ та їх представників бути члена-„„ або брат/участь У шишх міжнар,дни'х „латшн.х системах та

систем про коластивну участь їх членів у цих системах, зобов'язані зареемрувати так договори в Нацюнальному банку України в по-ряРдкУ, .Гановленому Нац'ональн™ 6а„к„„ йфаїГ. "Р

Для реєстрації договорів, зазначених у пунктах 1, 2 статті 12, Нащона^іьний банк Украйш має право вимагати документи щодо порядку проведення банками і небанківськими фшансовими установами переказів коштів у межах цих міжнародних платіж-них систем на території України.

Платіжні організащї міжнародних платіжних систем - рези-денти зобов'язані повідомляти Національний банк України про

228

укладені договори з нерезидентами щодо їх членства та участі в цих системах у порядку, встановленому Національним банком України.

і&хжвзання —°важ-

Комітет з платіжних і розрахункових систем (CPSS) Банку

Усього визначено десять Базових принципів і чотири обов'язки центральних банків щодо їх застосування. Адже центральні банки зобов'язані забезпечувати фінансову стабільність держави; піклува-

країни; вони надають учасникам платіжної системи можливість ви-

системно важливих платіжних систем, а отже, визначено відповідні обов'язки центральних банків, які містять оцінку існуючих платіж-них систем 3 точки зору Базових принцишв та шщіювання або зао-хочення дій для їх дотримання.

Базові принципи носять характер універсальних вказівок, вони покликані сприяти розробці та експлуатації безпечніших й ефек-тивніших системно важливих платіжних систем в усьому світі. У новосформованих економіках, де докладаються зусилля до вдос-коналення існуючих або створення нових систем, вони особливо необхідні, щоб краще упоратися зі зростаючими потоками пла-тежів. Для того, щоб Базовими принципами могли скористатися у

важливі платіжні системиІ47.

147 Савченко А., Бургіна Є. Виконання Базових принципів системно важливих платі-жних систем у Системі електронних міжбанківських переказів НБУ // Вісник Національ-ного банку України. — Серпень, 2003. — С. 38.

229

"^виТаТ^дурГІсГмГоГккі давати учасикам мож-ливість ясно розуміти вплив системи на кожний вид фінансового ризику, на який вони наражаються, беручи в ній участь.

Система повинна мати чітко визначені процедури управління кредитним ризиком і ризиком шквідності, в яких вказуються від-повідні обов'язки оператора й учасників системи і забезпечують-ся достатні стимули для управління ризиком і його обмеження.

Система повинна забезпечувати швидкий остаточний розра-хунок на дату валютування, бажано -- протягом дня і, як міні-

хунків у разі нездатності учасника розрахуватися з найбільшими

Бажано використовувати на розрахунках активи, що знахо-дяться в це„традРь„„муУба„ку; яі вшГристовуються шш, акти-ви, пов'язаний з ними кредитний ризик повинен бути невеликим або зовсім відсутнш.

Система повинна забезпечувати високий рівень безпеки і на-дійності в експлуатації, а також мати засоби на випадок надзви-чайних обставин для своєчасного завершення щоденної обробки платежів.

Система повинна надавати засоби виконання платежів, зручні для користувачів та ефективні для економіки.

Система повинна мати об'єктивні і загальновідомі критерії участі, які забезпечують справедливий і відкритий доступ.

Засоби керування системою повинні бути ефективними, конт-рольованими і прозорими.

Обов'язки центрального банку щодо застосування Базових принципів:

Центральний банк повинен чітко визначити свої цілі в галузі платіжних систем і пошформувати широку громадськість щодо своєї ролі та основних напрямів політики стосовно системно ва-жливих платіжних систем.

Центральний банк повинен забезпечити виконання вимог ба-

30ВЦенТГьГ„ї У^ТГ„Х„ГГГдЗГа в„ко„а„„ям ввмог

т^^„ГІТз„™у„ГвГ«Т„я„квГдкеру€ не вш-! повинен ма230

з іншими центральними банками та іншими національними або міжнародними органами у цій сфері148.