Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Поняття ma особливості банківської діяльності : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Поняття ma особливості банківської діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Відповідно до статті 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська діяльність включає в себе такі групибанкськихопераЦ1й,як:

. залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб;

•          розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовахтанавласнийризик;

•          відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юри-дичних осіб.

Таким чином законодавець дещо звужує сферу банківської ді-яльності. Проте метою такого визначення є виділення основних операцій, здійснювати які у сукупності мають право лише банки. Поряд з цими трьома видами операщй банки (інші фшансові установи), а у визначених законами України випадках — також і Г„ші юри'дичн. особи мають „раво здХнювати і шш, операції, пов’язані з операціями, які складають зміст банківської діяльності.

У »в’язку з цим маємо розглядати поняття «банківська діяль-

які можуть здійснювати відповідно до законодавства банки, a у визначених законом випадках — інші юридичні особи. У вузько-му розумінні банківська діяльність включає в себе лише ті опера-ції, які виділяють банк з числа інших фінансово-кредитних уста-„ов. У цьому контексті, аналізуючи по'няття «банкзвське право», «банківське законодавство», «банківські правовідносини» тощо, ми будемо вживати термш «банківська діяльність» саме у широ-кому розумінні. ,ля операцій, які у сукупності можуть здійсню-вати лише банки ми пропонуємо використовувати термін «опе-рації виключної компетенції банків».

Банківські операції прийнято поділяти на активні, пасивні та комісійні.

Активні операщї поляга).ть у викори.танні ресур,ів банку

кредатні операщї (а12 позички); швестищї в цшні папери; касові

12 УсосшнВ.М. Современньій коммерческий банк: управление и операции. -С. 175—176.

Пасивні операщї - це операщї, які полягають у залученні грошових коштів — фізичних та юридичних осіб — клієнтів бан-ку (депозити або вклади).

Комісійні операції — це здійснення банками посередницької діяльності, зокрема, обслуговування платежів клієнтів, інкасація, зберігання валютних цінностей та цінних паперів та ін.

Банківська діяльність здійснюється на підставі певних прин-

s^r Z^^L— пр™ 6анківсь-

•          незалежність банків у своїй діяльності, їх економічна самос-

'Тневтручання органів державної влади та місцевого самовря-дування в діяльність банків, за винятком випадків, установлених законодавством (зокрема, в межах організащї Нащональним бан-ком банківського регулювання та банківського нагляду);

•          розмежування відповідальності між банками та державою;

. LB-JOB,™ отримвння банками шцензій (дозвояів) 'ш здійснення банківських операцій, передбачених законодавством;

. обов'язковість дотримання банками встановлених НБУ еко-номічних нормативів для підтримання стабільності банківської

виборі кліштів тв видів опервцій, за якими він буде спецівлізувв-тися;

•          забезпечення фізичним та юридичним особам права вільно-

•          забезпечення виконання банком взятих на себе майнових зо-бов'язань перед клієнтами та третіми особами, в першу чергу -повернення грошових коштів вкладникам банків13.