Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівковихрозрахунків : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Фінансова відповідальність за правопорушення в сфері готівковихрозрахунків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 11 Закону

державної податкової служби.

гу, результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій 3 готівкою.

218

рік тощо (але не менше ніж один раз на три місяці).

давство'мУк^нипорядку.

У разі виявлення порушень установленого порядку ведення операщй з готівкою органи державної податкової служби Украї-ни застосовують до порушників штрафні санкщї на підставі по-дання органів контролю зпдно з законодавством України.

Якщо перевіркою шдприємства (шдприємця) було виявлено порушення, то за її результатами складається акт про перевірку доїримання „орЯдкуРведУен„я „перацш з голлвкою (далі - L 5рї перевірку) у трьох примірниках, у якому викладається зміст по-р/шеЖ/повш,! оР6грунті.ва„„ямУАкт про „еревфку мае містити висновки про результати перевірки, а також рекомендації кер.вництву „ідпри^тва (шдпр„^цюР щодо усун'ння виявле-них недоліків. Акт про перевірку підписують службові особи, які „роводили „еревфку1: а /кож^р.вник I голов'ий бухгалтер пь

ЯРкщ„ п„РрушР„ь „е виявлено, то службов, ос„6Р„, якУ „р„в„Рд„л„ перевірку, складають довідку за довільною формою, у якій за-з„Р,аюРтьУся „азва шдприємства, Щ„ „ерев.ря'до'ся, тер'мін пере-вірки, посилання на законодавство України, згідно з яким про-воРд„лася перевірка, питання, Щ„ п'еревірялися. Зазначе'ну

а= ^= SSS ^л^п.ГпГиГсївГГдЦ: тися з результатами перевірки і надати щодо цього відповідні об-

д— дГ" £SZUJZ%LtZ%£

219

строк після її закінчення.

Залежно від специфіки функцюнування підприємства (шдп-риємця), що перевіряється, та завдань органів контролю під ,ас „ЄАВФКИ „РожуРть розглядатися й ІІ, штш£ які „е включено до цієї глави 7 Положення про ведення касових опе-рацій у національній валюті в Україні та використовуватися інші форми актів.

Шд час перевірок здійснюється контроль за виконанням шдп-риємством вимог Положення про ведення касових операщй у на-ціональній валюті в Україні, що пов'язані з веденням касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням відповідних касових документів.

Шд час перевірок з'ясовується наявність у підприємства касо-вої книги, а також відповідність її оформлення вимогам законо-давства України. Крш того, перевіряється правильність ведення касової книги, оформлення в ній касових операцій із приймання та видачі готівкових коштів (у тому числі за строками), відповід-ність зазначених у ній сум прийнятої до каси або виданої з неї го-тівки даним прибуткових і видаткових касових ордерів, якість і своєчасність записів касира згідно із зазначеними в касовій книзі касовими документами, наявність шдпису бухгалтера, який пере-вірив записи в касовій книзі за кількістю отриманих ним касових ордерів, правильність шдрахунку в касовій книзі фактичних за-лишків готівки в касі на кінець дня тощо.

Шд час перевірки з’ясовується правильність заповнення всіх реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та видатко-вих відомостей (проставлення потрібних дат, номерів, сум, зазна-чення підстав для їх виписки, наявність підписів службових осіб і одержувачів коштів, відбитків печаток та штампів, підписів про

Z—;= == Йїї£= =£=££

перераховуватися суми виплаченої готівки.

Під час перевірки встановлюються наявність у підприємства журналу реєстращї прибуткових і видаткових касових докумен-тів та книги обшку прийнятих та виданих касиром грошей і пра-вильність їх ведення, а також правильність відображення в касо-вих документах номерів кореспондуючих рахунків, відповідність між кореспонденцією рахунків, внесених до касової книги та за-значен'х в касових „p^epL, „аявшсть потрібних виправдних до-кументів, що додаються до касових ордерів (заяви, накладні, ра220

хунки, довідки тощо), і позначок про їх погашення. У касових

вих осіб, які дають пояснення щодо цього.

Виявлені в результаті перевірки порушення і висновки про ве-дення касової книги та касових документів зазначаються в розді-лі I акта про перевірку.

Особлива увага шд час перевірки має приділятися встанов-ленню повноти та своєчасності оприбуткування в касах готівко-

Ч5~№Ж. ™ий „ _ 060Р0.

тів надходжень готівки з кас банку до кас на підставі банківських виписок за поточними рахунками підприємства.

Звіряються банківські виписки (за сумами коштів, що одержа-ш з банку, і датами) та відповідні записи в касовій книзі з даними прибуткових касових ордерів. У разі потреби можуть також порі-внюватися дані коршщв грошових чеків із виписками банку.

Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно та в повній

визначено в пункті 2 6 Положення.

Під час перевірки органами контролю повного і своєчасного оприбуткування коштів, що надійшли до каси від здійснення господарської діяльності, записи в касовій книзі звіряються за сумами та строками з даними відповідних прибуткових касо-

^У=В Р^у= дУ„Це„^Го„= :S'

ведення записів щодо реєстрації зазначених ордерів (за сумами і датами) у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касо-

За потребою поглибленої перевірки повного оприбугкування в касі готівкових коштів, одержаних з різних джерел, можудв ана-лізуватися також обороти за відомістю журналу-ордера 1 за дебе-том субрахувку 301 «Каса в „адіоналвній валюті» порівняно з

іозУраху„Ук„ У різними дебітор'амк 63 «Розрахунки з постачаль-никами та підрядниками», 661 «Розрахунки за заробітною пла221

тою», 662 «Розрахунки з депонентами», 681 «Розрахунки за аван-сами одержаними» та інших рахунків) з подальшим порівнянням їх із відповідними записами в касовій книзі та даними докумен-тів, які підтверджують фактичне одержання підприємством пев-них сум готівки у відповідні строки.

документів отримувачів готівки з даними покупщв.

Шд час перевірки органи контролю мають брати до уваги те, що за наявності в касі підприємства готівки, яка не підтверджена прибутковими касовими ордерами, вона вважається неоприбут-кованою в касі та зараховується в дохід підприємства.

Виявлені шд час перевірки порушення порядку оприбутку-вання надходжень готівки відображаються в розділі II акта про перевірку.

Під час перевірки дотримання підприємством ліміту каси ви-значається наявність самостійно встановленого ліміту каси та ві-дповідність його розрахунку вимогам цього Положення, уточ-_ за Наказ1„Р рУ„з„оряджеННя„„ Ч„ і_ розпоряд-

тівкової виручки. Крім того, має враховуватися те, що кошти, які оде’жані зРУкас„ бГнку або спря^оваі з виручки „а виплати, повязані з оплатою праці, можуть відповідно до пункту 2.10 По-ложення протягом трьох — п’яти робочих днів зберігатися в касі понад установлений ліміт каси.

Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі порів-нюються записи про фактичні її залишки в касі за касовою кни-гою з установленим лімітом каси за кожний день незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти (надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в п’ріоді, що перевіряється, виявле-но перевищення ліміту каси, то зясовується, протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися в установлені стро-ки до банку і з якої причини, а також загальна сума понадшміт-них залишків.

222

21

РЕЗЮМЕ

1.         Касове обслуговування — це надання послуг з приймання, видачі та обміну готівки.

2.         Банк самостійно визначає перелік касових операцій та інших пос-луг, які пропону.ться клієнтам, якщо інше не регламентується законо-

3.         Банки на підставі Інструкції про касові операції в банках України

за^™^^

щодо здшснення касових операцш. В Інструкції МІСТЯТЬСЯ ВИМОГИ ДО

змісту цих положень.

4.         Касові операції здійснюються на підставі таких касових докумен-

тів: заява на переказ готівки; прибутково-видатковий касовий ордер;

заява на видачу готівки; п;ибутковий касовий ордер; видатковий касо-

казу готівки та отримання його в готівковій формі.

5.         Клієнт має право зазначити в заяві на переказ готівки дату валю-тування, яка не може перевищувати 10 календарних днів після складан-ня касового документа (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то банк не приймає касо-вий документ до виконання.

6.         Порядок здійснення касових операцій клієнтів банків регламен-тується Положенням про ведення касових операщй у навдональнш ва-люті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637.

за одним або кшькома платіжними доку^нтами встановлюється відпо-відною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад зазначену граничну суму проводяться виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються роз-рахунки, протягом дня не обмежується.

8.         Національний банк України має право встановлювати обмеження з видачі готівки за платіжними картками.

9.         Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своє-часного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки).

223

10. Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з го-тівкою покладається на підпришців, керівників тдприємств. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягу-ються до відпоІідальносгі в установленому законодавством України

порядку.