Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Правила ведення касових операцій клієнтів банків. Ліміт касової готівки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Порядок здійснення касових операцій клієнтів банків регламентується Положенням про ведення касових операщй у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Прав-ління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637 (далі Положення).

особами без громадянива, які „е здійснкжш, підприємницвкої дія-льнос-гі) через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок кошгів, одержаних з банк в. Зазначеш розрахунки проводагвся та-кож ишяхом'переказу г„т,вки для сплади Щіи Ітежів.

Шдприємства (підприємці) здійснюють облік операцій з го-T1BKOKyPBranoBra„„XK„P„rax„LKy.

Гранична сума готівкового розрахунку одного підприємства (пі-

дня за одним або кількома платіжними документами встановлюєть-ся відповідною постановою Правління Національного банку Украї-

Правління Національного банку України від 09.02.2005 р. №32, становить 10 000 (десять тисяч) гривень.

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою між підприємствами в оплату за товари, що придбані на вироб209

Зазначені обмеження не поширюються на:

г) використання коштів, виданих на відрядження;

rj розрРахунки шдприемсхв (шдприемц^в) М1ж с'обою шд час

рахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі нець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової су-ми із затвердженим лімітом каси.

Національний банк України має право встановлювати обме-ження з видачі готівки за платіжними картками.

Обмеження з видачі готівки за платіжними картками можуть встановлюватися платіжною організацією відповідної платіжної системи та банками — членами цієї системи.

Якщо шдприємства (шдприємщ) та фізичні особи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отри-мувачів коштів безготівковими.

^ISSTKSSTBSS ^^бухксіву^^-Оприбухкуванкям гохівки в касах nW™, якГпроводяхь гохівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і ве-денням касової книги відповідно до вимог глави 4 Положення, є здійснення обліку гохівки в повній сумі її факхичних надходжень у касовій книзі на підсхаві прибухкових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО (реєстратор розрахункових операцій) або використанням РК

обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних

210

надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Шдприємствам, яким Законом України «Про застосування ре-

тівкою із споживачами без використання РРО та РК і специфіка функціонування яких унеможливлює оформлення ними кожної ^ерашї кУас„в„м „рдерУ„м (продаж проізї/х і перевізних докуме-нтів; білетів державних лотерей; квитків на відвідування культу-рно-спортивних і видовищних закладів тощо), дозволяється

своєчасного їх надходження до кас банків для підприємств, що здійснюють операції з готівкою в національній валюті, установ-люються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готів-ки) відповідно до вимог глави 5 Положення.

Банкам і підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

вивцує встановлений ліміт каси, обов'язково здається до банків

ручку (готівку) безпосередньо до кас таких юридичних осіб або Z б^ь-ЯК„г„У'6а„ку для « „ереказу і зарахува'ння „а ба„Ивські рахунки зазначених юридичних осіб. За відсутності банків готів-кова виручка (готівка) може здаватися до операторів поштового зв'язку для її переказу на банківські рахунки підприємства.

Здавання го4кової виручки (го4ки) здійснюється самостій-но або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надано право на перевезення валютних цінностей та ін-касацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок підприємства (підприємця) на його вибір.

Готівкова виручка (готівка) шдприємств (шдприємщв), у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ними для за211

безпеченкя похреб, що виникаюхь у процесі їх функщонування, a також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими пла-

" Шдприємства не повинні накопичувати готівкову виручку (готшку'у своїх касах „о„ад установл/ний лім,т кас/для Zd нення потрібних витрат до настання строків цих виплат.

Підпри'емства ма^ть право збер.г/и у своїй касі готівку, оде-ржану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, a їакоїпенсшУсхипендш/див.денд.в (доходФу), пУонад усха^овле-ний ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Для проведення цих виплат пращв-никам віддалених відокремлених підрозділів підприємств заліз-ничного транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, що одержана в банку „а інпп ви'плати, має видаватися „'ідприемсівом своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що одержані в 6а„куРі „е використані за „p„3„a,e„„/„ „ротягом установл'ених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Гйприемсх'во має право зберйія в каС1 гоТ1вку для виплах, які належать до фонду оплати пращ та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох ро-бочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначе-на в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) ві-домостях (далі — видаткові відомості).

Видача готівкових коштів під звіт або на відрядження (далі -шд звіт) здійснюється відповідно до законодавства України

Видача готівкових коштів під звіт на закупівлю сільськогос-подарської продукції та заготівлю вторинної сировини, крім ме-талобрухту, дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (го-сподарські) потреби на строк не більше двох робочих днів, уклю-чаючи день отримання готівкових коштів під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відря-дження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих

^РГ^

ни), то строк; на який видана готівка шд звіт на щ завдання, може

бути продовжено до завершення терміну відрядження.

212

Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт прово-диться за умови звітування нею у встановленому порядку за ра-ніше отримані під звіт суми.

Звітування за одержані шд звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до законодавства України.

Фізичні особи - довірені особи шдприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з кар'ткового рахунку и 3астосува„„ям ко'рпоратив'ної „латіжнД-картки або особистої платіжної картки, використовують її за при-значенням без „щжбуткування ."„cL Зазначені д'овірені осо'би подають до бухгалтерії підпришства звіт про використання кош-

новленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разомі „Рев„тРа,е„„м залишком готівки.

Шдприємства (підприємці) під час здійснення розрахунків із с„„ж„ваРчам„ за готівку' зобов'-язан, приймати у спл'ату' за'проду-кцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти і монети <у А ч„Рслі 'обігова пам4„1 ювілейні монети, зношен, ба„к-ноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Крім того, шдприємства та підприємці мають забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі.

за операціями із застосуванням платіжних карток, іншими касо-вими документами, які зпдно із законодавством України шдтве-рджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, ^тР„Ума„„я („'оверне'н»,) ^івков'их копітів.

Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підп-риємства відображають у касовій книзі. Кожне шдприємство

213

відомосхями, ведухь касову книгу що видаехься і оформляехься підприємсхвом — юридичною особою, до складу якого вони вхо-дяхь. Відокремлені підрозділи підприємсхв, схрахові агенхи, бро-кери, розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розра-хунки із застосуванням РРО або РК та веденням КОРО (книга оішку розрахункових операцш), але „е проводять „nepU з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, а також підп-р^мцікасовоїкнигиневедуть.

Строки здавання підприємствами готівкової виручки (готівки) для /зарахування „а рвх'унки . банках визначакГся „ідприемс^ твом і встановлюються за погодженням з відповідним банком (у

=,Хп^ГГ^=„ГСІМ' "а який зараховуються

ки) до їх кас);

рядкуі графіками змшності відповідно до законодавства Украї-ни, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки

^IZ^I^^^^ZZза днем надхо"

в) для шдприемсх^що Uamiam в населених пункхах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.

Шдприємства (юридичні особи), які здійснюють страхову дія-льшсхь ха ддяльшсхь з випуску ! проведенкя лохерей, усханов-лююхь схроки здавання гохівковоі виручки (гохівки) для схрахо-вих агентів і розповсюджувачів лотерей, які діють на шдставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх функціонуван-Ія (режиму р„б„тР„ у веТірн' години, вих.д'н, та свТткові д„У,) та обсягів виручки, що здається, але не рідше одного разу на п'ять робочих днів.

Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні і не мають змоги, через відсутність відповідної домовленості з бан-ком на шкасащю, здати одержану ними за щ дні готівкову вируч-ку (готівку), то вона має здаватися шдприємствами до банку про-тягом операційного часу наступного робочого дня банку та

Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової виручки (готівки) підприємствами узгоджуються з ба-нком і визначаються в договорах банківського рахунку між шдп-риємствами та банками.

214

Якщо шдприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то таке підприємство може в ці дні не здавати в установлені

розрахунку „риімаеться (рок злавання „ідприємством гот). ,ко-вої виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, ви-значеГй BWUJM договорРомУбанк1вськРогоУрахунку. Для' ко-жного шдприємства та його відокремленого шдрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказа-ми (розпорядженнями) шдприємства. Для відокремлених шдроз-ділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відпо-відними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства — юридичної особи.

ми даяльності відповідно до вимог Положення.

Ліміт каси шдприємства встановлюють на шдставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньо-денної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи.

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режи-му і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касо-»„Ух овоД („адх„дРже„ь і видатків) за всма рах/„Кам„,?ста„„-влених строків здавання готівки, тривалості операцшного часу банку, наявності домовленості шдприємства з банком на шкаса-цію тощо:

• для підприємств, які мають строк здавання готівкової виру-чки (готівки) в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня п надходження до каси, — у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше р-зміру середньоденного надходження готівки до каси

215

валюті в Україні, - у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та п суми, але не більше п’ятикратного розміру середньоденних надходжень готів-ки (за три будь-які місящ посшль з останніх дванадцяти);

• для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з опла-тою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), — не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місящ посшль з останніх дванадцяти).

Шдприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на шдставі касових оборотів, дорівнює нулю або не більше десяти неоподаткованих мшімумів доходів громадян, мо-жуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчисле-ний середньоденний показник, але не більше десяти неоподатко-вуванихмшшумшдоходшгромадян.

Вищезазначені вимоги цього пункту не поширюються на не-банківські фшансові установи. Небанківські фшансові установи самостійно визначають порядок розрахунку ліміту каси з ураху-ванням особливостей діяль'ност,'та Уиму* робо/и ц„х у%«1 обсягу готівкових надходжень (видатків), строків здавання готів-ки тощо і на шдставі зазначеного встановлюють розмір ліміту ка-си. Таблицю «Касові обороти», зазначену в додатку 2 до Поло-ження, „еба„Ивс,кі фінан'сові у'станови „Тзаповнювдт,

які три місяц, сезоР„у виробництва (перер„бле„„я) сільського'по-дарської продукції попереднього року.

РЛім,т ^с„Утд„р„С„сРтва сфери' гргального б.знесу, уключаючи гральні будинки, казино, ігрові автомати з грошовим виграшем тР„що, устУа„овлюють з ураХРува„„ям особливостей діяльнїст, та режиму роботи цих закладів відповідно до переліку та правил ве-дення азартних ігор і затвердженого положення про призовий

перевищенням визначеного середньоденного показника, але не більше суми максимально можливого виграшу клієнта.

216

Sr„rzzrB=rzrbHocii,шм,т каси Іа ^ош

і організацій, що ним обслуговуються. Строки здавання готівки з кас Державного казначейства України та бюджетних установ установлюються відповідно до вимог пункту 5.1 глави 5.

Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважаєть-ся нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог цього Положення, вважається понадлімітною.

Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних роз-мірів, визначених пунктом 5.4 глави 5, то вш уважається встано-вленим на рівні зазначених граничних розмірів. У цьому разі су-ма зазначених перевищень уважається понадшмітною.

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх над-ходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встанов-лений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного

банк. на зазначені потреби) наступного дня на господарські пот-

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті го-тівкові кошти, що надійшли до кас шдприємств у вихідні та свят-кові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, д„ обс/уговуючих 6аУ„ків „аступного 'робочого дня банку та підприємства або були використані підприємством (без поперед-нього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на господарські

° Підприємства, які встановлюють строк здавання готівкової виручки (готівки) відповідно до підпункту «в» пункту 5.1 гла-ви 5, мають здавати понадлімітну готівку для її зарахування на

дГ=^^ ручки (готівки).

Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової вируч-ки (готівки) можуть переглядатися у зв’язку із змінами законо217

давства України або за наявності відповідних факторів об’єктивного характеру (зміни в надх/дженнях/видатках готівки,

ються до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банків-ського рахунку підприємства.

Затверджені банками до набрання чинності Положенням зага-льні ліміти залишку готівки в касі підприємства та строки зда-вання виручки чинні до їх перегляду, який здійснюється з метою забезпечення відповідності цих показників чинним вимогам у порядку, визначеному цим Положенням.

Керівники шдприємств несуть відповідальність за дотримання вимог Положення щодо встановлення ліміту каси та за достовір-ність відповідних показників, що зазначені в розрахунку встано-влення ліміту залишку готівки в касі.