Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1.ПравоверегулЮвання : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1.ПравоверегулЮвання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

касових операцій в установах банків

Порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній ва-лютах, правові засади взаємовідносин банків з територіальними управліннями Національного банку, іншими банками та клієнта-ми з цих питань визначені в Інструкщї «Про касові операщї в ба-нках України», затвердженій Постановою Правління Національ-ного банку України № 337 від 14.08.2003 р. (далі Інструкщя).

Згідно з Інструкцією касове обслуговування — це надання по-слуг з приймання, видачі та обмшу готівки.

Касові операції проводяться банками лише після одержання ліцензії Національного банку.

Д: касових операцій, які регламентуються Інструкцією, нале-

•          приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізР„,„У„х „сіб або „а в^овйний рах£„ок банку;

•          видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків за видатковими касовими документами через касу ба-нку або із застосуванням платіжних карток з їх рахунків чи від-

льної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу су-ми переказу в готівковій формі;

203

♦          вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їхнадосшдження;

♦          обмін клієнтам непридатних до обігу банкнот (монет) націо-нальної валюти на придатні.

Вимоги Інструкції щодо оформлення касових документів та

порядку здійснення операцій з готівкою між територіальними управлшнями та банками поширюються на територіальні управ-ління та Центральне сховище Національного банку.

Банки здійснюють касове обслуговування кшєнтів на договір-них засадах. Касове обслуговування банком кшєнтів та оброб-лення готівки має здійснюватися в операційній касі. Структуру операщйної каси та чисельність касових пращвників, а також по-требу встановлення банкоматів банк визначає самостійно.

Банк самостійно визначає перелік касових операщй та шших послуг, які пропонуються клієнтам, якщо інше не регламентуєть-ся законодавчими актами.

Під час здійснення касових операцій банки мають забезпечу-вати:

♦          визначення справжності та платіжності банкнот (монет);

♦          обов'язкове приймання готівки на вимогу кшєнта;

♦          своєчасне повне оприбуткування готівки національної та шоземної валюти, що надійшла до кас банку, та зарахування її на зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів;

^^^^=tzr их до 06ігу 6анкнот <мо-

чення су„„ів„„х ба„кР„„т (монет) „а'досшдженія, а так'ож „бмГ„

монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одного „оміналу „а банкно'ти <„о„ет„) іншого „омшалу;

♦          документальне оформлення руху готівки національної та

♦          своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерсько-

МУ ♦належний внутршшш контроль за касовими операщями;

♦          здавання готівки нацюнальноі валюти до територіальних управлінь згідно із встановленими відповідним договором умо-

♦          створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання;

♦          задоволення потреб клієнтів у готівці;

204

♦          систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в нащональнійвалюті;

♦          ідентифікацію клієнтів, які здійснюють операції з готівкою

£ЇЇГ&ЖЕЖЖидуе 50 000гривень аб°

. ро;оти операщйної каси в операщйний та в шсляоперащй-

"реміщення та передавання готівки і цшностей шд від-повідальність пращвників банку, здійснення пращвниками ба-нку касових операщй з приймання та видачі готівки, у тому числі із застосуванням платіжних карток через касу банку або банкомат;

. роботи з банкоматами, контролю за касовими операщями;

♦          підкріплення готівкою філій (відділень) та приймання від „ихготів^и;

♦          зведення операційної каси;

. надання в оренду та зберігання цшностей кшєнтів банку в індивідуальних сейфах, приймання від клієнтів цінностей на збе-рігання; організації роботи відповідальних осіб у сховищі цінно-стей,їхкількістьтапосади;

♦          приймання, видачі та зберігання готівки операційної каси та шших цшностей;

♦          відкривання і закривання сховищ цінностей;

. роботи депозитної системи, здавання шд охорону та прийн-яття з-під охорони сховищ цінностей і депозитних систем, а та-кож зберігання ключів (дублікатів ключів) до них та ревізії цін-ностей тощо.

Касові операції, визначені Інструкцією, здійснюються на підс-таві таких касових документів:

і^^^ГЗГГкасовийордер;

♦          заяванавидачуготівки;

♦          прибутковийкасовийордер;

♦          видатковий ка;овий ордер;

♦          рахунки на сплату платежів та документи, установлені від-повідною платіжною системою для відправлення переказу готів-ки та отримання його в готівковій формі.

205

женням обов'язкових реквізитів, передбачених Інструкцією, крім

грошових чеків, які виготовляються лише друкарським способом.

Форми документів, які застосовуються під час приймання пе-

такі обов'язкові реквізити:

•          дані паспорта особи-отримувача або документа, що його за-

МШ.ЮсЄ;макасовоїопеащг

•          підписи платника або'отримувача та працівників банку, упо-

вноважених здшснювати касо'ву о'перащю.

До обов'язкових реквізитів касових документів, які оформ-яю£ться дяя зарахув'ання суми готівки „а'відповідн, palyL (крім перелічених вище), також належать: номер рахунку отри-ІуРва,а тРа „азва банку „т'римувача. Усі рекв.зит/в ка/ов/х д/ку-ментах мають бути заповнені згідно з правилами, зазначеними в додатку до Інструкщї. Крш обов;язкових, касові документи мо-жуть містити й інші реквізити, потрібні для здійснення окремих операцій з готівкою. Додаткові реквізити можуть бути дописані в касовому документі від руки ручкою.

Заповнює касові документи клієнт від руки ручкою чи за до-помогою технічних засобів або працівник банку за згодою клієн-та із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації

Прибуткові, видаткові та прибутково-видаткові касові ордери, заяви на видачу готівки оформляються баньсом за допомогою їе-хнічних засобів із зазначенням номера примірника в правому

кількість підписів працівників банку, які оформляють, контро-люють та виконують касову операцію.

Банк визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати касові документи за касовими операціями, та визначає систему контролю за їх здійсненням.

206

Виписується така кшькість примірників касових документів, крш грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

У грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка незалежно від суми, за винятком реа-лізації ювілейних, пам'ятних та інвестиційних монет, мають за-значатися дані паспорта особи-отримувача або документа, що йо-го замінює, найменування документа, серія, номер і дата його видачі, „айменуван^ уста„„в„,УЩ„ його ви'дала.

Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів з дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має міс-тити відбиток печатки та підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) клієнта згідно з карткою зразків підписів. Використання

і р„зва„тажУе„„я банкоматів, видач, та „р'иймання штівки „ід зв.т касовим працівникам під час ведення аналітичного обліку, пере-міщення готівки з рахунку «Банкноти та монети, шкасовані до перерахування» на рахунок «Банкноти та монети в касі банку», a так'ож д'ля оформл^ загальної суми проведених операцш (приймання платежів за рахунками, операщї, виконані із застосу-ванням платіжних карток через касу банку та банкомат, тощо).

У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касо-вих ордерах на видачу готівки пращвникам банку, а також шка-

ка) та його номер (кр™ операщй з видачі та приймання штівки між касовими працівниками).

У заявах на переказ готівки для нарахування податків, збо-рів та інших платежів до бюджету і цільових фондів у додат-LBHX рекв.зихах зазначаехься к^д бюджехно^ клаіфжаци, ідентифікащйний номер (крш тих випадків, за яких фізична особа через свої решпйні переконання відмовилася від прийн-яття ідентифікаційного номера і в паспорті якої зроблено від207

мент має містити всі обов'язкові реквізити, які передбачені для виконання цих операцій.

Усі операції з приймання платежів готівкою за відповідними рахунками мають фіксуватися в протокош САБ або реєстрі у фо-рмі, яка не допускає зміни його змісту і є документом, що підтве-Рджуєвиконання зазначених касових операщй.

У разі здійснення касових операцій протягом операційного часу ..дпо.ідалвний праці.ник іу „аРкас„в„х до'кументах проставляє дату здійснення касової операщї, а в післяоперащй-ний час - поточну дату і час прийманІя документів або напис чи штамп «вечірня» або «шсляоперащйний час».

Виконані протягом операщйного часу касові операщї відо-

^овГотримувача <U„„Ka) „е до„уУскаю4я.

Якщо прибутковий документ не заповнено або заповнено з „орушення'м віог, Щ„ встановлені Інструкціею, або якщо сума наявних коштів менша, ніж сума платежу, то клієнт додає потрі-бну суму ГОТ.ВКИ або „пераш/не вжонуЙься, а документ і гот'в-ка повертаються платнику. Порядок анулювання операції та по-вернен^ платежу визначаються залежно від внутршшього порядкубанку.

Клієнт має право зазначити в заяві на переказ готівки дату ва-лютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів шсля складання касового документа (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то банк не приймає касовий документ до виконання.

™ =H= r^z ssso6^ ;=rs

який визначений датою валютування.

До настання дати валютування клієнт може відкликати ко-шти, у зв'язку з чим подає відповідному банку лист (для юри-дичних осіб) або заяву (для фізичних осіб) про відкликання коштів.

зобов'язаний протягом трьох робочих днів повернути суму пере-казу банку платника.

208

Виплата відкликаних (повернутих) коштів готівкою здійснюєть-ся фізичним особам та фізичним особам - суб’єктам шдприємни-цької діяльності як виплата переказу без відкриття рахунка, а юри-дичним особам — шляхом зарахування на їх поточні рахунки.