Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Порядок здійснення бвзготівкових розрахункіе унаціональній валюті : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 4. Порядок здійснення бвзготівкових розрахункіе унаціональній валюті


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Порядок здійснення безготівкових ,озрахунків у наці-ональнш вал'ют, визначений, в першу чергу" yVo» /кра™ «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні», а також в Інс'трукшї «Про безгот.вков.'розрах'унки в „ацГональнШ валюті України», затвердженій постановою Правління Національного банкуУкраїнивід 21.01.2004 р. №22.

Зпдно із вказаним Законом шщіатором переказу може бути платник, а також отримувач у разі шщіювання переказу за допо-могою платіжної вимоги при договірному списанні та в інших випадках, передбачених законодавством, і стягувач, що отримує відповідне право виключно на шдставі визначених законом ви-конавчих документів у випадках, передбачених законом.

Інщіювання переказу проводиться шляхом:

1) подання ініціатором до банку, в якому відкрито його раху-

™2)Z=^^„ банку докуменха на пе-реказ готівки і відповідної суми коштів у готівковій формі;

3)         подання шщіатором до відповідної установи — члена пла-тіжної системи документа на переказ, що використовується у ві-дповідній платіжній системі для ініціювання переказу;

4)         використання держателем спеціального платіжного засобу для оплати вартості товарів і послуг або для отримання коштів у готівковій формі;

5)         по;ання отримувачем платіжної вимоги при договірному

^6)над'ання кшєнтом банку, що його обслуговує, належним чи-ном оформленого доручення на договірне списання.

196

Ініціювання переказу здійснюється за такими видами розра-хункових документів:

3) розрахунковий чек;

5) меморіальний ордер.

Нащона^іьний банк України має право встановлювати інші види розрахункових документів.

Кшєнт банку має право самостійно обирати види розрахунко-вого документа (крім платіжної вимоги), які визначені вищевка-заним Законом, для шщіювання переказу.

Платіжна вимога застосовується у випадках, коли шщіатором п. -

рТ0узР*^^^^

доручення, мають подаватися ініціатором до банку, що його об-слуговує. Платіжна вимога-доручення подається отримувачем коштів безпосередньо до платника. Доставка платіжної вимоги-доручення до платника може здійснюватися банком, який обслу-говує отримувача коштів, через банк, що обслуговує платника, a також за допомогою засобів зв'язку.

Стягувач має право подавати -озрахункові документи, що іні-

нальному банку України, безпосередньо до Національного банку України.

При використанні розрахункового документа шщіювання пе-

Банки мають забезпечувати фіксування дати прийняття розра-хункового документа на виконання.

Подання паперових розрахункових документів до банку має здійснюватися клієнтом особисто, якщо інше не передбачено до-говором.

Подання електронних розрахункових документів може здійс-нюватися клієнтом як особисто на носіях інформації, так і за до-помогою наданих йому обслуговуючим банком програмно-технічних засобів, які забезпечують зв'язок з програмно-технічними засобами цього банку. Програмно-технічні засоби з вбудованою в них системою захисту інформації мають відповіда-ти вимогам, що встановлюються Національним банком України.

Обслуговуючий платника 6а„к зобов'язаний „ерев.р/ти в,д-повідність номера рахунка платника і його коду (ідентифікацій197

ного номера, за його наявності, тощо) та приймати цей документ до виконання тільки у разі їх збігу. Крім цього, обслуговуючий

відповідальність за шкоду, заподіяну платнику, покладається на банк, що обслуговує платника.

отримувача цих коштів. У разі неможливості встановлення нале-жного отримувача банк, що обслуговує отримувача, зобов'язаний „оверну/и к„Ушт„, переказа» за^цим'доку'ме/том, банку, Щ„ „б-слуговує платника, із зазначенням причини їх повернення. У разі недотримання вищезазначеної вимоги відповідальнють за шкоду, заподіяну суб'єктам переказу, покладається на банк, що обслуго-

У разі відмови з будь-яких причин у прийнятті розрахунково-го док^мента ба„к иі повернут'и його^іатору ке пізнїше на-ступного операційного дня банку із зазначенням причини повер-

Розрахунково-касове обслуговування клієнтів здійснюється банками на договірній основі.

Банки виконують розрахункові документи відповідно до чер-говості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунках платників, крім випадків надання платнику обслугову-ючим його банком кредиту.

Порядок визначення залишку коштів встановлюється Націо-нальним банком України.

У разі недостатності на рахунку платника коштів для вико-нання у повному обсязі розрахункового документа стягувача на момент його надходження до банку платника цей банк здійснює часткове виконання цього розрахункового документа шляхом пе-реказу суми коштів, що знаходиться на рахунку платника, на ра-

Незалежно від особи ініціатора банки України не ведуть облік

198

договором між банком та його кшєнтом. У разі наявності догово-ру невиконані розрахункові документи (повідомлення про їх над-ходження) банки зобов'язані передавати платникам — клієнтам цих банків з отриманням від них письмового посвідчення щодо їх вручення.

Сума переказу, що обшковується в банку, який обслуговує отримувача, до настання дати валютування не може бути об'єк-іоі прУ„мусового списання, Щ„ засто/ову^ься д„ „тримувача.

Ініціювання клієнтом банку переказу в інтересах третіх осіб може здійснюватися у випадках, передбачених законодавством.

Процедура шщіювання переказу у небанківській платіжній системі визначається правилами відповідної платіжної системи, погодженими з Національним банком України.

Слід звернути увагу на те, що платіжне доручення може бути відкликане шщіатором переказу в будь-який час до списання су-ми коштів з його рахунка шляхом подання до банку, що обслуго-вує цього ініціатора, документа на відкликання.

Платіжна вимога на примусове списання коштів може бути відкликана стягувачем у будь-який час до списання коштів з ра-хунка платника шляхом подання до банку, що обслуговує цього стягувача, документа на відкликання.

Розрахунковий документ може бути відкликаний тільки в по-

НДокумент на відкликання може бути як паперовим, так і елек-тронним. Він складається ініціатором у довільній формі та засві-дчується ним у встановленому порядку.

Ініціатор до настання дати валютування може відкликати ко-

:=Аор^^

вача. Документ на відкликання коштів ініщатор подає до свого банку, який того самого дня надає банку отримувача вказівку про повернення коштів.

Банк отримувача в день одержання вказівки повертає кошти за реквізитами, зазначеними в ній, якщо на час надходження такої вка31вки вони не зараховаш на рахунок охримувача, ха пов1Дом-ляє отримувача про відкликання коштів шщіатором.

Порядок відкликання розрахункових документів у небанківсь-кій платіжній системі визначається правилами відповідної платі-жної системи, погодженими з Національним банком України.

Платник при укладенні договорів із банком має право перед-бачити договірне списання грошей із своїх рахунків на користь банку платника та/або третіх осіб.

199

Умови договору на договірне списання повинні передбачати обсяг інформації, достатній для належного виконання такого списання банком, що обслуговує платника (обставини, за яких банк має здійснити (здійснювати) договірне списання; наймену-вання отримувача та банку отримувача; реквізити рахунка, з яко-го має з'дійснюватися до'гові^списІ,; рекві^ договору між платником та отримувачем (за наявності договору), що пе-редбачае право „Tp„„PyBaL „a fl„Ulp„e списанкя; „е^ік доку-ментів, що мають бути представлені отримувачем в обслуговую-чий пл'ахника банк [якпДлахник ха ох^увач домовил^сь 'про надання цих документів до банку платника) тощо).

Договірне списання здійснюється за платіжною вимогою отримувача або за меморіальним ордером, оформленим банком.

редбачається в договорі на розрахунково-касове обслуговування L в шшому д„г„в„р1Р„ро „аІ/банківських „ослуг'

Ініціювання переказу при договірному списанні у небанківсь-кій платіжній системі визначається правилами відповідної платі-жної системи, погодженими з Національним банком України.

Більш детально порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті України визначений у вищевказаній Ін-струкщї Нащонального банку України. Зокрема, Інструкщєю ви-значені форми платіжних шструментів, порядок їх заповнення, правила подання та відкликання, права та обов’язки учасників розрахунків в залежності від застосування тієї чи іншої форми безготівкових розрахунків.

РЕЗЮМЕ

 

1. Термін «розрахунки» розглядають в декількох значеннях. По-перше, під розрахунками розумшть будь-який спосіб припинення зобов'язань (як грошових, так і негрошових) між сторонами, в тому числі виконання зо-б^язання в натур^та зараіування однорщних зу^чних (посшдовних) вимог (широке значення терміна «розрахунки»). По-друге, під поняттям «розрахуі розумжш, і ipoLS зйов'іання ^ов'язки) сторш, платеж! (вузьке значення термша «розрахунки»). У цьому значенні поняття «розрахунки» нерідко обмежують сферою безготівкових розрахунків, які зд^іся суккгами гоХарю^ня через фшансово^еди^ усха-нови. Найбшьш обгрунтованою, на нашу думку, є позищя, зпдно з жою ро-зрахунки можугь здійснювахися у грошовій ха не грошовій формах.

200

2.         Грошові .озрахунки, в свою чергу, можуть бути готівковими та

3.         Поняття «розрахунки» та «розрахункові правовідносини» не є то-тожними. Обов’язковим суб’єктом розрахункових правовідносин є банк

способу шитежу, форм розраху,кових документів та відповідного їм

в,дРв„,«,ться La вГд „д„ої оаме Гдна/ням'(в^риційзновидт

складових елементів, визначених відповідними правовими нормами. При цьому спосіб безготівкових розрахунив є одним із елементів фор-ми безготівкових розрахунків.

5.         Банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозит-ні), поточні та кореспондентські рахунки.

6.         Порядок відкритгя банками рахунків у національній та іноземній ва-лютах, порядок використання копггів на цих рахунках та порядок їх закриття визначений Інструкцією про порядок відкритгя, використання і закритгя ра-хунків у нацюнальнш та іноземних валІотах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 р.

7.         Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті визначений, в першу чергу, у Законі України «Про платіжні сисхеми ха перека^ гро^е/в &£aL», а хакож в ІнсТрРукЦ1ї «Про безготівкові розрахунки в національній валюті України», затверд-женій постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. №22.