Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Види банківських рахунків. Порядокїхеідкриття : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Види банківських рахунків. Порядокїхеідкриття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Згідао зі статтею 342 Господарського кодексу України рахунки юридичної особи, що є кшєнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстращї чи в будь-якому банку на території України за згодою сторін. Порядок відкриття рахунків в усїановах банків за межами України встановлюється законом. Суб’єктам господарювання, які мають самостійний баланс,

=,=^— Z а=П^=Юа=Г

146 Ожегов С.И. Словарь русского язьша. — С. 254.

192

будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Нащональним бан-ком України.

банком України.

Суб'ектам господарювання, яким виділяються кошти для ці-

Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми розра-хунків та порядок їх здійснення визначаються законом про банки і банківську діяльність, іншими законами, а також нормативно-„равовими актами Національного банку У краши.

Основним законодавчим актом, яким регламентуються відноси-„„ в сфер, безготівкових розрахушдв, е Закон УкрГи «Про платі-жні системи та переказ грошей в Україні». Відповідно до статті 6 цього Закону бані^и мають право вщкривати рахунки резидентам

банках України відповідно до власного вибору та за згодою цих ба-нків для забезпечення своєї гошодарської діяльності і власних пот-реб. Порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначають-ся Національним банком України. Умови відкриття рахунка та особливосп його функціо^нш, „ередбачають^я в до'говор,, що укладається між банком і його кліоггом — власником рахунка. Ввди рахунків, які можуть відкриватися у банківських устано-

<"^і=5^:^ що в1дКРИ-

вається банком клієнту на договірній основі для зберігання кош-тів, що передаються клієнтом банку в управління на встановле-ний строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов

193

Поточний рахунок - це рахунок, що відкривається банком кшєнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операщй за допомогою платіжних шстру-ментів відповідно до умов договору та вимог законодавства

Хреспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських пе-реказів.

Відкриття кореспондентських рахунків здійснюється шляхом встанївлення між банками кореспондентських відносин у поряд-ку, що визначається Національним банком України, та на підста-ві відповідного договору.

вно-правовими актами Національного банку України й договора-ми, що укладаються клієнтами й обслуговуючими їх банками.

Законодавством України може передбачатися можливість від-криття та функціонування поточних рахунків зі спеціальним ре-

„„кР„, Щ„Рздшс„юють тдУ„р„С„„Р„ць^ дДшсть "з постачання

торй, і оптовий „остачальни/елекгричної енерпї 'ідкриваю/ь в установі уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання в упо-вноваженому банку для зарахування коштів за елещжчну енер-гію затверджується та доводіггься до відома споживачів Націона-лвною комісією регулювання електроенергетики України.

Правовідноси^що виникають'під чаас .«.рш, банками, їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють ба194

нківську діяльність від імені банку, поточних і вкладних (депози-тних) рахунків у нащональній та шоземних валютах суб'єктам

регламентуються Інструкцією про порядок відкриття, викорис-тання і закриття рахунків у національній та шоземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України№492від 12.11.2003 р.

Саме цією Інструкцією визначено порядок відкриття банками рахунків у нащональній та шоземній валютах, порядок викорис-тання коштів на цих рахунках та порядок їх закриття.

дповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має „ожливост, „рийняти „a бан^ське „бслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правила-ми.

До поточних рахунків відповідно до Інструкції також нале-жать:

•          рахунки за спеціальними режимами їх використання, що ві-

дкриваються у випадках, передбачених законами України або ак-

тамиКабшетуМшістрівУкраїни;

них осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою дія-льністюнатериторіїУкраїни;

•          поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній валют1„остшР„„„УпредстаУв„„цтва„;

•          карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за

ції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливос-

криття рахунку в залежності від його виду.

Юріст/баІку, до функшональних оі^кш яких віднесено юридичне супроводження справ на розрахунково-касове обслу195

говування кшєнтів, повинні дуже добре знати положення щєї Ін-струкщї і обов’язково відстежувати всі змши, які досить часто вносяться Національним банком України. Також необхідно звер-тати увагу не лише на наявність тих чи шших документів, які ви-магаються для відкриття рахунку, але й на правильність їх офор-млення відповідно до законодавства.