Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Поняіпіпя безготівкових розрахунків. Спіееідношення понять «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розрахункоеіпраеоеідносини» : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Поняіпіпя безготівкових розрахунків. Спіееідношення понять «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розрахункоеіпраеоеідносини»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

засхосовуГ^ 5^Ж35^. = досихь пУоширенРоЮ е точка зору, вів^до^шд розрїхун: ками слід розуміти виключно грошові відносини. Так, автори «ФінансовоУ дитного словника!: визначають «розрахунки у L родному господарстві СРСР» як «грошові відносини між соціалі-стичними шдприємствами і організащями, між ними та населен-ням з приводу реалізації продукції, товарів, виконаних робіт та наданих'послу'г'оплахи пр& в'иплати шіх доход.в на/еленню, розподілу та перерозподілу нащонального доходу, повернення кредитів»102. В іншому довідковому виданні під розрахунками

102Финансово-кредитньій словарь / Под ред. В.Ф. Гарбузова. В 3-х т. — М.: Финансм и статистика, 1984. — С.38.

176

розуміється «система ,кономічних відносин в соціалістичних

пращ, а також при розподіш та перерозподіш нащональног… о-ходу через бюджет і в процесі банківського кредитува103 В

грошовівідносини

Поряд з вищенаведеною точкою зо»у в юридичній та в еконо-

готівкові розрахунки не є синонімом безгрошових розрахун-ків»105.

May?aKOH™BCTBi України термш «розрахунки» вживається -виключно готівковою та безготівковою грошовими формами. трішніх та зовніших державних позик, облігації місцевих позик,

103      Украинская советская знциклопедия. В 9-ти т. — К.: Главная редакция Украин-

ской советской знциклопедии, 1983. — Т. 9. — С. 190.

104      ВороноваЛ.К. Правовое регулирование кредитно-расчетньіх отношений в на-

родном хозяйстве. — К.: Вьща шк., 1988. — С. 141; Кузьмин В. Ф. Кредитньіе и расчет-

ньіе правоотношения в промьшшенности. - М.: Юрид. лит., 1975. — С. 14; Компане-

ец Е. С, Полонский 3. Г. Применение законодательства о кредитовании и расчетах. —

М.: Юрид. лит., 1967. - С. 199; КуникЯ. А. Кредитньіе отношения в торговле. Изд. 2-е,

доп. и перераб. — М.: Зкономика, 1976. — С. 14—15.

105      Компанеец Е. С, Полоиский 3. Г. Вказана праця. - С. 199.

177

обшгащї шдприємств, казначейські зобов’язання респубшки, ощадні сертифікати, швестищйні сертифікати, приватизащйні папери, векселі. Таким чином, згідно з цим законом розрахунки можуть бути грошовими та не грошовими (зокрема цшними па-перами). Найбільш чітко можливість здійснення розрахунків -

нодавстві України зумовлена, зокрема, тим, що і в сучасній юри-дичній науці визначення розрахунків доси^ь часто обмежується виключно г,ошовою сферою.

„o„„£„ «платити», або «дшснювати платш» ж повернеі, грошей в я106ті відшкодування чого-небудь або надання послуги за послугу»- Тобто, виходячи з висновку вченого, у виЩезазна-ченому словнику термши «розрахунки» та «платіж» є тотожни-ми, а отже, розрахунки можуть здшснюватися виключно в гро-шовій формі. Проте далі вчений в якості ще одного аргументу виключно грошового характеру розрахунків вико«истовує роз-межування т'ермінвв «роз'рахун^ов', BUC„„„» та Іатіж'н, "в.д-носини». Зокрема він зазначає, що «якщо платіжні операції вклю-чають весь набір механізмів, які надають можливість суб’ ’ктам господарювання виконувати свої матеріально-правові зобовязан-

вважає, що платежі можуть бути здійснені як в грошовій, так і в ^1=^=аНма„.1ДМНУ ВЩ ™ ЯИ С —

106      Подцерковньій О. П. Организационно-п…авовьіе основьі расчетньіх отношений в

хозяйственном комплексе Украиньі: Дисс. канд. юрид. наук. — Одесса, 1999. —

С. 38.

107      Подцерковньій О. П. Вказана праця. — С. 47.

178

Необхідно зазначити, що, як і у випадку з терміном «розраху-нки», поняття «платіж» досить часто використовується в юриди-чній та економічній літературі у словосполученні «грошовий платіж».

На нашу думку, причиною обмеження О. П. Подцерковним

„„». 3 шсю точкою^у „Уе „ожна „о^ит/ся з TaJx мфкувань. У юридичній літературі під розрахунковими правовідносинами рсиДоіь урегуль'оваій nopLL'права окрем'ий, самосхшний вид сусшльних відносин, які виникають між учасниками при здійсненні безготівкових розрахунків через кредитні установи.

Зокрема Я.А.Кунж визначае розрахунков! в1Дносини як «правовідносини, що виникають внаслідок такого урегулювання відносин з розрахунків, при якому суб’єкти зазначених відносин не співпадають з 108 ’єктами вихідного відношення, яке є пі,ста-

доз^гв^^озіа^™ Гс^в" ГоГйного

ника - банку чи шшої кредитної установи.

Поділяючи цю точку зору, В. Ф. Кузьмін визначає додатковий критерій самостійн109і розрахункових відносин — особливу пра-

"^ГчГуТозщш займае й Ф. X. Шберман, який зазначае, що «коли у передбачених законом випадках госпорган сплачує готівковими грошима за продукщю або товари, вш здійснює грошові розрахунки, але в цьому випадку немає особливих роз-рахункових правовідносин.» 110.

О. П. Подцерковний також є прихильником вищевикладеної точки зо,у щодо критеріїв самостійності розрахункових право-відносин які виникають при здійсненні безготівкових розрахун-ків через установи банків або інші кредитні установи. Зокрема, вш зазначає, що розрахункові відносини «являють собою особ-ливе коло суспільних відносин процедурного характеру, які р’а-лізують виконання грошових платежів у майнових зобовя-

108 КуникЯ.А. Кредитньіе и расчетньіе отношения в торговле. — М.: Зкономика,

0. —КузьминВ.Ф. Кредитньіе и расчетньіе правоотношения в промьіпшенности. — М.:К>рид.лит., 1975. —С. 21.

110Либерман Ф. X. Расчетная дисциплина при поставках. — М.: Юрид. лит., 1974. -С. 22.

179

заннях»111. Проте, говорячи про товарообмшні операщї (бартерні угоди), вш зазначає, що «хоча в цьому випадку має місце поняття розрахунків, його, здається, не можна беззастережно віднести до пло»112и розрахункових, по суті, виключно грошових відно-

Под.ляючи вищевикладену позицію фахівців щодо самостій-ності роз,ахункових правовідносин та їх виключно грошового

та «розрахунки», обмежуючи коло останніх викл^чно грошовою формою. У словнику С. I. Ожегова, до якого зве»,тався О. П. Іїод-

(рос. - не должен), не зобов’язаний»113. Тобто, в останньому зна-S„„i під розрахуші розуміеться відсугшсть боргу, зо6ов’язУа„™. В цьому словнику словошолучення «мати борг (рос. — должен)» розкршГа’хься чер'ез такі значГня, m «ofcrtLS сплатити бор» та «зобовязаний зробити що-небудь»114. Слова «платіж», «платити» С. I. Ожегов визначає як надання коштів в рахунок певного відшко-дування (наприклад, за товар або в рахунок погашення боргу). Та-кГм 4„„„V 4 словом «р„зрРаху„„к»Ру з'азначеному виданіро'зумі-ється повне або часткове погашення боргу: або грошовими коштами — тобто, шляхом платежу, або будь-яким шшим чином — в тому

-^sss^«ss^ss», «r^» . «ду_У сд„-

ніж поняття «платіж», і означає повнеабо часткове погашення боргу шляхом платежу грошовими коштами або шляхом застосу-вання будь-якого шшого способу розрахунків.

Таким чином, термін «розрахунки» розглядають в декількох зна-ченкях. По-першеДд розрГхДми Ррозум1Юхь будь-який cnoctf припинення зобов’язань (як грошових, так і негрошових) між сто-ронами, в тому числі виконання зобов’язання в натурі та зарахуван111 Подцерковньій . .П. Вказана праця. — С. 49. 112Тамсамо. —С49.

113      Ожегов С. И. Словарь русского язьша. — М.: Советская знциклопедия, 1973.

С. 616.

180

114      Ожегов С.И. Словарь русского язьша. — М.: Советская знциклопедия, 1973.

С. 478.

ня одно«ідних зустрічних (посшдовних) вимог (широке значення

^дшсню^ться суб’еГми гГподарювання через" фГнан^ кредитні установи. Терміни «розрахунки» та «розрахункові право-відносини» не є тото™и. Розрахункові правовідносини — це врегульовані нормами права відносини, які виникають у процесі зд^ненкя безго^вкових'розрахунк, через усханови бан^в L не-банківські фшансові установи. Тобто, обов’язковим суб’єктом цих правовідносин є банк або небанківська фінансова установа.