Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Банк як інститут фінансово-кредитної системи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Поняття «банк» є одним із головних понять банківсь-кого права.

Слово «банк» походить від слова «banka» — стіл, на якому у Середньовіччі генуезькі міняли розкладали свої монети у мішках та посудинах. «Bancherii» — так звались у XII столітті міняли у Генуї. Від слова «banka» походить також поняття «банкрут». Ко-ли міняла зловживав будь-чиєю довірою, ро1бивали стіл, за яким вш сидів, тобто визначали - «banko rotto» \ Однак лише в XIX ст., з розвитком капіталізму, банк і біржа у сучасному розумінні

необхідними для виробництва вартості та обігу, для накопичення кашталу, а також для його розподілу між секторами економіки та підприємствами. Саме за допомогою банків заощадження почали переїворюватисяукапшш2.

1          Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков A.M., Іоффе А.Ю.,

Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селіванов А.О. та ін. / За заг. ред.. А.О. Селіванова. — К.:

Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — С.47.

2          Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. — К.: Юрін-

комінтер, 2003. — С. 6.

Сьогодні банки є одними з основних інститутів кредитно-фінансової системи будь-якої держави. I в цьому контексті постає дуже важливе питання: які ж суттєві ознаки банків, у чому полягає їх відмінність від інших фінансово-кредитних

УСТВвдоВмий вітчизняний фахівець у галузі банківського права О.П. Орлюк у своїй монографії проводить цікавий аналіз існую-ч„х шдРх„дівУдо визначенняТермша «банк» романо-германсіою (континентальною) та англосаксонською системами права3. Вона

=д^^^

ний шдхід у визначенні банківської установи через сукупність здшснюваних нею функцш. Як правило, шд банком розумпохь кредитну організащю, яка має виключне право здшснювати в су-купності такі банківські операщї: залучення у вклади грошових коштів; розміщення зазначених коштів від свого імені, за свій ра-хунок і на власний ризик, на умовах зворотності, платності, стро-ковості; відкриття та обслуговування банківських рахунків й здійснення ро'зрахунків'. На'в.діну від континенталь'ноГ „раво-вої системи, англосаксонські країни відійшли від традиційного „ідходу у визначенні кредитноГ установи. Так, А.АР Вишневсь-кий, досліджуючи банківське право Англії, зазначає, що в англій-ському прав^основний акценх був змпцений з поня™ «банк» на регулювання власне банківської діяльності, тобто правил ^умов договорів тощо), які застосовувалися в банківській практиц^.

Враховуючи, що відповідно до Закону України «Про Загаль-нодержавну програму адаптащї законодавства України до зако-нодавства Європейського Союзу» банківське право визначено в якості однієї з пріоритетних сфер адаптації законодавства Украї-ни, проаналізуємо, яким чином це питання вирішується у законо-давстві Європейського Союзу.

Звертаємо увагу на те, що основні правові засади банківської діяльності закладені у Директиві 2000/12/ЄС Європейського Па-рламенту та Ради ЄС від 20 березня 2000 р. щодо створення та ді-яльності кредитних установ, з наступними змінами та доповнен-нями6. У вказаному докуменТ1 Європейського Союзу вживаюхься

S^S^-ycSTTp^SSта <<ф—ус—

3          Там само.

4          Там само.

5          Вишневський А.А. Банковское право Англии. — М.: Статут, 2000. — С. 5—9.

6          OJ L 126, 26.5.2000, р.1.

10♦      підприємство, що здійснює діяльність з отримання від кліє-

нтів депозитів або інших коштів, які підлягають поверненню, та

надання кредитів за свій власний рахунок або

. установа з випуску електронних грошей у розумшні Дирек-тиви 2000/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 вересня 2000 р. щодо відкриття, подальшого здійснення діяльно-сті та пруденційного нагляду за діяльністю установ з випуску

3 метою запровадження нагляду на консолідованій основі кредитною установою вважають кредитну установу, а також будь-яке шше приватне або державне шдприємство, яке шдпадає під визначення кредитної установи та отримало ліцензію на здій-сненнядіяльностіутретійкраїні.

3 метою запровадження нагляду і контролю за великими ри-

„ої установи у трет,х країнах, та будь-яке „риватїе або д%жа-вне підприємство, включаючи його філії, яке відповідає визна-ченню кредитної установи, та отримало ліцензію у третій країні.

Фшансовою установою відповідно до зазначеної Директиви є підприємство, інше, ніж кредитна установа, основна діяльність якого полягає у придбанні активів або у здійсненні одного або д(кількох видів діяльності, визначених у пунктах 2-12 Додатку

l^Z^^.0^ ", П°СЛУГИ 3 ^" В Україні законодавче визначення поняття «банк» міститься

у статті 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

ві— 7 грудня 2000 р. № 2121-III. Відповідно до цієї статті банк це юридична особа, яка має виключне право на шдставі ш-

цензії Національного банку України здійснювати у сукупності

♦          залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних

" ♦;розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних

♦          відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юри-

дичних осіб.

Саме щ три групи операщй і складають зміст банківської дія-льності. Окремо вказані операції можуть здійснювати інші фі-„а„сов„-креРд„т„і установи, у" суку„„„сУті — лише банки. Такі чином, чинне банківське законодавство України у частині визначення поняття «банк» ґрунтується на класичному підході конти-нентальної системи права.

Шдтримуючи в щлому вищезазначену класичну позищю що-до визначення «банк», вітчизняні вчені — юристи та економісти — висловлюють свої міркування з цього питання.

Зокрема, класик банківського права, провідний радянський вчений М. М. Агарков у своєму підручнику «Основьі банкового права» виділяє три функщї банків:

1) зібрання чужих коштів;

2)наданкякредиту;

3) сприяння платіжному обороту7.

При цьому вчений відмічає, що зазначені три основні функції 6а„І, хоча Гс „аййльш для „их характерними, „днак „Лавжди у сукупності притаманні підприємствам, які прийнято вважати

які не надавали кредит своїм клієнтам, а тільки сприяли платіж-ному обороту шляхом жиро-операцій, тобто перенесенням сум з одногорахункунаінший8.

Визначаючи межі курсу банкового права, М. М. Агарков ві-дмічає, що у більшості випадків законодавство пов’язує юри-дичні наслідки з поняттям кредитної «станови. Тому, можливо, правильшше було б назвах/курс не банкове прав», а «право кредитних установ». Проте відсутність чіткого визначення по-нять «банк» та «кредитна установа» роблять цілком можливим збереження звичної та традиційної назви «банкове право»…9

Отже, вчений відносить до предмета банкового права не тіль-ки відносини за участі банків, а й відносини за участі небанківсь-ких кредитних установ, які здійснюють певні банківські операції, та не проводить чіткого розмежування між термшом «банк» та «кредитна організація».

3 приво,у співвідношення цих термінів М. М. Агарков зве-

Агарков MM. Основьі банкового права: Курс лекцій. Изд. 2-е. Учение о ценньіх бумагах: научное исследование. — М.: Изд-во БЕК, 1994. — С. 7. 8 Там само. — С. 7—8.

10Тамсамо. — С. 12.

12Зокрема, вчений-економіст 0. Дзюблюк, досшджуючи пи-тання про суть комерщйного банку і специфіку банківського продукту, відмічає, що «на переліку операцій, які згідно із чинним законодавством може виконувати комерщйний банк, базується юридичне тлумачення його суті. Проте не сам закон

6а„к вчений визначає як інститут кредитної системи, що е по-

чених функцій, вона не може вважатися комерційним банком. При цьому, як відмічає О. Дзюблюк, лише сукупність трьох базових функщй є визначальною основою діяльності банку. Вчений звертає увагу на те, що крім зазначених базових, коме-рцшний ба„Рк „оУже „иконувати р'яд інших функцш, конкретне коло яких визначається особливостями різних секторів ринку і потребами тих груп клієнтів, на які вш орієнтує свою діяль-ність. У цьому, на його думку, відмінність комерційних банків від спеціалізованих кредитно-фшансових шститутів, які нада-ють обмежене коло послуг.

Таким чином, на сьогодні можемо констатувати, що чинне ба-нківське законодавство України відображає економічний зміст поняття «банк» та грунтується на класичному підході континен-тальної системи права до розумшня цього термша. Лише банки у сукупності здійснюють такі операції, як:

•          залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб;

•          розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

•          відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юри-дичних осіб.

Інші фшансово-кредитні установи можуть здійснювати окремі банківські операції у порядку, встановленому законом.

11 Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ. — 1999. — № 4. — С. 61.