Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобіеання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобіеання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

жаних злоч„„„„„Р шляхом», „есуть кримінальну, адмішстративн'у та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі осо-би також можуть бути позбавлені права провадити певні види ді-яльності згідно із законодавством.

Юридичні особи, які здійснювали фшансові операщї з легалі-зації (відмивання) доходів або фінансували тероризм, можуть бу-

штрафу рішення про накладення штрафу чи у його відмові прий-мається судом за поданням органу, що регулює ДІЯЛЬНІСТЬ суб'єкта первинного фінансового моніторингу та надає ліцензії або шший спещальний дозвіл.

Неодноразове порушення суб'єктами первинного фінансового „оніторинг; вимог Son, Зак„У„у тягне за с'обою за рГшенням сУ-ду обмеження, тимчасове припинення дії та позбавлення ліцензії чи шшого спещального дозволу на право провадження певних видів діяльності в порядку, встановленому законодавством.

Суб'єкти фшансового моніторингу, їх посадові особи та інші пращвники не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну юри-дичним і фізичним особам, у зв’язку з виконанням ними службо-вих обов'язків шд час проведення фшансового моніториніу, як-що вони діяли у межах завдань, обов'язків та у спосіб, що передбачені цим Законом.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про банки і банків-ську діяльність» Національний банк України при здійсненні на-гляду за діяльністю банків не рідше одного разу на рік проводить „еревчжу башав з питань д/тримання „„„,, зУако„Родав?тва, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

172

конання своїх обов'язків. Згідно з цією статтею порушення вимог щодо ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, пору-

нансового іторингу, а хако'ж нТвиконання вимог Щодо збер^н-ня докуменпв, які стосуються ідентифікащї ОСІб, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ фшансові операщї, та докумекгащї щодо проведених ними фшан-сових операщй, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб суб'єктів первинного фшансового моніторингу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мшшумів доходів громадян.

Розголошення інформації, яка надається спеціально уповно-важеному органу виконавчої влади з питань фінансового моніто-рингу, або факту надання такої інформації — тягне за собою на-кладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мініму-мів доходів громадян.

РЕЗЮМЕ

 

1.         Правові засади фінансового моніторингу визначені у Законі Укра-їни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» N249-IV від 28.11.2002 р.

2.         Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів -первинного та державного.

3.         Банки та інші фінансові установи є суб’єктами первинного фінан-сового моніторингу.

4.         Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу є Державний комітет фінансового моніто-

рингу, який дає на шдстав! Положення, затвердженого Указом Прези-дента України від 24 грудня 2004 р. 1527/2004.

5.         Законом визначено ознаки, за наявності яких фінансова операція

підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу.

173

його здійснення з урахуванням вимог законодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. За-значені документи є документами з обмеженим доступом. Порядок та режим доступу до них пращвниив банку визначається ввдіов’альним працівником банку (філії) залежно від їх функціональних обовязків за погодженням з керівником банку (філії).

7.         Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) ра-хунки. Банкам забороняється вступати в договірні відносини з клієнта-ми — юридичними чи фізичними особами у разі, якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені.

8.         Обов’язок банків проводити ідентифікацію осіб, які здійснюють фінансові операщї, закршлений у Закош України «Про запобігання та протидію легалізацп (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-хом» та у Законі України «Про банки і банківську діяльність».

9.         Для забезпечення належної реалізації функцій суб’єкта первинно-го фінансового моніторингу банк створює Програму ідентифікації і ви-вчення клієнтів банку.

10.       У випадку, коли суб’єкти первинного фінансового моніторингу,

які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б пі-

актів чи терористичних організацій, вони зобов’язані негайно повідо-

11.       Положенням Національного банку Українх про щійснення бан-

моніторингу.

„1т2а s=ss=s,i^«„rr4trM