Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 3. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Основні завдання банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Отже, як ми з’ясували, банки є суб'єктами первинного моні-

хом» банк як суб'єкт первинного фшансового моніторингу на ш-дставі та на виконання Закону зобов'язаний:

. проводити ідентифікащю особи, яка здійснює фшансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Зако'ну, або в.дкриває ра'хужж (. то'му чисш'депо'зитний), „а шд-ставі наданих в установленому порядку документів або за наяв-ності шдстав вважати, що шформація щодо ідентифікащї особи потребує уточнення;

.РзабУезпечуват„ виявленкя і реестращю фі„а„с„в„х „перацій, що

"а^^=^7^^Т^о.

159

. сприяти пращвникам Уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фі-

•          надавати відповідно до законодавства додаткову інформа-

цію на запит Уповноваженого органу, пов'язану з фінансовими

числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту;

. сприяти суб'єктам державного фшансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають

•          вживати заходів щодо запобігання розголошенню (у тому

чисш особам, стосовно фшансових операщй яких проводиться

перевірка) шформащї, яка надається Уповноваженому органу, та

іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі

„рофакт^аннятакоПнфГормаиЮ;

•          зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, яки-

„„ здійсР„е„„ фі„аУ„сову ОТерац1Ю,УЩ„ згідно з ці, Законом „ід-

лягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійс-нення фшансової операщї протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції.

льногозайогопроведення.

Відповідальний пращвник має бути незалежним у своїй діяль-ності і підзвітним тільки керівнику суб'єкта первинного фінансо-

вну^ішнього фінансового моніторингу і програм його здійснен-ня з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів Уповноваженого органу; шдготовки персоналу щодо вияв-лення фшансових операцш, Що шдлягаюхь фшансовому мошхо-рингу відповідно до Закону, шляхом проведення освітніх та практичних заходів; забезпечення проведення внутрішнього фі-

™PTa°eTyZyHZo з метою забезпечення реалізащї норм вищезазначеного Закону України «Про запобігання та проти160

дію легалізащї (відмиванню) доходів, одержаних злочин-ним шляхом» постановою Правління Національного банку України від 14 травня 2003 р. № 189 затверджено Положення про здій).нення банками фінансового моніторингу (далі — По-

Згідно з Положенням відповідальним за організацію виконан-ня вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та органі-зацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (ві-дмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є керівник

^вІдповідно до статті 63 Закону України «Про банки і банків-ську діяльність» банки зобов’язані розробляти, впроваджувати та посхшно поновлювахи правила внухрішнього фшансового мош-торингу та програми иого здшснення з урахуванням вимог зако-нодавства про запобігання легалізації (відмиванню) доходів, оде-ржаних злочинним шляхом. Зазначені документи є документами з обмеженим доступом. Порядок та режим доступу до них пра-цівншав банку виз'начаегьі в.дпов.д'альним „раШвником бан'ку (філії) залежно від їх функціональних обов’язків за погодженням

Правила внутрішнього фінансового моніторингу розробля-юхься банком з^ахування^вимог закошв Укра'їни^о регулю-ють питання запобігання та протидії легашзащї (відмиванню) до-ходів, одержаних злочинним шляхом, цього Положення, нормативно-правових актів Нащонального банку України, актів Уповноваженого органу, прийнятих на виконання та відповідно до цих законів, рекомендащй Групи з розробки фшансових захо-дів боротьби з відмиванням грошей, Базельського комітету бан-ківськінагляду.

Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються та ре^уються банком їля забезпечен», ф'ункШонув'ання в^-рішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) їохошв, одержаних злочинним шляхом. Програми здшсненні фінансового моніторингу розробляються банком відповідно до окремих напрямів його діяльності з обслуговування кшєнтів і по-требують постійного оновлення в процесі проведення фінансово-

3 ПрНо™амиГздійснення фшансового моніторингу мають містити визначені законодавством України ознаки фінансових операцій, які „ідлягають фшансовому „"оніторингу, ін'ші ознаки таких" о„. рацій, які відповідно до специфіки та напрямів діяльності самос161

тійно визначаються та поновлюються банком на постійній основі, а також з урахуванням відповідного довідника, формування та внесення змін до якого здійснюється Уповноваженим органом за погодженням з Національним банком України.

Положенням Національного банку України визначені обов'яз-кові реквізити правил та програм фінансового моніторингу.

Обов'язок банків проводити ідентифікацію осіб, які здійсню-

злочинним шляхом» та у Законі України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно із Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригі-налів або належним чином завірених кошй документів ідентифі-кує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим За-

фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових пла-

^Тдля юридичних осіб - - найменування, юридична адреса,

чи^ч^^^

повноважень тощо), ідентифікаційний код згідно з Єдиним

державним реєстром підприємств та організацій України, рек-

візити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банківсікого

рахунку.

3 метою ідентифікації нерезидентів визначаються: . для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або шшого

162

. для юридичних осіб - - повне найменування, місцезнахо-дження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер ба-

банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально ре-єстращйне посвідчення уповноваженого органу шоземної держа-ви про реєстрацію відповідної юридичної особи.

ІдРеДфікРація особи „е е обіязковою у раз, здшсненкя ф,-нансової операції особами, що раніше були ідентифіковані, або укладення угод між банками зареєстрованими в Україні.

У разі, якщо особа діє як представник шшої особи, або у суб'єкта первинного фшансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені або вигодоо-держувачем є шша особа, суб'єкт первинного фшансового моні-торингу зобов'язаний за правилами цієї статті та положень інших законів, які регулюють цю процедуру, ідентифікувати також осо-бу, від імені якої здійснюється фшансова операцїя або яка є виго-

° ПередТбТпісля здійснення фшансової операщї суб'єкт пер-винного фінансового моніторингу з'ясовує можливість віднесен-„я « д„ фінансової „пераці? що'відповГдно до Закону „ідлягас фінансовому моніторингу. У разі виявлення такої фінансової

^^-?Гзд= ГаТ.Г ^г-pSSS

банком України, а для інших суб’єктів фінансового моніторингу

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмо-витися від забезпечення здійснення фшансової операцп у разі вста-новлення, що ця фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з Законом щдлсі фшансовом'у моніторингу, та зобов'язаний ,де„-тифікувати і ІЮВІДОМІГГИ Уповноважений орган про осіб, що здійс-„юкш, зазначену фінансову операцію, та її харапер.

дьЖ ^ГзГбоіГеС^ГГи ^^=,

разі, якщо виникає сумнів стосовно того, особа виступає не від власного імені.

163

Банк зобов'язаний ідентифікувати відповідно до законодавст-ваУкраїни:

I " ZISSS^SSS і!П_ ф1НаНСо-вому моніторингу;

• клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку, на суму, що перевищує еквівалент 50000 гривень;

. осіб, уповноважених діяти від імені зазначених кшєнтів.

Рахунок клієнту відкривається та зазначені операції здійсню-ються лише шсля проведення ідентифікащї особи кшєнтів та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відно-сини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одер-жаних злочинним шляхом.

Банк має право витребувати, а кшєнт зобов'язаний надати до-кументи і відомості, необхідні для з'ясування його особи, суті ді-яльності, фінансового стану. У разі ненадання клієнтом необхід-них документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе банк відмовляє клієнту у його обсл'уговуванш. У разі „а'явност, при здшснен» .денДшашї мотивованої підозри щодо надання клієнтом недостовірної інфо-рмації або навмисного подання інформації з метою введення в оману банк має надавати інформацію про фінансові операції клі-єнта спещально уповноваженому органу виконавчої влади з пи-тань фінансового моніторингу.

Для ідентифікащї кшєнта - юридичної особи банк має іден-тифікувати фізичних осіб, які є власниками щєї юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності. У разі, якщо юридична особа є господарським товариством, банк має ідентифікувати фізичних осб, як, м'ають ,стот„Ру участь у цій юридичнш'о/обі^ КІнт мае надавати передбачені законодавством відомості, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відно-сини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одер-жаних злочинним шляхом. У разі ненадання таких відомостей

безпечення спроможності банку виконувати правила внутрішньо-го фінансового моніторингу та програми його здійснення, у тому

характер, банк має право витребувати передбачену законодавст164

вом шформащю, яка стосується ідентифікащї щєї особи та п ке-рівників, у органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю щєї юридичної особи, банків, ш-ших юридичних осіб, а також здійснювати передбачені законо-давством заходи щодо збору такої інформації з інших джерел. Вказані органи державної влади, банки, інші юридичні особи зо-бов'язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку шформащю.

Для ідентифікації клієнта — фізичної особи та вжиття захо-

інформації про цю особу, яка е „еобхідною для виконання пра-

що мають сумшвкий характер. Вказан, „р'гани державно? вла^ ди, банки, інші юридичні особи зобов’язані протягом десяти робочих ДНІВ з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку інформацію.

Ідентифікащя кшєнта банку не є обов'язковою при здійсненні кожної операції, якщо клієнт був раніше ідентифікований відпо-в,д„о до в„Рм„г законодавства, я^регулюе в.дно'сини у сфері за-побігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-ним шляхом.

За наявності рішення уповноваженого державного органу про скасування державної реєстращї юридичної особи або державної реєстращї суб'єкта шдприємницької діяльності - фізичної осо-би, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктив-ною або оголошення фізичної особи померлою чи визнання без-вісно відсутньою банк закриває рахунок такої особи і невід-

=вЧГвСладҐГ^^^^

вого рахунву „ „е перерах„Ф.уЄ ЧИ 1НШ„м ШляХРом „"е розпоря-

семи робочих днів зазначених розпоряджень або рішення суду стосовно вжиття чи невжиття заходів щодо цих коштів банк вирішує пов'язані з ними питання відповідно до законодавства

Згідно з вищезазначеним Положенням Національного банку України для забезпечення належної реалізації функцій суб'єкта

165

а)         порядок здійснення ідентифікації клієнта під час встанов-

лення відносин з ним;

б)         заходи щодо уточнення інформації про клієнта та порядок

їх проведення;

в)         порядок забезпечення документального фіксування інфор-

мації про клієнта;

г)         порядок та критерії класифікащї кшєнтів відповідно до ощ-

TSSMSSSiSSr 5S _ „ ПР„

ким іГліштом операцій з легалізації доходів, одержаних злочин-

ним шляхом;

д)         заходи щодо додаткового вивчення клієнта та порядок їх

Підстави та порядок надання інформації Державному комітету з фінансовогомоніторингу

Порядок надання Уповноваженому органу шформащї про фі-нансову операщю, що шдлягає обов'язковому фшансовому моні-торингу, встановлюється відповідно Національним банком Укра-їни — для банків.

Надання шформацп суб’екхами первинного фшансового мош-

^S^^^^^S^^порядку не є

вну, цив1Льно4авову ха кримш'альну вцщовцільшсть за надан-ня Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, якщо вони діяли в межах Закону, навіть якщо такими діями запо-діяно шкоду юридичним або фізичним особам, та за інші дії, пов'язані з виконанням Закону.

сову операцію, що підлягає згідно з Законом фінансовому моні166

торингу, забороняється повідомляти про це осіб, які ЗДІЙСНЮЮТЬ фшансову операщю, та будь-яких третіх осіб.

Внасшдок порушення щєї вимоги пращвниками суб'єктів пе-рвинного фінансового моніторингу наступає відповідальність, передбачена законами України.

мотивова» 'шдДж, Щ„ фшансова'операція'здш^юеться з метою

легалізації (відмивання) доходів, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний надавати Уповноваженому^ органу ш-

'айно „овідомити пр„РтаРЮ фшансові'операщї Уповноважений „рга„

та правоохоронні органи, визначені законодавством.

ІР„фор„аРц1Я, що'передаєгься згідно з вимогами цього Закону, е такою, що має обмежений доступ. Обмін зазначеною інформаці-єю, її розкриття та захист Уповноваженим органом, суб'єктами первинного фінансового моніторингу, органами виконавчої вла-ди та Нащонального банку України, які відповідно до законодав-ства забезпечують регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, здійснюється відповідно до законодавства.

формацію, яка містить комерційну чи банківську таємницю, за iJ™ випадкзв, передбаче'нихТтаттею 13 Закону.

Фінансова операція, що підлягає обов'язковому фінансовому

операцп, Що тдля'гае обов'язїовому фшансовому мо^хорингу, всхановлюєхься Кабшетом Мшістрів України.

Суб'єктом державного фшансового моніторингу (за винятком Уповноваженого органу), що відповідно до законодавства вико-

. вимагати від суб'єктів первинного фшансового моніторингу виконання завдань та обов'язків, передбачених Законом;

167

дів, передбачених Законом;

• під час здійснення нагляду перевіряти виконання вимог ак-тів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (ві-дмиванню) доходів та фінансуванню тероризму, вживати в уста-новленому законодавством порядку заходів, передбачених Законом;

ПР?Х=Ж„оваЖе„„м „рганом „ „орма™.! документи, стосуються питань, пов'язаних з виконанням ви-мог Закону;

. надавати Уповноваженому органу шформащю і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винят-ком інформації щодо особистого життя громадян), у порядку, ви-значеному законодавством.

Положенням Національного банку України про здійснення

Іента. Якщо працівн/к банку ,-*»£ н/фшансова о'пера'ція „і-

длягає фінансовому моніторингу, то він не пізніше 12 години на-ступного робочого дня відповідно до внутрішніх процедур банку повідомляє про це відповідальному пращвнику (особі, яка вико-

ІН£3=ІІЕЕНІЙ=:

заУбезпечРуват„сЯ ф.ксування „аїходженкя'такого 4Ln до відповідального працівника (отримання відповідальним пра168

щвником такого повідомлення) та прийнятого ним рішення щод-

ванням вимог цього Положення.

За результатами вжиття заходів щодо з’ясування суті та ме-хи проРвеУдення кшектом операци, яка шдляг'ае внутр'шшьому фшансовому моніторингу, дані про цю операщю доповнюють-ся шформащєю про прийняте відповідальним пращвником рі-шення стосовно проведення або відмови в її проведенні; на-дання або ненадання Уповноваженому органу інформації про цю операщю.

Рішення про надання або ненадання Уповноваженому орга-

„раціУв„Ф„к„м банку'або філ.ї в.д'повідно до внутр.шшх проце-дур банку, встановлених у Правилах внутрішнього фінансово-го моніторингу банку, не пізніше 10 робочих днів з дня реєст-рації такої операції.

Полож’ння, що стосуються реалізащї банками своїх обов’яз-ків як субєктів первинного фшансового моніторингу, містяться також і у нормативно-правових актах, які визначають порядок здійснення конкретних операщй. Зокрема, відповідно до пункту 2.17 Інструкщї про безготівкові розрахунки в Україні в нацюна-льній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 22 від 21.01.2004 p., якщо банк відмовляє кліє-нту у виконанні платіжного доручення за операщєю, яка містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу, то таке пла-т,ж„е д„ру,е„М впен» ба'нк повертас'йому бе'з JLvn. Ба„к, повертаючи таке платіжне доручення в день надходження, має зробити на його зворотному бощ напис про причину повернення документа без виконання (з обов’язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалі-защї (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та на цей пункт) та зазначити дату його повернення (це засвідчується підписами відповідального виконавця, відповідального працівни-ка, який приймає рішення щодо віднесення операції клієнта до операщй, які шдлягають фшансовому моніторингу, та відбитком

169

фону. Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину ві-

ним шляхом» та на цей п5нкт).

ління Національного банку України № 337 від 14.08.2003 p., у ра-зі здійснення операщй з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент щєї суми в шоземній валюті, з метою ідентифікації осіб у касових документах мають зазначатисятакіреквізити:

•          для фізичних осіб-резидентів: прізвище, ім’я, по батькові

особи, яка'здшснює опер'ащю з гот,вк1, дата „ародження, серія

та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі

та орп£ що ІогоЧидав, У„ісце проживання, .деніиф.кацшний

номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників

податків та інших їбов’язкових плат:жів;

M,^r^Z^„X^e„rSry;Ba„M, „сцезка-ходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, реквізити банку, у яко^у відкр„Рто п„то,„„йРраХу„ок (із зРаз„а,ек„ям його „оме-ра), прізвище, ім’я, по батькові особи — представника цієї юридичної осо,и, яка безпосередньо одержує, вносить аб( пе-

•          д;ля юридичних осіб-нерезидентів: найменування, місцезна-

ходження, реквізити банку, у якому відкрито поточний рахунок

(із зазначенням його номера), прізвище, ім’я, по батькові (у разі

безпосередньо одержує, вносить або переказує готівку, дата на170

1Д™а етЖЖ (ST*"™, Щ° Й0Г° 3аМІ-

Реквізити для ідентифікації осіб обов’язково мають бути за-значені в касових документах за допомогою технічних засобів або від р.ки на підставі пред’явлених клієнтом відповідних до-кументів

Під час приймання від клієнтів банку касових документів за операщями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що пере-вищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, 6а„Т„еревірЯСР„алеж„ість „ред’явяеноп/паспорта або д„ку„е„-та, що його замінює, клієнту та відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі.

У разі ненадання кшєнтом документів або відомостей, потріб-них для з’ясування його особи, суті діяльності, фшансового стану або умисного надання неправдивих відомостей банк відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає йому касо-вий доУкуме„т без виконання. На зворотному боц? касового'доку-мента банк робить напис про причину його повернення (з обов’яз-ковим посиланням на стаїтю 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» і зазначає дату його повернення (із засвід-ченням шдписами виконавця та/або пращвника, на якого покла-дено функції контролера, і ві,битком печатки (штампа) банку).

Якщо операщя з готівкокСяку здійснює клієнт, містить ознаки такої, що шдлягає фшансовому моніторингу, то банк має право відмовити кшєнту в її проведенні та повернути касовий документ без виконання. На зворотному бощ касового документа банк ро-бить напис про причину його пов7рнення (з обов’я«ковим поси-

який приймає рішення щодо віднесення операщї кшєнта до опе-рацій, які підлягають фінансовому моніторингу, і відбитком пе-чатки (штампа) банку).

„оніторингу зпдн'о з зак„„„давСТРвом „ро запоб.ганкя I ^отид^ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

171