Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Фінансові операцп, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 2. Фінансові операцп, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Законом України «Про запобігання протидії легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» (далі Зако-ном), визначено ознаки, за наявності яких фінансова операція пі-длягІ обов’язковом’ фшансовому мон^ингу. Фшанс'ова опе-ращя шдлягає обовязковому фшансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в шоземній валюті, ек-вівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визна-ченихстаттею11:

• переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номер-ного) рахунку з-за кордону, а також пе,еказ коштів на рахунок,

це проживання чи місце знаходження в країні (на території), яка не бере участь в міжнародному сшвробітництві у сфері запобі-гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зл„,„„„„„Ршляхо„, та фшансуванню тероризму, або „д'шсю з сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому у вище155

зазначеній країні (на вищезазначеній території). Перешк таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановле-ного Кабшетом Мшістрів України на основі перешків, затвер-джених міжнародними організащями, діяльність яких спрямова-на на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фшансуванню тероризму, і шдлягає опуб-лікуванню;

•          переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою ви-

дати одержувачу кошти готівкою;

хРу„ку юридичної ос„Рб„ Уу випадку, жщо о^вШ на заз„аче„„Рму

рахунку не проводилися з моменту його відкриття;

рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи;

•          переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного кон-тракту, коштів за кордон;

•          обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти ін-шого номшалу;

: z^^zz^^:i^^ а6„ „,,

мання страхової премії;

•          виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гра-льному закладі;

•          розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей в ломбард.

Відповідно до статті 12 Закону «Про запобігання та протидію легалізащї (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-хом» фшансова операщя підлягає внутрішньому фшансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше зазначених ознак:

1) заплутаний або незвичний характер фшансової операщї, яка не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, зокрема:

а) прийняття суб’єктом первинного фшансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує або погоджується на отримання

156

процентів no депозиту, нижчих за процентну ставку, що встанов-лена у банку на поточний момент, або сплату комісій (плати за здійснення окремих операщй з його коштами) у розмірах, біль-ших ніж визначені суб'єктом первинного моніторингу за тотож-ними вкладами або операціями на поточний момент;

б)         наполягання особи провести операщю за правилами, від-

мінними від встановлених законодавством та внутрішніми доку-

ментами суб’єкта первинного моніторингу щодо таких операщй

за змістом або за строками її проведення;

в)         внесення особою у раніше узгоджену схему проведення

ня на переведення коштів або шдосащю платіжних документів, надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через

№r"oSSSrS*Sh*^-ft яку ™ „ерев.ри™; г)' „'еможлив.сть вста„„влеФ„„Ря KOHTpaL,™ „соби, при/няття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіж-„L докуменїів д„ їх сГплати) від „соби, я'ка ідсилає кошти „a адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого Ji кУ„шт„ „овер'таються без викс,„а„„я 'фшансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони або у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття;

танн'я'шіх'пох.дних фшансових ш/трумент.в', особливо та'ких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операщями з одним або кшькома контрагентами, результатом чо-го є постійний прибуток або постійні збитки особи;

є) прийняття суб'єктом первинного фшансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійс-нює неодноразовий обмш цшних паперів на інші цшні папери

як^в=^^

чої влади у сфері регулювання ринків фшансових послуг, шсля

укладення страхової угоди;

157

2)         невідповідність фшансової операщї діяльності юридичної

особи, що встановлена статутними документами цієї особи, зок-

рема:

а) не пов’язане з діяльністю особи істотне збільшення залиш-ку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб’єкту пе-рвинногоУансового моштор^гу або використовуе/ься д/я ці-лей купівлі іноземної валюти (з переказом на користь

з послугами, за якими особа звертається до суб’єкта первинного фшансового моніторингу;

в)         регулярне представлення чеків, емітованих банком-

нерезидентом та шдосованих нерезидентом, на шкасо, якщо така

діяльність не відповідає діяльності особи, відомій суб’єкту пер-

винного фшансового моніторингу;

г)         зарахування на рахунок особи значної кількості платежів

миванню) д„х„д,вУ, одіржаних злочинним'шляхом», у тому числі через касу суб’єкта пе’винного фінансового моніторингу, якщо діяльність особи не повязана з наданням послуг населенню, збо-ром обов’язкових або добровільних платежів;

ґ) істотне збільшення частки готівки, що надходить на раху-нок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є ро-зрахунки в безготівковій формі;

д)         розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів

особою, яка за р1Внем доходу чи сферою Д1яльносТ1 не може здш-

папе)в, що BJHO не (ірхак)ьс. на оргашзованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних па-перів і цінні папери не передаються особі в погашення простро-ченої заборгованості контрагента перед особою;

3)         виявїення неоднораз^вого зд.існення фшансових операцШ,

характер яких дає шдстави вважати, що метою їх здійснення є

уникнення процедур обов’язкового фінансового моніторингу, пе-

редбачених Законом, зокрема:

тів у готівковій формі з подальшим переказом усієї або більшої частини суми протягом одного операщйного дня або наступного за ним дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб’єкта пер158

винного фінансового моніторингу, або на користь третьої особи,

^передав^Збою доручення про здійснення фшансової

операщї через представника (посередника), якщо представник (по-

середник) виконує доручення особи без встановлення прямого (осо-

«£ш» 4жта ^ з „SS™. первшшого фінансового м^шториігу.

Внутрішній фінансовий моніторинг може здійснюватися й щодо

проводиться з метою легашзащї (відмивання) доходів.