Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 1. Поняття та система фінансового моніторингу : Банківське право : Бібліотека для студентів

§ 1. Поняття та система фінансового моніторингу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 

магниевый скраб beletage

Особливості правового статусу банків та небанківсь-к„х фшансових установ як фшансових'nocep^B обумовлю-ють виконання банками певних обов'язків як агентів держави при здійсненні контролю за дотриманням клієнтами законодавст-ва. Зокрема, банки та небанківські фінансові установи допомага-

законодавства. Одним із таких напрямків є запобігання відми-ми через фінвнсових посереднжів - банш та небанківські фі-

редбачено заходи, яких повинні вжити держави для недопущення

152

та протидії відмиванню грошей, одержаних злочинним шляхом. Особливо шдкреслюється роль фшансових установ у цьому про-цесі. При цьому обов'язок вживати відповідних заходів поклада-ється не тільки на банки, а й на небанківські фшансові установи.

У законодавстві Європейського Союзу також містяться доку-менти, присвяче» реглРаме„тації в,д„„с„„У у сфер, запойгання I протидії відмиванню грошей. В першу чергу, це Директива Ради від 19 червкя 1991 р. № 91/308/ЄС про ^обігшм жкорштшпю фінансової системи з метою відмивання грошей101 з наступними змшами та доповненнями. До кола суб'єктів, на яких покладають-ся обов'язки з фшансового моніторингу зпдно з щєю Директивою,

?дГи|ГцГсІГ^виї S™«aZ= ^™

вступі в ділові стосунки, особливо при відкритті рахунків чи вкла-днГрахуиав, ,„ „р„ пропозищї „ocV зоір.ганй, заощаджень.

Правові засади фінансового моніторингу визначені у Законі УкрaL «Про запобГ™ та протидію л^галзлащї (відмива^ю) д„-

ходів, одержаних злочинним шляхом» № 249-IV від 28.11.2002 р.

^^Z^=o^™ °б0В'— Та ™

Обов’язковий фшансовий моніторинг - це сукупність заходів

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань

ніторингу, а також заходів з перевірки такої інформації відповід-но до законодавства України.

Внутрішній фінансовий моніторинг - - діяльність суб'єктів „ервикіго фіна'нсового мошторингу „о виявленню, ві/повідно до Закону, фінансових операцій, що підлягають обов'язковому

Відповідно система фінансового моніторингу складається з двох рівнів - первинного та державного.

Банки та інші фінансові установи є суб'єктами первинного фі-нансового моніторингу.

України, які відповідно до закону виконують функції регулюван-

101 OJ L166, 28.6.1991, р. 77.

153

ня та нагляду за діяльністю ю;идичних осіб, що забезпечують *=ІГ== 0рган _ владл з ™

npa^mrHz^z%z%%izremy

Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з пи-тань фінансового моніторингу є Державний комітет з фінансо-вого £о„.Тор„„,у, лкий Sic /а п&£» Положення, затве'27/жено-

H*7y^—&Z*ZZSZ у сфері запобіганкя

. зб„ра„„лЛброб£„„л таРа„Раліз .„формашї „р„ фінансові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу;

.'створення та забезпечення фуДонуваннТєдиної Рдерїав-ної нформац йної системи у сфер запоб гання та протид ї легал -зації (відмиванню) дох;дів, оде^саних злочинним шляхом, і фі-

"^ЛГашд^ГГГпівробітництва, взаемод.ї та інформацшного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародникш організаціями в зазначеній

Держф.іоніторинг Укріи відповідно д„ „окладених „а нього завдань, зокрема, здійснює у сфері запобігання та протидії легашзацп (влдмив'анню) доход.в, Урж'аних злочинним піляхом, і фшансуванню тероризму методичне забезпечення суб’єктів пе-рвинного фшансового моніторингу, а також центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за та-кими суб’єктами, та координує заходи, що проводяться в цій

154

сфері, встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які признача-ються відповідальними за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводить аналіз ефективності заходів, що вжива-

злочинним изляхом, і фшансуванню терори)зму, сприяе ви'явлен-ню в фінансових операціях ознак використання доходів, одержа-„их зл'очинним шляхР„„, забезпечус вед'ення в уста„овлЖ„муР за-конодавством порядку обліку фінансових операцій, які мають ознаки таких, що шдлягають фшансовому моніторингу.